HECHOS 12

1Yin̈ hune' tiempohal tu', yichenico naj rey Herodes yak'ni ec'oya' yanma haywan̈ ebnaj juẍta xol ebnaj ayxaco yul isk'ab Comam Jesús. 2Ischejni naj potx'laxo camo naj Jacobo yu ch'en espada. Naj Jacobo tu' yuẍta isba naj yeb naj Juan. 3Hayet yilni naj rey tato caw chitzala ebnaj Israel yin̈ hune' tu', yalni naj ta chitzablaxayo naj Pedro yin̈ isk'in̈ ebnaj Israel tu', hune' yet chiswahni ebnaj ixim pan machi yan̈al. 4Lahwi yalaxicto naj yul te', yoc can̈eb majan ebnaj soldado istan̈eno naj, yaj can̈tawan̈ ebnaj yin̈ hunun majan. Ha' chute isnani naj Herodes ta chi-n̈e-lahwi k'in̈ Pascua cat yilaxilti naj Pedro tu' yin̈ sat sunil anma Israel. 5Yuxin caw tan̈ebil naj yul te'. Wal ebnaj ayxaco yul isk'ab Comam xin, caw ayco ebnaj isk'anni yin̈ istxah tet Comam yun̈e iscolcha naj Pedro yul preso. 6Yin̈ hune' ak'bal yet yalan̈to maẍto chi'illaxilti naj Pedro sata anma Israel yu naj rey Herodes, ayco naj xolbal cawan̈ ebnaj soldado, caw xin wayo chu naj. Caw c'albil naj yu cabeb ch'en cadena, aypaxico huntek'an ebnaj soldado istan̈en isti' te' preso tu'. 7Yapni lemla hune' naj yángel Comam Dios, caw sajbilo yul preso tu' yu naj. Ispitni naj ángel tu' ismotx naj Pedro, yel iswayan̈ naj. Yalni naj ángel tet naj: —Ahan̈wano yin̈ an̈e, ẍi naj ángel. Lahwi yalni naj ángel tu', ispuhmulo ch'en cadena yin̈ isk'ab naj Pedro. 8Yalni naj ángel tet naj: —Tinan̈ xin, cawxeco isc'alil hawictaj, cat hawanico haxan̈ab, ẍi naj, hac tu' yute naj. Yalnipaxo naj ángel tu': —Hucbaco hak'uxil cat hato wintajan, ẍi naj. 9Yoc tzujno naj Pedro yinta naj ángel, yelti naj yul preso tu'. Ha' chute isnani naj ta ton̈e chiyelaxico yin̈ sat naj yalni. Mach istxum naj tato caw yeli lan̈an yelti naj yul preso. 10Lahwi tu' xin yec' ebnaj bay ay ebnaj babel soldado, yec'paxo ebnaj bay ay ebnaj isc'ab majan soldado, yelilo ebnaj bay ayco hune' pulta naba ch'en ayco isti' beh. Hayet yapni ebnaj bey pulta tu', ishajni isba ischuquil, yel apno ebnaj yul beh. Hanic'xan̈e belwito naj ángel yeb naj Pedro tu', iscancano naj ischuquil. 11Hac tu' yu isnanilo naj yin̈ tzet yehi, yalni naj haca' ti': —Wal tinan̈ chintxumilojan tato caw yeli mayati Comam Jesús Jahawil hune' yángel quiniscololojan yul isk'ab naj rey Herodes, yeb sunil tzet chisnaco ebnaj wet con̈ob Israelan win̈an, ẍi naj ischuquil. 12Hayet caw istxumchalo yu naj Pedro yin̈ huntek'an tzet yu tu', isto naj bey yatut ix María, ismi' naj Juan, naj chiyijpaxo Marcos. Caw tx'i'al ebnaj yeb ebix ayxaco yul isk'ab Comam cutxanico bey tu' yu istxahli yin̈ naj Pedro. 13Hayet isc'on̈q'uen naj ispultahil yamak'il hune' n̈a tu', yelicto yaw naj. Yelilo hune' ix k'opo chimunla yinta ix María, chiyij Rode, ishajno te' yalni. 14Yaja' haxa yet yaben ix yul isnuk' naj Pedro, caw matxa ishaj ix te', istopaxo ix yin̈ an̈e yalno yin̈ tzalahilal tato lin̈anxaco naj Pedro isti' hune' pulta tu'. 15Yalni ebnaj juẍtaj yeb ebix janab tet ix Rode tu': —¿Tzimi chawal hach ti'? Matxam iswalil ye yul hawi', ẍi ebnaj. Istak'wipaxo ix: —Machoj, to caw yeli mawabehan yul isnuk' ya', ẍi ix. Yuxin hallaxpaxo tet ix: —¿Machmi taj naj, ham naj ángel chitan̈e naj, ha' mahuli? ẍi ebnaj tet ix. 16Hayet lan̈an istzotel ebnaj yeb ix islahnico naj Pedro isc'on̈q'uen te' pulta tu'. Lahwi tu' xin ishajni ebnaj te', isc'ayilo isc'ul ebnaj yet yoc apno naj Pedro tu'. 17Isyeni naj yu isk'ab yun̈e isbejni ebnaj istzoteli. Lahwi tu' xin, yoc naj yalnolo tzet yu iscollax naj yul preso tu' yu Comam. Yalni naj tet ebnaj tu' haca' ti': —Halwe hune' ti' tet naj Jacobo yeb huntek'anxa ebnaj juẍtaj, ẍi naj. Lahwi tu' yelti naj xol ebnaj, isto naj yul hune'xa con̈ob. 18Hayet issajbilo xin, caw matxa chitxumcha yu ebnaj soldado tzet chute isba yuto mach yohtajo ebnaj yin̈ tzet yu yelti naj Pedro tu'. 19Haxa yet yaben naj rey Herodes hune' tu', yanilto naj issayomal naj Pedro, yaja' matxa ilcha naj yu ebnaj. Isk'amben naj tet ebnaj soldado tu' tzet yu yelti naj yul te'; ischejni naj potx'laxo camo ebnaj soldado tu'. Lahwi tu' xin, yel naj Herodes yul ismajul Judea, isto naj ismajul Cesarea. Ha' tu' xin ehayo naj. 20Yin̈ hune' tiempohal tu', caw tit ishowal naj rey Herodes yin̈ anma ay bey con̈ob Tiro yeb anma ay bey con̈ob Sidón. Yuxin islahti'n̈e isba anma ay bey tu' yin̈ tzet chu istzotel tet naj rey Herodes tu'. Yaja' babel oc anma ismonte' hune' naj chiyij Blasto, hune' naj iswi'ehal yin̈ ebnaj ischejab naj rey tu'. Yoc naj tzotelo tet naj rey tu' yun̈e isk'anni ak'anc'ulal, yuto ha' yul ismajul bay ay naj chitit tzet chislo ebnaj. 21Yalni naj rey Herodes tzet tz'ayical ch'apni ebnaj yin̈ sat naj. Haxa yet yapni istz'ayical tu' xin, yanico naj rey hune' xil isk'ap caw ay yelapno yehi. Lahwi tu' xin yocto tz'on̈no naj yul iscapiltu, istzabnico naj istzotel tet anma. 22Lan̈antotic'a xin, yah yaw anma sunil, yalni haca' ti': —Ha' hune' chitzotel ti', mach anmahoj, c'uxan tato ha' hunu dios, ẍi ebnaj. 23Hunepixto xin, yapni hune' yángel Comam Dios yanoco yabil yin̈ naj rey Herodes tu', yuto machi yal naj tato han̈ech'an Comam Dios caw niman yelapnoj. Hac tu' xin yu yoc no' ha ha' islonoto isnimanil naj, iscam naj. 24Wal Istzoti' Comam Dios xin, caw pujnacanocan̈ xol anma yulaj hunun con̈ob. 25Lahwi yijnicano isba ischejbanil naj Bernabé yeb naj Saulo yin̈ yalnic'o Istzoti' Comam bey yul con̈ob Jerusalén, ismeltzoto ebnaj bey con̈ob Antioquía, yinito ebnaj naj Juan, naj chiyijpaxo isbi Marcos.


Copyright
Learn More

will be added

X\