Sòm 83

1Chante sa a se yon sòm Asaf li ye. O Bondye, pa rete ak bouch ou fèmen! Pa rete san ou pa di anyen, Bondye! Pa rete konsa san ou pa fè anyen! 2Men li! Lènmi ou yo ap revòlte. Moun ki pa vle wè ou yo ap leve dèyè ou!3 Y’ap fè konplo an kachèt sou do pèp ou a, y’ap mete tèt yo ansanm sou do moun w’ap pwoteje yo. 3[] 4Yo di: -Vini non! Ann efase non yo pami nasyon yo, pou pesonn pa janm chonje peyi Izrayèl la ankò! 5Yo mete tèt yo ansanm, yo fè yon sèl lide: yo dakò pou yo fè bann sou do ou. 6Moun peyi Edon ansanm ak pitit pitit Izmayèl yo, moun peyi Moab ansanm ak pitit pitit Aga yo, 7moun peyi Gebal, moun peyi Amon ansanm ak moun peyi Amalèk yo, moun peyi Filisti ansanm ak moun lavil Tir, yo tout yo dakò. 8Moun peyi Lasiri yo tou fè bann ak yo, yo mete fòs yo ansanm ak pitit pitit Lòt yo. 9Sa ou te fè moun peyi Madyan yo, sa ou te fè Sisera ansanm ak Jaben nan ravin Kichon an, se sa pou ou fè yo tou. 10Ou te kraze yo nan Andò, ou fè kadav yo tounen fimye pou tè a. 11Sa ou te fè Orèb ak Zeèb, se sa pou ou fè chèf lame yo tou! Menm jan ou te kraze Zebak ak Salmouna, se konsa pou ou kraze chèf yo tou, 12paske yo te di: -Ann pran peyi Bondye a pou nou. 13Bondye mwen, gaye yo tankou pousyè nan toubouyon, tankou pay van ap pote ale. 14Tankou dife k’ap boule nan rakbwa, tankou flanm dife k’ap mache boule mòn yo, 15se konsa pou ou kouri dèyè yo ak gwo van tanpèt ou a. Fè yo pè ak gwo van siklòn ou yo! 16Fè yo wont, fè yo blije kache figi yo, Seyè, pou yo ka chache konnen ou. 17Se pou yo wont nèt jouk yo pa konn sa pou yo fè. Se pou yo kouri kache, se pou yo mouri. 18Fè yo konnen se ou menm sèl ki Seyè, se ou menm ki sèl chèf sou tout latè.

will be added

X\