2 Kawˇrenˍhtuˆ 10

1Ngaˬ Pawˇlu‸ awˬ to lehˬ, Hkri‸ ve nyi ma nuˇ nehˬ ve teˇ ceuˬ leh, yawˇ ve nyi ma da‸ ve teˇ ceuˬ awˬ hk'aw lo nawˬ hui hta‸ lawˬ hkawˉ ve yoˬ. Ngaˬ hui hta‸ mehˆ hpfuhˇ tawˍ da‸ ve teˇ yanˇ nyi ma nuˇ nehˬ lehˍ taˍ leh, ngaˬ hui geh maˇ chehˇ ve teˇ yanˇ nyi ma ha‸ hanˉ ve yoˬ teh‸ nawˬ hui k'oˆ ve chaw teˇ g'aˇ lehˬ ngaˬ yoˬ. 2Ngaˬ lehˬ, miˬ guiˬ yaˇ te ve hk'e te ve chaw hpeh‸ ve teh‸ shawˍ ve chaw teˇ hpaˍ hta‸ ngaˬ nyi ma ha‸ hanˉ ve teˇ ceuˬ te maˍ piˇ tuˬ ngaˬ dawˇ taˍ ve yoˬ. Ngaˬ nawˬ hui geh gaˬ la ve teˇ yanˇ, chi taw taw nyi ma ha‸ hanˉ ve teˇ ceuˬ ngaˬ maˇ g'a te maˍ laˇ tuˬ ngaˬ nawˬ hui hta‸ lawˬ hkawˉ ve yoˬ. 3Awˬ lawn k'o, ngaˬ hui miˬ guiˬ hk'oˆ lo chehˇ ve htawˇ, miˬ guiˬ hta‸ caˉ da‸ ve ma‸ bawˆ ve teˇ ceuˬ hta‸ ngaˬ hui te ve maˇ heˆ. 4Ngaˬ hui ma‸ bawˆ ve la‸ caˉ teˇ hpaˍ lehˬ, miˬ guiˬ hta‸ caˉ da‸ ve la‸ caˉ hpeh‸ ve maˇ heˆ. Ta‸ teˇ hpaˍ hta‸ te luˬ tuˬ awˬ pon, G'uiˬ sha ve kanˇ paˆ cawˬ ve la‸ caˉ teˇ hpaˍ hpeh‸ ve yoˬ. 5Tawˇ g'awˬ da‸ ve awˬ ceuˬ teˇ hpaˍ hta‸ maˇ k'oˆ, G'uiˬ sha hta‸ maˇ g'a shiˍ tuˬ tawˍ taˍ tsuhˇ taˍ ve awˬ ceuˬ teˇ hpaˍ hta‸ maˇ k'oˆ, ngaˬ hui yuˬ baˬ hpaˆ baˬ ve yoˬ. Dawˇ hk'aˇ teˇ maˬ le le hta‸ ngaˬ hui hpeh yuˬ leh, Hkri‸ hta‸ na yuˬ piˇ lawˬ ve yoˬ. 6Nawˬ hui na yuˬ ve teˇ ceuˬ biˇ la peuˬ hk'aw‸ nawˉ, maˇ na yuˬ ve chaw hk'a peu-eˬ hta‸ ciˍ yanˍ piˇ tuˬ ngaˬ hui gu taˍ hehnˇ taˍ peuˬ. 7Nawˬ hui mehˆ g'uˇ suhˍ cawˬ taˍ ve teˇ hpaˍ hta‸ hk'a deh‸ nyi sheˍ. A shu yawˇ awˬ to Hkri‸ ve chaw hpeh‸ ve yoˬ teh‸ chaw teˇ g'aˇ g'aˇ shawˍ taˍ ve k'o, yawˇ Hkri‸ ve chaw hpeh‸ ve hk'e ngaˬ hui htawˇ hpeh‸ ve hta‸ dawˇ nawˇ cawˇ ve yoˬ. 8Nawˬ hui hta‸ uiˍ la yeˬ la piˇ tuˬ awˬ pon Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ ngaˬ hui hta‸ aˉ yaˇ pe‸ laˇ ve yoˬ. Nawˬ hui hta‸ te luˬ tuˬ awˬ pon pe‸ laˇ ve maˇ heˆ. Hk'e te leh, aˉ yaˇ chi awˬ lawn ngaˬ nyi ma uiˍ ve awˬ hk'aw lo hk'a cawˇ cawˇ k'oˆ maˇ ve htawˇ, ngaˬ g'a ya‸ taw tuˬ ve maˇ heˆ. 9Ngaˬ li‸ chi hk'e bvuh‸ laˇ ve lehˬ, nawˬ hui hta‸ kawˆ tuˬ ngaˬ te gaˇ ve maˇ heˆ. 10Awˬ lawn k'o, Yawˇ ve li‸ teˇ hpaˍ lehˬ kanˇ paˆ uiˍ leh hehnˇ jaˇ ve htawˇ, yawˇ awˬ to chehˇ taˍ ve teˇ yanˇ, awˬ g'aˇ nuˇ leh, yawˇ k'oˆ ve teˇ hpaˍ te‸ chiˉ awˬ bon maˇ cawˬ teh‸ chaw teˇ hpaˍ hpaˍ ngaˬ ve awˬ lawn chi hk'e k'oˆ chehˇ ve yoˬ. 11Ngaˬ hui nawˬ hui geh maˇ chehˇ ve teˇ yanˇ, ngaˬ hui nawˬ hui hta‸ li‸ bvuh‸ laˇ ve hk'a shuˍ shuˍ, ngaˬ hui nawˬ hui geh chehˇ taˍ ve teˇ yanˇ htawˇ chi hk'e te ve yoˬ teh‸, chaw oˇ ve teˇ hpaˍ hta‸ shiˍ piˇ-oˆ. 12A shu yawˇ awˬ to hta‸ chiˇ mvuh ve chaw teˇ hpaˍ ve awˬ moˍ awˬ hk'aw lo lo‸-e tuˬ maˇ k'oˆ, ngaˬ hui awˬ to yawˇ hui hta‸ tehˆ da‸ tuˬ maˇ k'oˆ, ngaˬ hui te maˇ haˆ. Yawˇ hui lehˬ, a shu yawˇ awˬ to teˇ g'aˇ leh teˇ g'aˇ tehˆ da‸ leh, teˇ g'aˇ leh teˇ g'aˇ shuˍ da‸ ve hta‸ nyi ve pa taw, yawˇ hui cuˇ yiˍ maˇ cawˬ ve chaw hpeh‸ ve yoˬ. 13Ngaˬ hui lehˬ, nyi ma uiˍ ve awˬ hk'aw lo k'oˆ ponˬ k'oˆ leuˉ ve teˇ ceuˬ maˇ te. Ya‸ hk'aˇ, G'uiˬ sha ngaˬ hui hta‸ kanˉ te kuiˬ pehˬ laˇ ve hk'e ceh ngaˬ hui te tuˬ yoˬ. Ngaˬ hui htawˇ, yawˇ ngaˬ hui hta‸ pehˬ laˇ ve kanˉ te kuiˬ awˬ hk'aw lo lo‸-e taˍ ve yoˬ. 14Nawˬ hui lehˬ, G'uiˬ sha ngaˬ hui hta‸ pehˬ laˇ ve kanˉ te kuiˬ awˬ hk'aw lo lo‸-e taˍ ve pa taw, yawˇ pe‸ laˇ ve kanˉ te kuiˬ hta‸ ngaˬ hui te ponˬ te leuˉ ve maˇ heˆ. Awˬ lawn k'o, Hkri‸ ve ha lehˬ ve bon hkawˇ nawˬ hui geh hk'a gaˬ awˉ lawˉ ca maˍ la ve lehˬ ngaˬ hui yoˬ. 15Shu te taˍ ve kanˉ hta‸ ngaˬ hui te ve hk'e te leh, nyi ma uiˍ ve awˬ hk'aw lo g'aˇ hte‸ ca k'oˆ ve maˇ heˆ. Nawˬ hui ve yonˍ ve teˇ ceuˬ uiˍ la maˇ la ve hk'e, nawˬ hui hta‸ pa taw G'uiˬ sha ngaˬ hui hta‸ pehˬ laˇ taˍ ve kanˉ te kuiˬ htawˇ leuˉ leh uiˍ la k'ehˬ la tuˬ ve hta‸ ngaˬ hui dawˇ law ve yoˬ. 16Chi hk'e te ve k'o, nawˬ hui ve chehˇ kuiˬ coˇ paˉ lo hk'a gaˬ ngaˬ hui ha lehˬ ve bon hkawˇ g'a maˍ piˇ tuˬ yoˬ. Awˬ lawn k'o, shu kanˉ te kuiˬ lo shu te taˍ ve kanˉ hta‸ nyi ma uiˍ ve awˬ hk'aw lo ngaˬ hui ca k'oˆ tuˬ maˇ heˆ. 17Ya‸ hk'aˇ, nyi ma uiˍ ve awˬ hk'aw lo k'oˆ ve chaw lehˬ, Jawˇ mawˇ G'uiˬ sha awˬ hk'aw lo ceh tiˉ nyi ma uiˍ leh k'oˆ loˬ. 18Awˬ lawn k'o, a shu yawˇ awˬ to awˬ pon shaˉ hkiˆ hkanˍ ve chaw hta‸ G'uiˬ sha nyi hk'aˇ suh ve maˇ heˆ. Yawˇ awˬ pon Jawˇ mawˇ G'uiˬ sha shaˉ hkiˆ hkanˍ ve chaw hta‸ ceh tiˉ G'uiˬ sha nyi hk'aˇ suh ve yoˬ.


Copyright
Learn More

will be added

X\