Sòm 89

1Chante Etan, moun peyi Ezra. Seyè, mwen p’ap janm sispann chante pou fè konnen jan ou renmen nou. Se tout tan m’a fè konnen jan ou se moun ki kenbe pawòl ou. 1si yo pa swiv prensip mwen ba yo, si yo pa fè tout sa mwen mande yo fè,32 m’ap pini yo pou peche yo fè, m’ap bat yo. M’ap ba yo kout fwèt pou tout sa yo fè ki mal. 2Ou di konsa: -Pa gen anyen ki pou fè ou sispann renmen nou. Menm jan syèl la ap toujou la, se konsa tou w’ap toujou kenbe pawòl ou. 3Ou di konsa: -Mwen pase yon kontra avèk moun mwen te chwazi a. Men sa mwen te pwomèt David, sèvitè mwen an: 4W’ap toujou gen yon wa nan pitit pitit ou yo. M’ap fè gouvènman ou lan kanpe fèm pou tout tan. 5Seyè, moun ki nan syèl yo ap chante pou bèl mèvèy ou fè yo. Y’ap chante nan mitan moun k’ap viv pou ou yo, pou fè konnen jan ou toujou kenbe pawòl ou. 6Seyè, pa gen tankou ou nan syèl la! Pa gen bondye ki ka wè avè ou! 7Tout moun k’ap sèvi ou yo respekte ou. Tout moun ki bò kote ou yo pè ou. 8Seyè, Bondye ki gen tout pouvwa a, pa gen moun ki gen pouvwa pase ou! Ou kenbe pawòl ou nan tout sikonstans, Seyè! 9Ou dominen sou gwo lanmè yo. Lè yo move, ou fè yo ret dousman. 10Ou kraze moun peyi Lejip yo, ou fè yo tounen kadav. Avèk fòs ponyèt ou, ou gaye lènmi ou yo. 11Syèl la se pou ou ansanm ak latè a. Se ou ki kreye lemonn antye ak tou sa ki ladan l’. 12Se ou ki kreye nò ak sid. Mòn Tabò ak mòn Emon ap chante pou ou sitèlman yo kontan. 13Ou pa manke fòs nan ponyèt ou! Ou p’ap bese tèt devan pesonn. 14W’ap gouvènen tout bagay avèk jistis san patipri. Nan tout sa w’ap fè ou pa janm bliye jan ou renmen nou. W’ap toujou kenbe pwomès ou te fè nou yo. 15Ala bon sa bon lè yon pèp gen kè kontan, lè l’ap viv yon jan ki fè ou plezi! 16Tout lajounen y’ap fè fèt pou ou. Y’ap fè lwanj ou paske ou gen bon kè. 17Se ou menm ki fè nou pa pè pesonn. Se paske ou renmen nou kifè nou genyen batay yo. 18Paske, Seyè a se pwoteksyon nou, se ou menm, Bondye Izrayèl la, ki wa nou. 19Nan tan lontan, moun k’ap sèvi ou yo te wè ou nan yon vizyon. Ou te pale ak yo, ou te di yo: -Mwen te bay yon vanyan gason yon koudmen. Mwen te pran yon jenn gason nan pèp la, mwen mete l’ chèf. 20Mwen te jwenn David, sèvitè mwen an, mwen te mete l’ apa pou l’ vin wa sou nou. 21M’ap toujou soutni l’ avèk fòs mwen. M’a fòtifye l’ avèk pouvwa mwen. 22Lènmi l’ yo p’ap ka mete men sou li, mechan yo p’ap ka mete pye sou kou li. 23M’ap kraze tout moun ki pa vle wè l’ yo, m’ap touye moun ki rayi l’ yo. 24M’ap toujou renmen l’, m’ap toujou kenbe pawòl mwen ak li, mwen p’ap janm kite l’ pèdi okenn batay. 25M’ap fè l’ gouvènen depi lanmè Mediterane jouk larivyè Lefrat. 26L’a rele m’, l’a di m’: Se ou ki papa m’, se ou menm ki Bondye m’. Se ou ki pwoteksyon m’, se ou menm ki delivrans mwen. 27Mwen menm, m’ap fè l’ pase pou premye pitit gason mwen. Se li k’ap pi gran nan tout wa sou latè. 28M’a toujou fè l’ wè jan m’ renmen l’, m’ap toujou kenbe kontra mwen te fè ak li a. 29M’ap toujou chwazi yonn nan pitit pitit li yo pou wa. Gouvènman li a ap rete tout tan tout tan. 30Men, si pitit pitit li yo pa obeyi lalwa mwen ba yo, si yo pa mache dapre lòd mwen ba yo,3 31[] 32[] 33Men, se pa sa k’ap fè m’ sispann renmen David, ni k’ap fè m’ pa kenbe pwomès mwen te fè l’ la. 34Non. Mwen p’ap kase kontra mwen pase ak li a, ni mwen p’ap janm manke l’ pawòl. 35Depi mwen fè sèman sou non mwen yon sèl fwa, se fini: Mwen p’ap bay David manti. 36Pitit pitit li yo va toujou wa. Y’a gouvènen devan mwen toutotan solèy la va la. 37Gouvènman li an ap la pou tout tan, tankou lalin ki toujou klere nan syèl la. 38Men, malgre sa, ou fache sou wa ou te chwazi a, ou vire do ba li, ou voye l’ jete. 39Ou pa menm okipe kontra ou te fè avèk sèvitè ou la. Ou pran kouwòn ki te sou tèt li a, ou voye l’ jete nan labou. 40Ou kraze tout miray li yo, ou lage yo atè. Ou kite tout fò li yo fin kraze nèt. 41Tout moun k’ap pase nan lari ap piye kay li, tout vwazinaj li yo ap pase l’ nan rizib. 42Ou kite lènmi l’ yo kraze l’ anba pye yo. Ou fè yo tout kontan. 43Ou kase dan tout zam li yo, ou kite yo kraze l’ nan lagè. 44Ou te wete baton kòmandman an nan men l’, ou pran fotèy li a, ou jete l’ atè. 45Ou fè l’ vin vye anvan lè li, ou fè l’ wont nèt. 46Seyè, jouk kilè w’ap rete kache pou nou pa wè ou? Gen lè se pou tout tan! W’ap kite kòlè ou boule nou tankou dife? 47Seyè, chonje moun pa anyen, lavi yo kout. Chonje se ou ki kreye tout moun pou yo tounen pousyè. 48Eske gen moun ki ka viv san l’ pa janm mouri? Kisa yon moun ka fè pou l’ pa janm al anba tè? 49Seyè, kote sa ou te fè nan tan lontan pou fè nou wè jan ou renmen nou an? Kote tout bèl pwomès ou te fè David yo? 50Seyè, pa bliye jan y’ap pase sèvitè ou yo nan betiz! Pa bliye jan moun lòt nasyon yo ap joure mwen! 51Seyè, pa bliye jan lènmi ou yo ap joure, jan y’ap joure wa ou te chwazi a kote l’ pase. 52Ann toujou fè lwanj Seyè a! Wi, se vre! Amèn!

will be added

X\