Psalms 134

1Daydayaw tayu hi Apu Dios ! Em, emin kayuddan bega-en tun kamangguwalyan hileng di Tempol tu, ey daydayaw yu hi Apu Dios ! 2Em, ita-gey yu hu ngamay yun pandasalan yud Tempol et daydayawen yu hi Apu Dios . 3Ya dasal ku ey hi Apu Dios di Zion e nanletun puyek niya kabunyan hu memendisyon ni hi-gayun emin.

will be added

X\