มัดทิว 1:17

17ปร็วฮ จน็อฮ เรือ็บ ตัง ปฺี อับราฮำ      จ็อฮ โม จ็วน ด็อฺล ดาวิด เมียน โกน บูํน ตน็อฺบ ตนอฺ อาโยฮ มนึฮ      เรือ็บ ตัง ปฺี ดาวิด จ็อฮ โม จ็วน ด็อฺล เวเลีย แดล กฺี เก็น เติว็ เกฺิด จลฺืย ประตฺีฮ บาบิโลน      เมียน โกน บูํน ตน็อฺบ ตนอฺ อาโยฮ มนึฮ      เรือ็บ ตัง ปฺี เวเลีย แดล กฺี เก็น เติว็ เกฺิด จลฺืย ประตฺีฮ บาบิโลน      จ็วน ด็อฺล ปเรียฮ เยซู คริด      ตเรฺิว็ บูํน ตน็อฺบ ตนอฺ อาโยฮ มนึฮ แด็จ คเนีย

Share this Verse:

FREE!

One App.
1257 Languages.

Learn More