HECHOS 25

1Lahwi tu' xin, yapni naj Festo tu' ischahnocano gobernadoral. Oxebxa tz'ayic ischahni naj gobernadoral yul con̈ob Cesarea tu' isto naj yul con̈ob Jerusalén. 2Hayet ay naj bey tu', yapni ebnaj yahawil ebnaj sacerdote yeb ebnaj iswi'ehal yeco yin̈ con̈ob Israel ak'oc'ule yin̈ naj Pablo tu'. 3Caw xin oc ebnaj isk'ana' tet naj tato chito ilaxoti naj Pablo tu', cat yapni naj yul con̈ob Jerusalén. Wal xin caw c'ulxa ye yu ebnaj tato chito ebnaj ismaja' naj yul beh, cat ispotx'ni ebnaj naj Pablo tu' chiyute yalni. 4Yaj xin yal naj Festo tu' tato majan naj Pablo bey yul con̈ob Cesarea, yalnipaxo naj tato yin̈xan̈e howeb tz'ayic, cat ismeltzo naj bey tu'. 5Yalni naj haca' ti': —Yuxin maquex caw iswi'ehal heyecoj, caw yilal heto wintajan bey yul con̈ob Cesarea, tato ay ismul hune' naj tu' yacoj, ha' tu' chisje heyalni wetan tzet ismul naj, ẍi naj. 6Wal naj Festo tu' xin, waxajeb xan̈e tz'ayic ec' naj yul con̈ob Jerusalén tu', ismeltzopaxto naj yul con̈ob Cesarea. Haxa yet hune'xa tz'ayic xin, yapni tz'on̈no naj yul iscapil yanito naj yik'omal naj Pablo tu'. 7Hayet yapni naj Pablo yin̈ sat naj, yoc hoyno ebnaj Israel ispeto yul con̈ob Jerusalén yin̈ naj. Hantan̈e tzet istx'ojal yaco ebnaj ismulo naj, yaj machi hunu tzet chiyeniloj tato caw yeli. 8Hac tu' xin yu yichico naj Pablo iscolni isba, yalni naj haca' ti': —Walinan, machi hunu inmulan wacojan yin̈ isley ebnaj Israel yeb yin̈ yatut Comam Dios, yebpaxo yin̈ naj jahaw ay yul con̈ob Roma. 9Yaj yu iscan naj Festo tu' c'ulal yul sat ebnaj Israel, yuxin isk'ambe naj tet naj Pablo tu' haca' ti': —¿Chimhawoche chaẍto yul con̈ob Jerusalén, ha' tu' xin chiwilan tzet chaẍelicoj? ẍi naj. 10Istak'wi naj Pablo: —¡Machoj! Wal xin ay inxactijan yul capil ayco yalan̈ yip naj jahaw ay bey Roma, ha' tu' xin caw yilal yillax tzet chinelicojan, cat yillaxi tato ay inmulan haca' yalni ebnaj Israel ti'. 11Tato ay inmulan caw chinak'ni camojan, caw mach chiwilojan win̈an, camojinan; yaj tato machi nich'ano isyelal xol sunil inmulan chiyal ebnaj ti', machi mac ay yip quinyanicojan yul isk'ab ebnaj, wal xin caw chink'anan tato ha' naj jahaw ay Roma, chi'ilni tzet chinelicojan, ẍi naj tet naj Festo. 12Hac tu' xin yu yoc naj Festo islahti'n̈en isba yeb ebnaj yetbi, lahwi islahti'n̈en isba ebnaj tu' xin, yalni naj haca' ti': —Hach chawoche tato ha' naj jahaw Roma chi'ilni tzet chaẍelicoj, wal tinan̈ xin, chaẍwatojan yin̈ sat naj, ẍi naj. 13Lahwi hayeb tz'ayic xin, isto naj rey Agripa yeb yixal, ha' ton ix Berenice, yul con̈ob Cesarea yila' naj Festo, yu xaischah naj ismunil yoc gobernadoral. 14Yaj yu tx'i'al tz'ayic ehayo naj yeb yixal bey tu', yuxin oc naj Festo tu' yala' tet naj rey yin̈ tzet ye naj Pablo, yalni naj haca' ti': —Ay hune' naj bey ti', aycanico preso yu naj Félix. 15Yet inbeyc'ojan yul con̈ob Jerusalén, isbeyc'o ebnaj yahawil sacerdote yeb ebnaj iswi'ehal yeco yin̈ ebnaj Israel isk'ana' yin̈ naj wetan tato chinchejan potx'laxo naj. 16Yaj walan tet ebnaj ta coley, han̈on̈ romano hon̈ ti', chiyala tato mach chiyu ispotx'lax hunu anma yalan̈to maẍto chiyilico naj sat ebnaj chik'anni yin̈, cat xin iscolni isba naj, quinchiyan. 17Yu ton hune' tu', yuxin hayet yulic'o ebnaj bey ti' machi tiempo inc'ayan, wal xin yin̈ hunxa tz'ayic quintohan yul incapilan wanitojan yik'omal naj Pablo tu'. 18Ha' ebnaj k'ann̈e yin̈ naj tu' xin, caw machi ismul naj caw xiwquilta yal ebnaj wetan, haca' innanihan. 19Cachann̈e hune' caw chal ebnaj ismulo naj tato tx'oj istzotel naj yin̈ isreligión ebnaj yalni. Yalnipaxo ebnaj tato ay hune' naj, Jesús isbi, camnaxa, yaj xin chal naj Pablo tu' tato itzitz naj. 20Yaj yu machi nawi wuhan tzet chiyu inwatx'enan hune' tu', yuxin ink'ambenan tet naj Pablo tu' tato chiyoche naj chito naj yul con̈ob Jerusalén, yun̈e ha' tu' chi'illaxi tzet chi'elico naj yin̈ huntek'an tu'. 21Yaja' yu yal naj tato ha' naj jahaw Augusto ay yul con̈ob Roma chi'ilni tzet chi'elico naj yalni, yuxin walan tato wal ismaji naj hayeboxa tz'ayic, bak'inxan̈etic'a xin chiyu wuhan, cat wanitojan naj tet naj jahaw tu', ẍi naj Festo. 22Yalni xin naj rey Agripa tu' tet naj Festo haca' ti': —Ha' quintu'an chiwochehan wabeninojan tzet chiyal naj, ẍi naj. Yalni naj Festo tu' xin: —C'ultic'a, yet hecal chawabe tzet chal naj, ẍi naj Festo. 23Haxa yet hunxa tz'ayic xin, yapni naj rey Agripa yeb yixal, ha' ton ix Berenice yul capiltu, caw nanxa islow yu yapni naj yeb ix. Yapnipaxo ebnaj yahawil soldado yeb xin ebnaj iswi'ehal yeco yin̈ con̈ob tu'. Lahwi tu' xin, yanito naj Festo yik'omal naj Pablo. 24Yet ayxaco naj yin̈ sat ebnaj xin, yalni naj Festo: —Hach ti' mam rey Agripa, yeb xin hex cutxanexico ti', ay naj Pablo ti' lah. Ha' naj ti' chiyal sunil ebnaj Israel tato ay ismul; ebnaj Israel yul con̈ob Jerusalén, yebpaxo ebnaj yul con̈ob Cesarea ti'. Caw xin maẍtic'a chisbej ebnaj yelico yaw win̈an tato masan chicam naj. 25Yaj wal yul insatan, caw machi ismul naj caw xiwquilta chik'anni camical yin̈, yaj yu ha' naj halni tato ha' naj jahaw Augusto ay Roma chi'ilni tzet ch'elico naj, yuxin ma'el yin̈ inc'ulan wanitojan naj tet naj. 26Yu matzet tz'aj wak'acojan ismulo naj yul te' carta chito tet naj jahaw tu', yuxin mawitijan naj yin̈ hesat, yeb yin̈ hasat mam rey Agripa. Wal tinan̈ xin, k'ambewelo tet naj, aytaxca ismul naj chi'ilchalo heyu, hexxa xin cheyal wetan, cat intz'ibn̈enayojan yul carta cat wanitojan tet naj jahaw tu'. 27Yuto caw maẍtaj ye chiwabehan ta ton̈e chiwatojan naj, machi xin nich'ano ismul naj chiwaltojan, ẍi naj.


Copyright
Learn More

will be added

X\