Sòm 9

1Pou chèf sanba yo. Sou menm lè ak chante ki di: Lanmò pitit gason an. Se yon sòm David. M’a fè lwanj ou ak tout kè m’, Seyè. M’a rakonte tout bèl mèvèy ou yo. 2Se ou menm k’ap fè m’ chante, se ou menm k’ap fè kè m’ kontan. Bondye ki anwo nan syèl la, m’a chante lwanj ou. 3Parèt ou parèt, lènmi m’ yo fè bak. Yo pran tranble, yo tonbe, yo mouri. 4Tankou yon jij ki san patipri, ou chita sou fotèy ou. ou fè m’ jistis, ou defann kòz mwen. 5Ou regle moun lòt nasyon yo, ou detwi mechan yo. Ou efase non yo nèt pou tout tan. 6Pa gen lènmi ankò, yo fini nèt. Ata lavil yo ou vide atè. Pa gen anyen pou fè moun chonje yo ankò. 7Men Seyè a, se wa li ye pou tout tan. Li mete fotèy li la pou l’ fè jistis. 8Li gouvènen tout bagay avèk jistis. Li jije tout moun san patipri. 9Moun y’ap peze yo, se bò kote Seyè a yo jwenn pwoteksyon. Se la yo jwenn yon kote pou yo kache, lè yo nan tray. 10Moun ki konnen ou, Seyè, y’ap mete konfyans yo nan ou. Paske, ou pa lage moun k’ap chache ou. 11Ann fè lwanj Seyè a k’ap gouvènen sou mòn Siyon an. Ann fè tout nasyon yo konnen sa li te fè. 12Bondye chonje moun k’ap soufri yo, li pa bliye rèl malere yo, li pini moun ki fè yo mal. 13Gen pitye pou mwen, Seyè! Gade nan ki mizè moun ki rayi m’ yo mete m’. vin sove m’! Pa kite m’ mouri, Seyè, 14pou m’ ka kanpe devan moun lavil Jerizalèm yo, pou m’ di yo poukisa m’ap fè lwanj ou. M’ap kontan nèt, paske ou te delivre m’. 15Moun lòt nasyon yo fouye yon gwo twou: se yo menm ki tonbe ladan li. Yo tann yon pèlen: se pye yo ki pran ladan li. 16Seyè a fè yo konnen ki moun li ye, li jije yo san patipri. Sa mechan yo fè a tounen kont yo. 17Tout mechan yo gen pou mouri. Tout moun ki bliye gen Bondye gen pou mouri tou. 18Se pa tout tan yo ka bliye moun ki nan mizè. Se pa tout tan yo ka wete espwa moun ki nan lafliksyon. 19Leve non, Seyè! Pa kite lèzòm genyen batay la! Mennen moun lòt nasyon yo vin jije devan ou. 20Fè kè yo kase, Seyè! Fè yo konnen se moun ase yo ye.

will be added

X\