1 TIMOTEO 3

1Yin̈ caw yeli, ta ay hunu mac chioc ijbalomal xol yuninal Comam Dios, hune' munil tu' caw sak'alcanoj. 2Yaja' ha' mac chioc ijbalomal tu', machojab nino istx'ojal sata anma, machojab chissay hunuxa ix. Toholojab chiyute isnabal yeb isbeybal, yilal yak'ni ebnaj bay chiway anma chiec' isc'atan̈. Helanojab ebnaj iscuywahi, yeb xin ayojab yelapno yul sat anma. 3Machojab uc'um te'oj, machojab ak'om howal, yeb machojab ayco yanma yin̈ ch'en melyu. Wal xin c'ulch'anojab isc'ul yeb xin chewla winaj chute isba. 4Yohtajojab yak'ni cuybanile yul yatut haxinwal yijem chielico yuninal, yeb xin chixiw yuninal tet. 5Yaja' ta mach chu iscuyni naj yuninal yul yatut, maẍtic'am chu yocpaxo naj ilwal yin̈ mac ayxaco yul isk'ab Comam. 6Hune' naj ch'oc ijbalomal xol yuninal Comam Dios tu', machojabtaj hunu naj tolto chahn̈e Comam Jesucristo yul yanma, yuto ta hac tu' subuta islolo'n̈en isba naj, cat yayc'ay naj yin̈ isya'tajil haca' yu yayc'ay naj matzwalil. 7Wal xin, c'ulojab isbeybal naj ijbalom tu' sata anma maẍto chaco isba yul isk'ab Comam, haxinwal machi mac chi'inilo ispixan naj, yeb mach chiayc'ay naj yul isk'ab naj matzwalil. 8Hacpax tu' ebnaj chioc diáconohal, ayojab yelapno ebnaj yul sat anma. Machojab nananta tzet chi-la-yala, machojab chiuq'ui ebnaj. Machojab ayoco yanma yin̈ yik'ni ismelyu yu lek'ti'al. 9Yilal yanico yanma ebnaj yin̈ cuybanile ak'bilcano jet yu Comam Dios, hune' cuybanile chabilxayto yul janma, yeb xin sajojabn̈etic'a isnabal ebnaj. 10Babel yilal yillaxi ta mach ismul ebnaj, lahwi tu' xin cat yak'lax ismunil ebnaj yin̈ diáconohal. 11Hac pax tu' xin ebix janab chioc yin̈ hune' munil ti', c'ulojab isbeybal ebix yul sat anma. Machojab hobom tzoti' ebix. Nanojabn̈etic'a yu ebix yin̈ tzet chiswatx'e. Yijemojab chiyute isba ebix yin̈ sunil. 12Ebnaj juẍta chioc diáconohal, machojab hunoxa ix chissay ebnaj, yohtajojab ebnaj iscuywa yul yatut yeb yin̈ sunil yuninal. 13Yin̈ caw yeli ebnaj diácono c'ul chiyute isba yin̈ ismunil, chioccano iswinajil ebnaj cat yoc yip yanma ebnaj istzotel yin̈ cuybanile yin̈ Comam Jesucristo, hune' xaheyayto yul heyanma. 14Ayco yin̈ inc'ulan intohan cachwilnojan yin̈ lembil, yaja' xin chintz'ibn̈etojan hune' hum ti' tawet, 15yun̈e ta chiec' tiempo wapnihan, hawohtaxa tzet chawatx'e xol yuninal Comam Dios. Han̈on̈ ti' yatut Comam Dios itzitz jehi, yuto han̈on̈ caw chijalic'o hune' cuybanile yet isyelal ti', yeb xin han̈on̈ chijaco yip hune' cuybanile ti' yin̈ sat anma. 16Yin̈ caw yeli chiwalcanojan, caw aycano yelapno ye hune' cocuybanil chi'ak'lax ti', yuxin chiyal haca' ti': Yaco isba Comam anmahil, yet yulic'o coxol. Haxa Comam Espíritu Santo yeniloj tato tohol isnabal. Ilbil Comam yu ebnaj ángel. Hallaxic'o Istzoti' Comam xol anma nan con̈obal. Ay anma yul sat yiban̈k'inal ti' caw yaco yanma yin̈ Comam. Chahlax Comam yin̈ isc'ulch'anil yul satcan̈, ẍi.


Copyright
Learn More

will be added

X\