2 Kawˇrenˍhtuˆ 4

1G'uiˬ sha ha k'aˉ laˇ ve pa taw, kanˉ chi ve hta‸ ngaˬ hui g'a ve yoˬ. Hk'e te leh, ngaˬ hui nyi ma maˇ luˬ, 2Ngaˬ hui lehˬ, faˉ taˍ ve awˬ ceuˬ leh ya‸ taw tuˬ ve awˬ ceuˬ teˇ hpaˍ hta‸ baˬ taˉ ve yoˬ. Heˍ ve maˇ k'oˆ, G'uiˬ sha ve tawˇ hkawˇ hta‸ yuˬ hpfuhˆ ve teˇ ceuˬ maˇ k'oˆ, ngaˬ hui maˇ te. Ya‸ hk'aˇ, hteˇ ve cawˇ ve teˇ ceuˬ hta‸ hk'a tawˍ lehˆ hpeu‸ maˍ piˇ ve awˬ hk'aw lo, G'uiˬ sha mehˆ g'uˇ suhˍ chaw hk'a peu-eˬ ve shiˍ puiˉ ve nyi ma hta‸ cawˇ tuˬ ngaˬ hui te ve yoˬ. 3Ngaˬ hui maˍ chehˇ ve ha lehˬ ve bon hkawˇ lehˬ beh taˍ ve k'o, luˬ k'ai sheˆ k'ai ve chaw hui awˬ pon ceh tiˉ beh taˍ ve yoˬ. 4G'uiˬ sha ve awˬ ho‸ awˬ han hpeh‸ ve Hkri‸ ve awˬ me‸ awˬ hponˇ hta‸ caˉ da‸ ve ha lehˬ ve bon hkawˇ awˬ g'euˆ lehˬ, maˇ yonˍ ve chaw hui awˬ hk'aw lo maˇ g'a ba tuˬ, chi miˬ guiˬ ve g'uiˬ sha lehˬ yawˇ hui ve nyi ma hta‸ naˆ ho‸ piˇ lawˬ ve yoˬ. 5Awˬ lawn k'o, ngaˬ hui lehˬ ngaˬ hui awˬ to awˬ lawn bon maˍ ve maˇ heˆ. Yeˍsuˆ hkri‸ lehˬ Jawˇ mawˇ hpeh‸ ve awˬ lawn leh, ngaˬ hui Yeˍsuˆ awˬ pon nawˬ hui ve awˬ ceˬ hpeh‸ ve awˬ lawn ngaˬ hui bon maˍ ve yoˬ. 6Naˆ ho‸ ve awˬ hk'aw lo awˬ g'euˆ ba tawˆ la tuˬ yoˬ teh‸ k'oˆ ve G'uiˬ sha lehˬ, ngaˬ hui ve nyi ma awˬ hk'aw lo awˬ g'euˆ ba laˇ peuˬ. Chi hta‸ pa taw, Hkri‸ ve mehˆ hpfuhˇ awˬ hk'aw lo cawˬ ve G'uiˬ sha ve awˬ me‸ awˬ hponˇ hta‸ shu g'a shiˍ tuˬ, ngaˬ hui awˬ g'euˆ ba piˇ chehˇ ve yoˬ. 7Ya‸ hk'aˇ, uiˍ jaˇ da‸ jaˇ ve kanˇ paˆ chi lehˬ, ngaˬ hui lo tawˆ la ve maˇ heˆ. G'uiˬ sha geh lo tawˆ la ve yoˬ teh‸, hpeu‸ maw piˇ tuˬ awˬ pon, awˬ hpfuhˇ hk'aˆ jaˇ ve mawˇ chi lehˬ, je‸ mu‸ hk'u awˬ hk'aw lo ngaˬ hui cawˬ taˍ ve yoˬ. 8Ngaˬ hui lehˬ, teˇ hpawˇ le le lo nyi tiˍ taˍ laˇ ve hta‸ g'a hkanˍ ve htawˇ, hoˆ tiˍ taˍ laˇ ve maˇ heˆ. Dawˇ maˇ tawˆ ve htawˇ, dawˇ tui‸ gaˇ tui‸ htaˇ hk'a gaˬ maˇ heˆ. 9Fawˉ mehˍ laˇ ve hta‸ g'a hkanˍ ve htawˇ, ga laˇ paˍ maˇ cawˬ ve maˇ heˆ. Shu dawˆ baˬ laˇ ve htawˇ, luˬ k'ai htaˇ hk'a gaˬ maˇ heˆ. 10Yeˍsuˆ ve te‸ ve teˇ ceuˬ lehˬ, ngaˬ hui ve awˬ to awˬ hk'aw lo hk'a tawˍ lehˆ tawˆ la hpeh‸ tuˬ, Yeˍsuˆ ve suh ve teˇ ceuˬ hta‸ ngaˬ hui ve awˬ to awˬ hk'aw lo hk'aˬ htaˆ ka‸ pfuhˇ taˍ ve yoˬ. 11Awˬ lawn k'o, Yeˍsuˆ ve te‸ ve teˇ ceuˬ lehˬ, ngaˬ hui ve suh puiˉ ve awˬ to awˬ hk'aw lo hk'a tawˍ lehˆ tawˆ la hpeh‸ tuˬ, ngaˬ hui te‸ chehˇ ve teˇ yanˇ, Yeˍsuˆ awˬ pon suh tuˬ hk'aˬ htaˆ ka‸ chiˇ a‸ piˇ ve hta‸ ngaˬ hui g'a hkanˍ ve yoˬ. 12Hk'e te leh, ngaˬ hui awˬ hk'aw lo suh ve teˇ ceuˬ kanˉ te chehˇ ve yoˬ. Ya‸ hk'aˇ, nawˬ hui awˬ hk'aw lo lehˬ, te‸ ve teˇ ceuˬ kanˉ te chehˇ ve yoˬ. 13Ngaˬ hui yonˍ ve hta‸ pa taw ngaˬ hui k'oˆ taˍ ve yoˬ teh‸, Li‸ hpu hk'aw bvuh‸ taˍ ve hk'a shuˍ shuˍ, ngaˬ hui htawˇ yonˍ ve nyi ma cawˬ ve pa taw, yonˍ ve awˬ hk'aw lo ngaˬ hui k'oˆ ve yoˬ. 14Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ hta‸ k'aw‸ te‸ tu la piˇ shehˍ hpaˇ lehˬ, ngaˬ hui hta‸ htawˇ Yeˍsuˆ geh teˇ geh k'aw‸ te‸ tu la piˇ lawˬ leh, nawˬ hui geh teˇ geh yawˇ mehˆ g'uˇ suhˍ lo ngaˬ hui hta‸ chehˇ tcuh laˇ tuˬ yoˬ teh‸ ngaˬ hui shiˍ ve yoˬ. 15Chi hk'a peu-eˬ lehˬ, nawˬ hui awˬ pon hpeh‸ ve yoˬ. Awˬ lawn k'o, G'uiˬ sha ve awˬ bon shaˬ te shaˬ maˇ la ve hk'e, shu yawˇ hta‸ shaˬ te shaˬ chiˇ mvuh ve awˬ hk'aw lo yawˇ awˬ me‸ awˬ hponˇ g'a tuˬ yoˬ. 16Hk'e te leh, ngaˬ hui nyi ma maˇ luˬ. Ngaˬ hui lehˬ, awˬ suhˍ awˬ shaˍ hpawˇ luˬ k'ai chehˇ ve htawˇ, co ha hpawˇ lehˬ teˇ nyi peuˬ teˇ nyi awˬ suhˉ k'aw‸ hpeh‸ la chehˇ ve yoˬ. 17Chi beu‸ g'a hkanˍ chehˇ ve i jaˇ lawˬ jaˇ ve tu‸ ve hkanˍ ve teˇ ceuˬ lehˬ, ca tehˆ nyi maˇ g'a ve uiˍ jaˇ biˇ jaˇ ve co co taiˍ taiˍ awˬ me‸ awˬ hponˇ ngaˬ hui awˬ pon te laˇ chehˇ ve yoˬ. 18Awˬ lawn k'o, mawˬ hpeh‸ ve awˬ ceuˬ teˇ hpaˍ hta‸ ngaˬ hui nyi ve maˇ heˆ. Maˇ mawˬ hpeh‸ ve awˬ ceuˬ teˇ hpaˍ hta‸ ngaˬ hui nyi ve yoˬ. Mawˬ hpeh‸ ve awˬ ceuˬ teˇ hpaˍ lehˬ, teˇ hkui tiˉ cawˬ ve yoˬ. Ya‸ hk'aˇ, maˇ mawˬ hpeh‸ ve awˬ ceuˬ teˇ hpaˍ lehˬ, co co taiˍ taiˍ cawˬ chehˇ ve yoˬ


Copyright
Learn More

will be added

X\