Ezra 2

1Yahhuy ida hu helag Israel ni nalpud Babilon et mambangngad idad Jerusalem et yad edum ni bebley di Judah. Pinilit idan Nebukadnessar e patul ni meni-yan ni bebley dan nunman et ilaw tuddad Babilon. 2Ya nengipengulun hi-gada ey hi Serubbabel, hi Jeshua, hi Nehemiah, hi Seraiah, hi Reelaiah, hi Mordekai, hi Bilsan, hi Mispar, hi Bigbai, hi Rehum, et hi Baanah. Yahhuy hu bilang idan lalakkin helag Israel ni nambangngad ni nalpud Babilon: 21Heninnuy dama bilang idan tutu-un nambangngad di nampambebleyan idan a-ammed da: 36Yahhuy damadda papaddin nambangngad: yadda helag Jedaiah e pamilyah nan Jeshua 973 37yadda helag Immer 1,052 38yadda helag Pashur 1,247 39yadda helag Harim 1,017. 40Yahhuy ida helag Levi ni nambangngad: yadda helag Jeshua nan Kadmiel e helag Hodabiah, 74 41yadda kaman-a-appeh ni helag Asap 128, 42yadda kamangguwalyaddan eheb ni Tempol: yadda helag di Sallum, hi Ater, hi Talmon, hi Akkub, hi Hatita et hi Sobai 139. 43Yadda kamampangngunnud Tempol: yadda helag di Siha, hi Hasupha, hi Tabbaot, 44hi Keros, hi Siaha, hi Padon, 45hi Lebanah, hi Hagabah, hi Akkub, 46hi Hagab, hi Salmai, hi Hanan, 47hi Giddel, hi Gahar, hi Reaiah, 48hi Resin, hi Nekoda, hi Gassam, 49hi Ussa, hi Paseah, hi Besai, 50hi Asnah, hi Meunim, hi Nephussim, 51hi Bakbuk, hi Hakupha, hi Harhur, 52hi Baslut, hi Mehida, hi Harsa, 53hi Barkos, hi Sisera, hi Temah, 54hi Nesiah et hi Hatipha. 55Yadda helag ni bega-en nan Solomon: yadda helag di Sotai, hi Hassopheret, hi Peruda, 56hi Jaala, hi Darkon, hi Giddel, 57hi Sephatiah, hi Hattil, hi Pokeret-Hassebaim et hi Ami. 58Yadda helag ni kamampangngunnud Tempol et yadda helag idan bega-en nan Solomon ey 392. 59Wadadda dama hu 652 ni nalpud Tel Melah, yad Tel Harsa, yad Kerub, yad Addan et yad Immer e helag di Delaiah, hi Tobiah et hi Nekoda, nem endi daka peang-ang ni kakulugan tu e helag idan Israel. 61Wadadda dama hu padi e helag nan Hobaiah, yadda helag Hakkos et yadda helag Barsillai. (Huyyan hi Barsillai ey inahwa tu hu u-ungngan Barsillai e iGilead et ingedan tu ngadan nan aman ahwa tu.) 62Nem hihhimmak idan nunya hu neitudekan ni tenten ni a-ammed da ey endi daka hemmaka et eleg dadda iebulut ni mei-dum idan papaddi. 63Inhel nan gobernor da e eleg ida mabalin ni mekikkan ni neiappit nan Apu Dios ingganah ni wada hu padin mengi-ussal ni Urim et ya Thummim et pengamtaan da hedin dammutun mekikkan ida winu eleg. 64Ya bilang idan emin ni nambangngad ey 42,360, hin-appil ida pay hu 7,337 ni lalakki niya bibi-in bega-en da. Wada pay ingkuyug dan 200 ni lalakki et ya bibi-in kaman-a-appeh. Neki-la da hu 736 ni kebayyu da, ya 245 ni mule da, ya 435 ni kamel da et ya 6,720 ni donkey da . 68Dimmateng idad Tempol nan Apu Dios di Jerusalem et umidwat ida edum ni aap-apun pinhed dan iddawat et mausal di pemehwatan ni Tempol di neibehwatan tun nunman. 69Indawat da hu hipan dammutun iddawat da. Ya bilang ni emin ni neidwat ey 500 ni kiloh ni balituk, 2,600 ni kiloh ni silber et ya hanggatut ni andukkey ni balwasin padi. 70Nampambebley idad neihnup di Jerusalem hu papaddi, yadda helag Levi, yadda kaman-a-appeh, yadda kamangguwalyad eheb, yadda kamangngunnud Tempol et yadda edum ni tutu-u. Hedin yadda edum ni helag Israel ey ida nampambebley di nanha-adan ida lan a-ammed dan nunman.

will be added

X\