HECHOS 13

1Xol ebnaj ayxaco yul isk'ab Comam bey yul con̈ob Antioquía, ay ebnaj yak' Comam Dios ismunil yalni Tzoti' chitit tet Comam, aypaxo ebnaj oc cuywawomal yin̈ ebnaj ayxaco yul isk'ab Comam. Huntek'an ebnaj tu', ha' ton naj Bernabé, yeb naj Simón, naj chihallax k'ejsatil, yeb hune'xa naj chiyij Lucio, naj tit bey ismajul Cirene. Yeb naj Saulo, yeb hune' naj Manaén isbi, hune' naj tu' yet ch'ibom isba naj yeb naj Herodes, naj oc yahawilo tx'otx' Galilea. 2Yet hunel xin, cutxanico ebnaj juẍta tu' yu yak'ni tzalaho isc'ul yin̈ Comam Dios, chiyec'tzen ebnaj hune' txah yet mach chon̈wa'i, yalni Comam Espíritu Santo tet ebnaj: —Iwelo naj Bernabé yeb naj Saulo texol, yuto chioc ebnaj yin̈ hune' munil bay awtebil ebnaj wuhan, ẍi Comam Espíritu Santo tet ebnaj. 3Lahwi yec'tzen ebnaj hune' txah yet mach chon̈wa'i, yanayo isk'ab ebnaj yiban̈ iswi' ebnaj cawan̈ tu'. Tzujan tu' xin ischejlaxto ebnaj yu ebnaj. 4Yet ischejlaxto naj Bernabé yeb naj Saulo yu Comam Espíritu Santo, isto ebnaj yul hune' con̈ob chiyij Seleucia. Yul hune' con̈ob tu' oc ebnaj yul te' barco, lahwi tu' xin, yapni ebnaj bey yul ismajul Chipre, hune' tx'otx' hoyanico ha' mar yin̈la isc'ul. 5Yapni ebnaj bey hune' tx'otx' chiyij Salamina, yec' ebnaj yalnoc'o Istzoti' Comam Jesucristo yulaj iscapilla ebnaj Israel. Ha' hun naj Juan Marcos, colwa yinta ebnaj. 6Lahwi tu' xin yec'to ebnaj sunil yin̈ isk'atanil sat tx'otx' Chipre tu', yapni ebnaj bey con̈ob Pafos. Ha' tu' xin ischahleyo isba ebnaj yeb hune' naj Israel, chiyij Barjesús. Hune' naj tu' nawal naj, ton̈e chiyal naj tato ischejab Comam Dios ye naj. 7Ha' hune' naj tu', yamigo isba naj yeb naj Sergio Paulo, naj yahawil yeco yin̈ ismajul Chipre. Caw xin itz'at iswi' naj Sergio tu'. Yawtento naj naj Bernabé yeb naj Saulo isc'atan̈, yuto choche naj yabe' Istzoti' Comam Dios. 8Hune' naj nawal tu', Elimas isbi naj yin̈ abxubal griego, caw oc naj cajwal yin̈ ebnaj cawan̈ tu', yuto mach choche isc'ul naj tato chaco naj Sergio tu' Istzoti' Comam Dios yul yanma. 9Yuxin ha' naj Saulo, naj chiyijpaxo Pablo, nohna naj yu Comam Espíritu Santo, yoccano t'an̈no naj yin̈ hune' naj nawal tu', 10yalni naj: —Hach ti', isc'ahol naj matzwalil hawehi, ayco hahowal yin̈ sunil tzet caw c'ul yeb xin caw chawak' subchaho anma yu lek'ti'al, caw ayachico hawetanto cuybanile chiyak' Comam Dios. 11Wal tinan̈ xin, ha' Comam Dios chianayo isya'tajil tawiban̈, chitan̈olo hamujlobal, nahatil mach chub hawilno yoj tz'ayic, ẍi naj Pablo tu' tet naj. Hayet yalni naj Pablo haca' tu', istan̈canilo ismujlubal naj, matxatic'a chiyu yilni naj. Istzabnico naj yec' matxmoni, issayni naj huno mac chixecnitoj, yuto matxatic'a chiyu yilni naj. 12Hayet yilni naj yahawil con̈ob Chipre hune' tu', yanico naj yanma yin̈ Comam Dios. Caw c'aycan̈ isc'ul naj yet yaben naj sunil cuybanile yet Comam Jesús. 13Yoc naj Pablo yul barco yeb ebnaj tzujan yinta tu'. Hac tu' xin yu yel ebnaj yul con̈ob Pafos, yapni ebnaj bey con̈ob Perge yul ismajul Panfilia. Wal naj Juan Marcos xin, yicanilo isba naj, ismeltzoto naj bey yul con̈ob Jerusalén. 14Lahwi tu' xin yel ebnaj yul con̈ob Perge, yapni ebnaj yul con̈ob Antioquía ay yul ismajul Pisidia. Yin̈ istz'ayical xewilal octo ebnaj yul iscapilla anma Israel, yay tz'on̈no ebnaj. 15Hayet yillax isley Comam Dios tz'ibn̈ebilcano yu naj Moisés yeb huntek'anxa cuybanile tz'ibn̈ebilpaxcano yu ebnaj ischejab Comam Dios yet payat, yanito ebnaj yahaw capilla tzoti' tet naj Pablo yeb tet naj Bernabé bay tz'on̈an tu', yalni ebnaj haca' ti': —Hex wet con̈ob, ta ay hunu tzoti' cheyoche cheyak' yocbalo yip janmahan̈, halwe tinan̈, ẍi ebnaj. 16Lahwi tu' xin, yah lin̈no naj Pablo, isyeni naj yu isk'ab yun̈e islin̈ban anma istzoteli, yalni naj tet anma haca' ti': —Hex wet con̈ob Israel, yeb hex mach Israelo cheyiyo heba tet Comam Dios, abewe tzet chiwalan. 17Ha' coDiosal han̈on̈ Israel hon̈ ti', ha' sic'lenilo ebnaj jichmam yet payat. Yet ayco ebnaj xol ebnaj nan con̈obal bey Egipto, ha' Comam ak'ni ch'ibo isbisil ebnaj yun̈e iswatx'en Comam hune' iscon̈ob caw nimajal yin̈ ebnaj. Lahwi tu' xin, yilaxilti ebnaj yul con̈ob Egipto yu yip Comam. 18Hayet ay ebnaj bey tx'otx' desierto yin̈ cawina habil, caw yak' techaho Comam isbeybal ebnaj jichmam tu'. 19Lahwi tu' xin, istan̈tzenilo Comam hujeb nimeta con̈ob bey tx'otx' Canaán, yak'ni Comam istx'otx' ebnaj tet ebnaj jichmam tu'. 20Lahwi tu' xin issaylaxilo ebnaj ch'oc juezal yu Comam Dios yun̈e istan̈elax ebnaj jichmam yin̈ yicta isho' ciento habil, masanta yin̈ istiempohal naj Samuel, hune' ischejab Comam Dios yet payat. 21Tzujan tu' xin, isk'anni ebnaj jichmam hune' isreyal tet Comam Dios yun̈e istan̈elax ebnaj. Hac tu' xin yu yoc naj Saúl isreyalo ebnaj yin̈ cawina habil. Isc'ahol hune' naj chiyij Cis ye naj, isc'ahol yuninal icham Benjamín. 22Lahwi yilaxilo naj rey Saulo yin̈ ismunil yu Comam Dios, yanico Comam naj David selelo naj, yalnipaxo Comam Dios haca' ti': —Saybilxa naj David wuhan, naj isc'ahol naj Isaí. Yin̈ caw yeli chintzalahan yin̈ naj, yuto chisyije naj sunilal tzet chiwalan, ẍi Comam. 23Yaj xin ay hune' naj, titna yin̈ yuninal naj rey David tu', Jesús isbi. Ha' Comam Jesús ti' yati Comam Dios yun̈e iscolcha sunil jet Israel ti', haca' yu yalnicano Comam yet yalan̈tocanoj. 24Yet yalan̈to maẍto chiichico ismunil Comam, yoc naj Juan iscuyni anma Israel ta yilal isbejnicano ebnaj yanico ismul cat xin yahcano ha' iswi' ebnaj. 25Yaj hayet toxa chitan̈ ismunil naj Juan, yalni naj haca' ti': —¿Hex ti' ham hetxumni ta haninti'an chiwijan Cristo, Hecolomal? ¡Wal xin machoj! Comam Cristo Cocolomal, tzujanto chul wintajan, yaja' caw ay yelapno Comam. Walinan, matzet welapnojan nitam wocan inpuhnolojan istx'an̈al isxan̈ab Comam yin̈ yoj, ẍi naj Juan, ẍi naj Pablo tet anma yul iscapilla ebnaj Israel tu'. 26Yalnipaxo naj Pablo haca' ti': —Hex wet con̈ob Israel hex titna yin̈ jichmam Abraham, yeb xin sunil hex mach Israeloj, hex cheyiyo heba tet Comam Dios, wal xin jet cosunil hune' cuybanile yet colbanile ti'. 27Yaj anma Israel ay yul con̈ob Jerusalén, yebpaxo ebnaj yahaw xol ebnaj tu', mach chitxumchalo yu ebnaj tato caw ha' Comam Jesús Iscolomal ebnaj. Wal xin hunun tz'ayic xewilal chaben ebnaj tzet tz'ibn̈ebilcano yu ebnaj ischejab Comam Dios yet payat, yaj machi nachalo yu ebnaj tzet yehi. Yuxin hayet iscawxenico ebnaj camical yiban̈ Comam Jesús yijnicano isba tzet tz'ibn̈ebil yu ebnaj ischejab Comam yet payat. 28Caw machi nich'ano istx'ojal ilchalo yin̈ Comam yu ebnaj yun̈e yak'ni camo ebnaj Comam, yaj xin oc ebnaj yala' tet naj Pilato ta chak' camo naj Comam. 29Caw sunil haca' tzet tz'ibn̈ebilcano yu ebnaj ischejab Comam Dios yet payat, yijcano isba yin̈ Comam. Yet lahwi yinayo ebnaj isnimanil Comam yin̈ te' culus isbey ebnaj ismujno'cano isnimanil Comam yul hune' ch'en panteón. 30Yaj xin itzitzbican̈ Comam Jesús xol camom yu Comam Dios. 31Caw tx'i'alto tz'ayic xin ec' Comam xol ebnaj ec' tzujtzun yinta Comam yin̈ isbel bey Galilea chiapni bey Jerusalén yet maẍto chicam Comam. Haxa tinan̈ xin, ha' ebnaj tu' chihalnic'o Istzoti' Comam coxol han̈on̈ Israel on̈an̈ ti'. 32Hacon̈paxtu'an̈, lan̈an jalnihan̈ tzoti' c'ul teyet, hune' tzet halbilcano yu Comam Dios tet jichmam yet payat. 33Yij isba hune' ti' jet han̈on̈ titnajon̈ yin̈ ebnaj jichmam tu' yet yitzitzbican̈ Comam xol camom, haca' yu istz'ibn̈elaxcano yin̈ Salmos yin̈ iscab capitulo bay chala: “Hach ti', hach Inc'aholan, yin̈ hune' tz'ayic ti' chiwak'canojan hak'inal,” ẍi Comam yul Yum. 34Yalnipaxcano Comam Dios yul Yum tato chiitzitzbican̈ Comam Jesús xol anma camom yun̈e mach chik'ato isnimanil Comam. Chalni haca' ti': “Machi yec'banil wak'nihan isc'ulal inc'ulan waltecanojan tet naj David,” ẍiayoj. 35Chalnipaxo yin̈ hunxa Salmo: “Mamin, mach chawak' k'ajoto innimanilan hanin sic'bilinan hawu ti',” ẍiayoj yul Yum Comam Dios. 36Wal naj David tu' xin, xamunla naj haca' chal isc'ul Comam Dios yulbal tiempo yet ayic'o naj yul sat yiban̈k'inal ti'; yaja' yet iscam naj xin, ismujlax naj bay mujbil jichmam, isk'ato isnimanil. 37Yaj wal Comam Cristo ilaxcan̈ Comam yu Comam Dios xol anma camom, machi k'ato isnimanil Comam. 38- 39Yuxin chiwalan heyabe' hex wet con̈ob, tato cachan Comam Jesús chu yak'ni tan̈o comul; yuxin ch'ak'lax hune' tzoti' ti' teyet yuto isley naj Moisés mach chik'oji yinilo comul jiban̈. Yaja' mac chaco isba yul isk'ab Comam Jesús, sunil ismul tu' chitan̈cano yu Comam. 40Yuxin ilwe tzet wal heyuten heba, ta machoj chihul sunil tzet tz'ibn̈ebilcano yu ebnaj ischejab Comam Dios yet payat bay chal haca' ti': 41Haca' hex buchwawom hex ti', ilwec'anabi, c'ayojab hec'ul heyilni cat hec'ayiloj, yuto hanin Dios inti'an, ay tzet chinwatx'ehan yin̈ hune' tiempo bay ayex ti'. Waxan̈ca ay mac chihalni teyet yin̈ tzet chinwatx'eti'an, yaj mach cheyayto yul heyanma, ẍi Comam Dios yul Yum. Hac tu' yu yalni naj Pablo tet anma cutxanico yul hune' capilla tu'. 42Hayet lan̈an yelti naj Pablo yeb naj Bernabé yul iscapilla ebnaj Israel tu', isk'anni ebnaj mach Israelo tet ebnaj ta chitzotel ebnaj hunelxa yin̈ hune' cuybanile tu' yin̈ hune'xa istz'ayical xewilal. 43Lahwi culto tu' xin, tx'i'al anma Israel yeb anma mach Israelo ayco yin̈ bay ayico ebnaj Israel tu' oc tzujno yinta naj Pablo yeb naj Bernabé. Yuxin oc ebnaj cawan̈ tu' iptze ebnaj yun̈eto mach chisbejcano ebnaj isc'ulch'anil Comam Dios chabilxa yu. 44Haxa yet yayilo hune'xa tz'ayical xewilal xin, etza sunil anma ay yul con̈ob tu' apni abeno Istzoti' Comam Dios. 45Haxa yet yilni ebnaj yahawil ebnaj Israel tato caw hantan̈e anma cutxanico yaben tzet chal ebnaj cawan̈ tu', caw chiwa isc'ul ebnaj yin̈ ebnaj cawan̈ tu'. Yalni ebnaj tato lek'ti'al tzet chal naj Pablo, yocpaxo ebnaj buchwal yin̈ naj. 46Yaja' caw yiti yip yanma naj Pablo yeb naj Bernabé yalni ebnaj haca' ti': —Hex wet con̈ob Israel, yilal ha'tic'a teyet babel chon̈hulan̈ jala'an̈ Istzoti' Comam Dios, yaja' mach cheyoche hechab yul heyanma yin̈ tzet chal Comam. Yuxin etza mach chechah hune' k'inal mach istan̈bal. Wal tinan̈ xin chon̈tohan̈ tet anma mach Israeloj, cat jalnihan̈ hune' cuybanil ti' tet. 47Yuto hac tu' yute yalni Comam Dios Jahawil jetan̈ haca' ti': —Xaquexwacojan heyenilo hune' issajilk'inal tet anma mach Israeloj, yun̈e iscolcha anma ay yulajla con̈ob masanta bay chicachnacan apno yul sat yiban̈k'inal ti', ẍicano Comam, ẍi ebnaj. 48Yaja' wal anma mach Israeloj, caw tzalacanocan̈ yet yaben hune' tu', yuxin yal ebnaj tu' tato caw c'ul Istzoti' Comam Dios Jahawil. Wal anma sic'bilxalo yu Comam Dios yun̈e ischahni isk'inal mach istan̈bal, caw yaco yanma yin̈ Comam. 49Hacn̈e tu' xin yu ispujnalto Istzoti' Comam Jesús yul sunil huntek'an con̈ob yul ismajul Antioquía. 50Haxa ebnaj yahawil xol ebnaj Israel oc ak'oc'ule yin̈ naj Pablo yeb naj Bernabé tet ebnaj iswi'ehal con̈ob Antioquía, yebpaxo tet huntek'an ebix mach Israelo ayco yanma yin̈ Comam Dios, caw aypaxo yelapno ye ebix yul sat anma yul con̈ob tu'. Yu tzet yal ebnaj yahawil xol ebnaj Israel tu', yuxin ichico hune' isya'tajil yu anma ah con̈ob tu' yin̈ naj Pablo yeb yin̈ naj Bernabé; istzumbelaxilti ebnaj yul ismajul Antioquía tu'. 51Yuxin istziccanilo ebnaj cawan̈ tu' pojoj yin̈ yoj yet yel ebnaj yul con̈ob tu' yun̈e isyenilo isba tato matxa yoc ebnaj yin̈ huntek'an anma tu'. Lahwi tu' xin, isto ebnaj yul con̈ob Iconio. 52Wal anma ayxaco yul isk'ab Comam Dios bey Antioquía tu', caw ayco hune' tzalahilal yul yanma yin̈ Comam, yebpaxo nohna ebnaj yu Comam Espíritu Santo.


Copyright
Learn More

will be added

X\