Sòm 84

1Pou chèf sanba yo. Se sou lè yon chante yo chante lè y’ap kraze rezen. Se yon sòm pitit Kore yo. Ala bèl kay ou a bèl, Seyè ki gen tout pouvwa! 2Jan mwen anvi wè kay Seyè a sa! M’ap deperi sitèlman m’ anvi al lakay Seyè a. M’ap chante, m’ap fè fèt pou Bondye vivan an. 3Menm ti zwezo jwenn kote pou yo rete, menm iwondèl jwenn nich pou mete pitit yo: Se toupre lotèl ou yo, Seyè ki gen tout pouvwa, ou menm ki Bondye mwen, ou menm ki wa mwen! 4Ala bon sa bon pou moun k’ap viv lakay ou yo! Yo toujou ap fè lwanj ou. 5Ala bon sa bon pou moun ki mete konfyans yo nan ou, pou moun ki fè lide ale sou Mòn Siyon an! 6Lè y’ap pase nan mitan Fon Sèk la, yo fè l’ tounen yon kote ki plen sous dlo. Anvan yon ti lapli tonbe, tout jaden bèl. 7Plis y’ap mache, se plis y’ap gen fòs. Yo gen pou yo parèt devan Bondye sou mòn Siyon an. 8Seyè, Bondye ki gen tout pouvwa a, koute lapriyè mwen. Bondye Jakòb la, panche zòrèy ou pou tande m’. 9Bondye, ou menm ki tout pwoteksyon nou, voye benediksyon ou sou wa ou te chwazi pou nou an! 10Yon jou pase anndan lakay ou pi bon pase mil jou pase nenpòt lòt kote. Mwen ta pito rete kanpe nan papòt kay Bondye a pase pou m’ ta rete anndan kay mechan yo. 11Paske, se Seyè a ki tout defans mwen, se li menm k’ap pwoteje nou. L’ap ban nou favè li, l’ap fè yo respekte nou. Lè yon moun ap mennen yon vi ki san repwòch, Bondye p’ap janm refize l’ okenn bon bagay. 12Bondye ki gen tout pouvwa, ala bon sa bon pou moun ki mete konfyans yo nan ou!

will be added

X\