HECHOS 27

1Yet yoc yin̈ isnabal ebnaj yanito naj Pablo bey yul niman con̈ob Italia, yalaxico naj yeb huntek'anxa ebnaj presowom yul isk'ab hune' naj capitán, Julio isbi, naj ayco yahawil yin̈ hune' majan ebnaj soldado chiyij Batallón Emperador Augusto. 2Joctojan̈ yul hune' te' barco tit bey Adramitio, ha' te' xin lan̈an istohi, cat yec' te' sunil yulaj puerto ay yul ismajul Asia. Ha' hun xin juẍta Aristarco, ay bey con̈ob Tesalónica ay yul ismajul Macedonia, to jin̈tajan̈. 3Haxa yet hunxa tz'ayic xin, japnihan̈ bey puerto Sidón, bay caw c'ul yute isc'ul naj Julio yin̈ naj Pablo, yuto chahlaxic'o naj Pablo tu' yila' yamigo yu naj, ischahnipaxo naj Pablo tu' tzet chi'ak'lax tet. 4Yet jelan̈ bey Sidón tu' con̈ec'an̈ yin̈ ismotx tx'otx' Chipre ayayo xol ha' mar bay chu cocolni cobahan̈ tet jak'ek', yuto mach toholo isbelwi te' barco yu jak'ek' tu'. 5Lahwi tu' xin coculusn̈enan̈ ha' mar yin̈ ismotxico ej tx'otx' ay yul ismajul Cilicia yeb Panfilia, japnipaxojan̈ yul con̈ob Mira ay yul ismajul Licia. 6Ha' tu' ilchayo hune' te' barco ah Alejandría yu naj capitán yin̈ ebnaj soldado, istoxa te' bey Italia, con̈ocan̈ yul te', cotopaxojan̈. 7Caw xin tx'i'al tz'ayic con̈belwihan̈ yin̈ caw nan̈c'ulal yuto caw ay jak'ek', caw xin ya'ta yu japnicanojan̈ iscawilal con̈ob Gnido. Yaj yu caw ayto yip islow jak'ek' yin̈ te' barco tu', yuxin con̈ec'an̈ iscawilal Salmón, caw xin con̈ec'tohan̈ cohoyo'an̈ bey ismotx tx'otx' Creta ayayo xol ha' mar tu'. 8Caw ya'tan̈etic'a jak'lehan̈ yet jec'an̈ yin̈ ismotx tx'otx' Creta yin̈ hune' bel tu', yuxin caw lan̈o con̈apnihan̈ bey Buenos Puertos, ayco iscawilal con̈ob Lasea. 9Caw nimanxa tiempo chicoc'aytojan̈, yebpaxo xin caw txahulxa cobelwihan̈ yiban̈ ha' mar yuto cawilxa yeti yocbal ha' n̈ab. Yu ton hune' tu', yuxin yal naj Pablo tet ebnaj yahawil yeco yin̈ te' barco tu', 10haca' ti': —Hex wetbi yin̈ hune' cobel ti', caw txahulxa jeco chiwilan, yuto ay ismay yetaxto te' barco ti', cat isc'ayto jijatz, aypaxo ismay han̈hunon̈ chon̈cami, ẍi naj. 11Wal naj capitán yin̈ ebnaj soldado xin, caw ec'na yabeto naj tzet yal naj yahawil yeco yin̈ te' barco, yeb tzet yal naj chi'inic'o te' barco tu' sata tzet yal naj Pablo. 12Bey hune' Buenos Puertos tu' xin, caw machi bay chiyu iscolni isba ebnaj yin̈ hune' n̈abil tu', yuxin etza sunil ebnaj halni tato chon̈elan̈ bey tu', etzami chu japnicanojan̈ bey Fenice, ay yul ismajul Creta. Hune' tx'otx' tu' xin caw chismaj tx'otx' jak'ek' chitit bay chi'ahilo tz'ayic, yuxin ha' tu' ch'elto hune' n̈abil jiban̈an̈, chiyute yalni ebnaj. 13Lahwi tu' xin yichico yec' jak'ek' yin̈ caw nanc'ulal chitit yin̈ sur, yuxin oc yin̈ isnabal ebnaj isto yin̈ isbel tu' hunelxa, yinican̈ ebnaj ch'en ancla, cotohan̈ xin. Caw isti'lan̈etic'a tx'otx' Creta ec' te' barco tu'. 14Yaj haniq'uixto chon̈tohan̈, yul hune' niman jak'ek' tit yin̈ nordeste, ismak'nico isba yin̈ te' barco. 15Hac tu' xin yu yichico istenlaxto te' yu jak'ek', yaj yu matxa con̈k'ojihan̈ jinitojan̈ te' bay chiyal janmahan̈, yuxin toxan̈e chijilan̈ con̈yinitojan̈ te' bay caw chito jak'ek' tu'. 16Con̈ec'an̈ yin̈ ismotx hune' nich'an con̈ob ay xol ha' mar, Clauda isbi, bay matxa caw yip yec' jak'ek'. Wal te' nich'an lancha tzujan yinta te' barco tu' caw lan̈o yij isba yahcanto te' yul te' niman barco tu' yu ebnaj. 17Lahwi tu' xin isc'alnayo ebnaj te' barco tu' yu huntek'an nimeta lasu yun̈e yik'ni yip te'. Yaj yu chixiw ebnaj ta chalo iscawxicanayto te' xol huntek'an arena ayco yin̈ ismotx tx'otx' Libia, chiyij Sirte, yuxin isholayo ebnaj k'ap vela chismak'ico jak'ek' yun̈e nanc'ulalxa chito te'. 18Haxa yet hune'xa tz'ayic xin, yu caw ayto yip yec' jak'ek', yuxin ichico ebnaj yanayto ijatz ayco yul te' barco tu' yul ha' mar. 19Haxa yet iscabwihalxa xin, haxa ismunlabal te' barco tu', istirayto ebnaj xol ha'. 20Caw tx'i'al tz'ayic matxatic'a chijilan̈ yin̈ tz'ayic yeb tx'umel, yu hune' niman jak'ek' chon̈mak'obtan̈entu'an̈, yuxin caw c'aycanilo coc'ulan̈, caw matxa chiconahan̈ tato chito con̈colchahan̈. 21Yaj yu caw payxa matxa chon̈wa'an̈, yuxin ah lin̈no naj Pablo, yalni naj tet ebnaj haca' ti': —Hex wetbi, majaltam heyije tzet walan. Caw c'ulmi tato machi con̈el bey Creta tu', machim cayto huntek'an ijatz yeb huntek'an munlabal ti' yeb jaben isya'tajil ti'. 22Wal tinan̈ xin, machi cabconcan̈ hec'ul yuto machi hunujex chexcamoj, han̈c'an̈e te' barco ti' ch'etaxtoj, 23yuto mayati Comam Dios hune' ángel tzotelo wetan may ak'bal, Comam Dios bay ayinicojan, ha' ayinyetan. 24Ha' hune' ángel tu' xin, mahalni wetan haca' ti': “Mach chaẍxiw ach Pablo, yuto caw yilal hawapni yin̈ sat naj yahawil Roma, hawupaxoj yuxin chicolcha sunil anma ayicto yul te' barco ti', machi hunu mac chicamoj,” ẍi naj wetan. 25Yuxin tinan̈ hex wetbi, aweco yip heyanma, yuto chicawxi inc'ulal yin̈ Comam Dios ta caw yilal yijni isba tzet mahulic'o naj ángel tu' yala' wetan. 26Yaj chon̈tirlaxolo isti' ha' mar bey hune' tx'otx' ay xol ha' mar, ẍi naj Pablo tu'. 27Yet hune' ak'bal xin, yin̈xa iscan̈lan̈eb tz'ayic jec'an̈ yiban̈ ha' mar, japnihan̈ yiban̈ ha' mar Adriático, bay nanantaxan̈e chito te' barco yu jak'ek'. Caw yin̈mi chuman ak'bal xin, isnani ebnaj chimunlacto yul te' barco tato japnixahan̈ yin̈ tx'o tx'otx'. 28Yoc ebnaj ismaleno hanta isnahatil yehayto yich ha', caw treinta y seis metro yehayto yich ha' tu'. Cotohan̈ hanic'xa, yocpaxo ebnaj ismalenoj, veinticinco metroxan̈e yehayto yich ha'. 29Yaj yu chixiw ebnaj ta chálo ay bay chismak'ico isba te' yin̈ ch'en nime ch'en, yuxin isbejtzoto ebnaj can̈eb ch'en ancla yinta te' barco tu'. Caw xin ayco ebnaj isk'anni tet Comam Dios ta chisajbinaloj. 30Wal ebnaj chimunla yul te' barco tu', isna ebnaj yelcan̈ yul te', yuxin oc ebnaj yak'ayto te' lancha yul ha', yanico ebnaj lek'ti'al tato chiyayto ebnaj yak'bil ch'en ancla sata te' barco tu'. 31Wal naj Pablo xin, caw yin̈ an̈e yal naj tet naj capitán yeb tet ebnaj soldado haca' ti': —Tato chi'el ebnaj yul te' barco ti', caw mach chexcolcha hex ti', ẍi naj. 32Hac tu' xin caw yin̈ an̈exan̈e isc'upilo ebnaj soldado tu' tx'an̈ lasu bay t'un̈an te' lancha tu', isbejtzonto ebnaj te' yul ha'. 33Yet lan̈anxa issajbilo xin, yalni naj Pablo tet ebnaj sunil tato yilal iswa' ebnaj, yalni naj tet ebnaj: —Caw cabxa semana mach chexwa'i yu heyilni tzet chextan̈i. 34Yaj chiwalan teyet tato yilal hewa'i yun̈e yoc heyip. Caw machi hunujex chexc'aytoj, maẍtic'apaxo hunq'uitano xil hewi' chic'aytoj. 35Lahwi yalni naj Pablo hune' tu' xin, yinican̈ naj hune' ixim pan, yak'ni naj yuch'andiosal tet Comam Dios yin̈ sat ebnaj sunil. Lahwi tu' isk'axpon naj ixim, yoc naj iswahno ixim. 36Hayet yilni ebnaj tu' xin, yak'locan̈ isc'ul ebnaj, yocpaxo ebnaj wa'o sunil. 37Caw cab ciento setenta y seis on̈an̈ ayon̈icojan̈ yul te' barco tu'. 38Yet islahwi iswa'cano sunil ebnaj xin, isbejtzonayto ebnaj ixim trigo xol ha ha' yun̈e ishan̈k'o yijatz te' barco tu'. 39Hayet issajbilo xin, yilnito ebnaj chimunla yul te' barco tu' tx'o tx'otx', yaj mach istxum ebnaj baytu'wal ayon̈tu'an̈, yaj xin yil ebnaj hune' isk'ab ha' mar tu', caw naba arena-la-n̈e isti', isnani ebnaj yinito te' barco bey tu'. 40Hac tu' xin yu isc'upnito ebnaj tx'an̈ lasu ayco yin̈ ancla tu' iscancano xol ha' mar. Istoyban ebnaj istx'an̈al remo ch'ocnico yin̈ yijban te' barco tu'. Lahwi tu' xin yanican̈ ebnaj k'ap vela yin̈ sat te' yul isbeh jak'ek' yun̈e c'ul isbelwi te', hac tu' xin yu ishitznico ebnaj te' isti' ha'. 41Yaj c'uxan yapni te' yin̈ cabeb niẍte isk'ab ha', iscan tx'apno te' xol arena. Ha' sata te' cancano tx'apno xol arena tu', matxatic'a chiyu isbili, wal yinta te' xin caw uchc'acantoj yuto caw ec'naxa yip ha' chismak'ico isba yin̈ te'. 42Ha' ebnaj soldado tu' xin yoche ebnaj ispotx'o ebnaj presowom, yun̈e machi hunu ebnaj chimak'ni ha' cat yelcan̈. 43Wal naj iscapitán ebnaj soldado tu', caw yoche naj iscolo' naj Pablo, yuxin mach chisje naj ispotx'lax ebnaj presowom. Ha' yute naj, to yal naj tet ebnaj ta mac yohta ismak'ni ha', caw yilal babel chiayto xol ha' yun̈e yapni isti' ha'. 44Wal mac mach chu ismak'ni ha' xin, yiban̈ yak'inte'al te' barco uchc'ato tu' oc ebnaj. Hac tu' jutehan̈, yuxin cosunilan̈ con̈colchahan̈, japnihan̈ isti' ha'.


Copyright
Learn More

will be added

X\