HECHOS 11

1Yapni isk'umal tet ebnaj ischejab Comam Jesús yeb tet ebnaj ayxaco yul isk'ab Comam ay yul ismajul Judea tato ay ebnaj mach Israelo yaco isba yul isk'ab Comam Dios. 2Hayet yapni naj Pedro yul con̈ob Jerusalén hunelxa, yoc ebnaj juẍta Israel buchwal yin̈ naj, yuto isnati ebnaj isley naj Moisés tet naj. 3Isk'amben ebnaj tet naj: —¿Tzet yin̈ yuxinto cachoc xol ebnaj mach Israeloj, hawa'paxo yeb ebnaj? ẍi ebnaj. 4Yichico naj Pedro tu' yalnilo sunil tzet yuhi, yalni naj haca' ti': 5—Yet ayinic'ojan bey yul con̈ob Jope, yet lan̈an intxahlihan tet Comam Dios, isyeni Comam wetan yin̈ caw sajsatil hune' niman sábana leyantoj ximbil can̈eb istxiquin, yayilo k'ap insatajan. 6Woc t'an̈nojan yin̈ yun̈e wilnihan tzet ayayto yul. Wilnihan huntek'an no nok' ayayto yul; ay no' xol telajil nok', no' can̈eb yoj, aypaxo no' chishatxic'o isc'ul yebej no' ch'ic. 7Lahwi tu' xin, wabenan hune' yul nuk'e halni wetan: —Hach ti' Pedro, ahan̈wanoj, potx'camo huntek'an no nok' ti' cat hac'uxni no', ẍi wetan. 8Intak'wican̈an: —Mamin, machoj, yuto maẍto hunelo chinc'uxan hunu tz'illa tzet ye tu' yuto cachbilon̈an̈ yu isley naj Moisés, quinchiyan. 9Yalnipaxo wetan hunelxa: —Sunil tzet sajxa ye yu Comam Dios, mach chawala tato tz'il, ẍi wetan. 10Oxel yalayti wetan, lahwi tu' xin yilaxpaxahto hune' niman sábana tu' yul satcan̈ hunelxa. 11Hayet lan̈an intxumnihan tzet chala, yapni oxwan̈ ebnaj quinissaynilojan bay ayinan. Ha' ebnaj tu' xin ispeto bey Cesarea. 12Yalni Comam Espíritu Santo wetan haca' ti': —Asi' yinta ebnaj, ẍi. Hac tu' xin yu intohan yinta ebnaj, yeb wajwan̈xa ebnaj juẍta ah Jope tu'. Hayet japnihan̈ bey tu' xin cotohan̈ yatut hune' naj chiyij Cornelio. 13Yalni naj jetan̈ ta ay hune' naj ángel apni lin̈no sata naj yul yatut; yalni naj ángel tet naj: —Chejto cawan̈ oxwan̈o ebnaj bey yul con̈ob Jope, cat yiniti ebnaj naj Simón, naj chiyijpaxo Pedro. 14Ha' naj tu' chihalno tawet yin̈ tzet chu hachahni hacolbanil, yeb sunil mac ay bey hawatut, ẍi naj ángel tet naj. 15Haxa yet intzabnicojan intzotelan xol ebnaj tu', yayilo Comam Espíritu Santo yiban̈ ebnaj haca' yu yul coxol yet babelal. 16Hac tu' yu innanitijan yin̈ tzet yalcano Comam Jesús yet yalan̈tocanoj: —Yin̈ caw yeli, ha' naj Juan, ha' naj an̈ecan̈ ha' iswi' anma, walexpaxo xin, ha' Comam Espíritu Santo chi'ak'laxo teyet, ẍicano Comam. 17Caw yak' Comam Dios Comam Espíritu Santo tet ebnaj haca' yu yak'ni Comam, Comam Espíritu Santo jet han̈on̈ ti' yet janayto yul janma yin̈ Comam Jesucristo. Yuxin ¿tzet wehan xin chinman̈c'ohan tzet choche Comam Dios? ẍi naj Pedro tet ebnaj juẍta tu'. 18Yet yaben ebnaj juẍta ay bey Jerusalén yin̈ sunil tzet yal naj Pedro tu', caw matxa tzet yal ebnaj, yoc ebnaj yak'no tzalaho yanma yin̈ Comam Dios. Yalni ebnaj haca' ti': —Caw yeli yak'paxo Comam Dios hune' isc'ulal ti' tet anma mach Israeloj yun̈e ishelni isbeybal cat ischahnicano hune' isk'inal mach istan̈bal, ẍi ebnaj. 19Yet lahwi iscamcano naj Esteban, yichico ebnaj Israel issaywa yin̈ ebnaj ayxaco yul isk'ab Comam, yu hune' tu' xin ispujnacan̈ ebnaj. Ay ebnaj apni bey yul ismajul Fenicia yeb xin bey ismajul Chipre, yeb yul con̈ob Antioquía. Istzabnico ebnaj yalnic'o hune' cuybanil yet colbanile tet anma bay apni ebnaj. Yaj matzet yal ebnaj tet anma mach Israeloj, caw han̈c'an̈e tet anma Israel yal ebnaj. 20Yaj xin ay haywan̈ ebnaj ayxaco yul isk'ab Comam bey Chipre yeb bey Cirene apni bey Antioquía, yalnic'o ebnaj cuybanil yet colbanile xol anma mach Israeloj. 21Yuto ayxaco yip Comam yin̈ ebnaj, yuxin tzetc'a mac isbejcano sunil comon beybale cuybil yu yet yalan̈tocanoj, yanico isba ebnaj yul isk'ab Comam. 22Hayet yaben ebnaj ayxaco yul isk'ab Comam ay bey con̈ob Jerusalén hune' ti', ischejnito ebnaj naj Bernabé bey Antioquía tu'. 23Hayet yapni naj yilni naj hanta isc'ulal Comam Dios yiban̈ ebnaj ayxaco yul isk'ab Comam bey tu'. Caw tzala yanma naj Bernabé yet yak'nicano naj cuybanile chiiptzen ebnaj yun̈e islahnico ebnaj yanico yanma yin̈ Comam sunilbal tiempo. 24Hac tu' yu iscuywacano naj Bernabé tu' yin̈ ebnaj yuto caw c'ul isnabal naj, yeb xin yu caw nohna naj yu Comam Espíritu Santo. Caw ayco yanma naj yin̈ Comam Jesucristo, yu hune' tu' yuxin caw ay anma chahnicano Comam yul yanma. 25Lahwi tu' xin, isto naj Bernabé yul con̈ob Tarso saywal yin̈ naj Saulo. 26Haxa yet yilcha naj Saulo tu' yu naj, yinito naj naj yul con̈ob Antioquía. Caw hune' habil ec' ebnaj cawan̈ tu' xol anma ayxaco yul isk'ab Comam Jesús bey tu'. Caw tx'i'al anma iscuy ebnaj yin̈ Istzoti' Comam Dios. Yul hune' con̈ob Antioquía tu', ha' tu' hallax babel Cristianohal yin̈ anma ayxaco yul isk'ab Comam. 27Yet hune' tiempohal tu', el haywan̈ ebnaj juẍta bey Jerusalén yapni bey Antioquía. Ebnaj tu' xin chischah ebnaj tzoti' tet Comam Dios cat yalni ebnaj tet anma. 28Ay hune' naj xol ebnaj apni tu' chiyij Agabo. Yah lin̈no naj xol ebnaj ayxaco yul isk'ab Comam, yalni naj yu Comam Espíritu Santo haca' ti': —Ay hune' niman wahil chihul yul sunil sat tx'otx' ti', ẍi naj Agabo tu'. Caw haca' yu yalni naj hac tu' yu yijni isba yet ayco naj Claudio yahawil Roma. 29Yuxin ha' ebnaj juẍta ay bey Antioquía el yul yanma iscolwa yin̈ ebnaj juẍtaj ay bey yul ismajul Judea. Hatatic'a hanta el yin̈ yanma ebnaj, hac tu' yak' ebnaj. 30Hac tu' yu yinito naj Saulo yeb naj Bernabé huntek'an colwal tu', yak'ni ebnaj tet ebnaj anciano ay bey Judea.


Copyright
Learn More

will be added

X\