APOCALIPSIS 11

1Lahwi tu' yak'lax hune' malbal wetan, haca' te' ah. Yallax wetan haca' ti': —Ahan̈wanoj cat hawoc hamalen yatut Comam Dios yebpaxo meẍa yet xahanbal, cat habisni hanta mac ayicto yinoyo isba tet Comam. 2Yaja' wal yamak'il yeb yin̈la ishoyanil mach chamale yuto chiak'lax tet ebnaj nan con̈obal, cat isxan̈nayo ebnaj iscon̈ob Comam Dios yulbal cuarenta y dos ixahaw. 3Chiwatijan cawan̈ inchejaban chak' isba yalnilo intzoti'an yulbal mil doscientos sesenta tz'ayic. Ayco huntek'an xilk'ape yet bisc'ulal yin̈ ebnaj, ẍi wetan. 4Yechel ebnaj cawan̈ ti' ye te' cabeb yoj olivo yeb ch'en cabeb candelero bay chiahto cantil ayco sata Comam Dios, Comam yahaw tx'o tx'otx'. 5Ta ay mac choche chioc etloco yin̈ ebnaj cawan̈ ti' chielti k'a' yul isti' ebnaj, cat isn̈usnicanto ebnaj mac chichiwa isc'ul yin̈ ebnaj. Hac tu' chu iscamcanilo macta chiwatx'en istx'ojal yin̈ ebnaj. 6Aypaxo yip ebnaj ismajchen satcan̈ yun̈e matxa chak' ha' n̈ab yulbal tz'ayic bay chal ebnaj Istzoti' Comam. Aypaxo yip ebnaj yanico ha ha' chic'al, yebpaxo xin ay yip ebnaj yak'ni ec'oya' yanma anma ay sat tx'o tx'otx' yu ej isya'tajil, hantatic'a el choche isc'ul ebnaj. 7Hayet chilahwi yalnic'o ebnaj cawan̈ tu' Istzoti' Comam Dios, ay hune' naj Nok' isbi chiahilo yul hune' niman xab; chaco naj howal yin̈ ebnaj cawan̈ tu' cat isk'oji naj yin̈ ebnaj, cat ispotx'lax ebnaj yu naj Nok' isbi tu'. Yanico naj Nok' isbi howal yin̈ ebnaj, chiahilo yul hune' niman xab. Chik'oji naj yin̈ ebnaj cawan̈ tu' 8Chicancano pac'no isnimanil ebnaj yul iscallehal hune' niman con̈ob bay alaxcan̈ Comam Jesucristo yin̈ te' culus, Comam Yahawil ebnaj. Hune' con̈ob tu' challax Sodoma yeb Egipto yin̈, ha' chalniloj ta tx'oj tzet chiswatx'e. 9Sunil anma nananta con̈obal, nananta anmahil, nananta yabxubal, nananta nime con̈obal chiilni isnimanil ebnaj yulbal yicta iscan̈ tz'ayic; mach chisje anma ta chimujlax ebnaj. 10Yuxin sunil anma yul sat yiban̈k'inal ti' caw oc yin̈ tzalahilal yu iscamical ebnaj. Yak'ni anma sabehal tet hunun yu tzalahilal, yuto ebnaj cawan̈ ischejab Comam tu' caw yak' ebnaj ec'oya' yanma anma. 11Lahwin̈e yicta iscan̈ tz'ayic tu', yulcan̈ isc'ul ebnaj cawan̈ tu' yu Comam Dios, yahwano ebnaj. Ha' xin sunil anma ilni hune' tu' caw occano xiwquilal yin̈. 12Yaben ebnaj cawan̈ tu' hune' yul nuk'e awi yin̈ caw ip yul satcan̈, yalni haca' ti': —Ahan̈weti bey ti', ẍi tet ebnaj. Isto ebnaj satcan̈ xol hune' moyan, sunil ebnaj ayco ishowal yin̈ ebnaj ilni hune' tu'. 13Yin̈ena tu' yec' hune' niman chixcab istan̈ilo hune' islahon̈eb majan te' n̈a yul hune' niman con̈ob tu', hujeb mil anma cam yu hune' chixcab tu'. Wal anma mach cami caw xiwi, yanico ismay Comam Dios ay yul satcan̈. 14Hac tu' yu yec'to iscab isya'tajil, tinan̈ xin yichixapaxico hune' isyox isya'tajil. 15Hayet yok'tzen naj ishuj ángel istrompeta yabelax hune' yul nuk'e awi yin̈ caw ip yul satcan̈, yalni: Sunil tzet ay yip yul sat yiban̈k'inal ti' chioccano yul isk'ab Comam Dios Jahawil yeb yul isk'ab Comam Jesucristo, cat yoccano yahawil yin̈ sunilbal tiempo, ẍi. 16Wal ebnaj veinticuatro anciano tz'on̈an yul istz'on̈obal sata Comam Dios ay jahno ebnaj, yay xulno ebnaj, yanico ebnaj ismay Comam. 17Yalni ebnaj: Mam Jahawil, hach ti' coDiosalan̈, caw aycano hawip. Ayach tinan̈, ayach yet yalan̈tocanoj yeb yin̈ sunilbal tiempo. Chijak'an̈ yuch'andiosal tawet yuto chachoc hayébaloj ta caw aycano hawip, yeb xin cachichico hawoc yahawil. 18Caw tit ishowal ej con̈ob tawin̈, yaja' maapni istiempohal hawanayo isya'tajil yiban̈ anma. Maapnipaxo istiempohal hawilni yin̈ tzet chielico ej camom, cat hawak'ni ispaj selel tet ebnaj hachejab yet payat, ebnaj chihalnic'o Hatzoti'. Chawak'nipaxo ispaj selel tet sunil mac hawetxa yehi yeb macta chixiw tawet, macta ay yelapnoj, yeb macta mach yelapnoj, cat hatan̈tzencanilo macta chietanto anma ay sat tx'o tx'otx', ẍi ebnaj. 19Lahwi tu', ishajni isba yatut Comam Dios yul satcan̈, chi-xin-jilicto hune' caẍa yet istrato Comam ayicto yul yatut tu'. Yichico isjepla c'uh, isk'an̈i satcan̈, isn̈irlapaxoj, yec' hune' chixcab, yak'nipaxo hune' niman sajbat.


Copyright
Learn More

will be added

X\