Sòm 80

1Pou chèf sanba yo. Se pou yo chante l’ sou menm lè ak chante ki di: Bèl ti flè savann blan yo. Se pou yo jwe mizik la sou enstriman akòd. Se yon sòm Asaf. Ou menm ki gadò pèp Izrayèl la, ou menm k’ap mennen pitit pitit Jozèf yo tankou bann mouton ou, panche zòrèy ou pou koute nou. Ou menm ki chita sou fotèy ou anwo zanj cheriben yo, parèt nan mitan gwo limyè ou la. 2Fè pitit Efrayim, pitit Benjamen ansanm ak pitit Manase yo wè jan ou gen pouvwa. vin delivre nou. 3Bondye, mete nou sou pye nou ankò! Fè nou santi ou la avèk nou, epi n’a delivre. 4Seyè, Bondye ki gen tout pouvwa a, jouk kilè w’a rete fache sou pèp ou k’ap lapriyè nan pye ou? 5Ou ba yo dlo k’ap koule sot nan je yo pou sèvi yo manje. Ou ba yo gwo gode plen dlo k’ap soti nan je yo pou yo bwè. 6Ou kite nasyon ki bò kote nou yo ap goumen yonn ak lòt poutèt nou. Ou kite lènmi nou yo ap pase nou nan rizib. 7Bondye ki gen tout pouvwa, mete nou sou pye nou ankò. Fè nou santi ou la avèk nou, epi n’a delivre. 8Ou rache yon pye rezen nan peyi Lejip, ou mete anpil nasyon deyò, ou plante l’ nan plas yo. 9Ou pare yon moso tè kote pou l’ te grandi. Li pouse gwo rasin byen fon, branch li yo kouvri tout peyi a. 10Lonbraj li te kouvri tout mòn yo, branch li yo kouvri tout gwo pye sèd yo. 11Branch li yo rive jouk bò lanmè Mediterane, jouk bò larivyè Lefrat. 12Poukisa ou lage lantouraj li yo atè konsa, kifè koulye a nenpòt moun k’ap pase vin vòlè rezen li yo? 13Kochon mawon fin raboure rasin li yo, bèt nan bwa ap manje tout fèy li yo. 14Bondye, ou menm ki gen tout pouvwa, tounen vin jwenn nou non! Kote ou ye nan syèl la, gade sak rive nou! Pran ka pye rezen ou lan non! 15vin sove pye rezen ou menm ou te plante a, ti pye rezen ou fè tounen yon gwo pyebwa a. 16Lènmi nou yo mete dife ladan l’, yo koupe tout branch li yo. Fè kòlè! Annik gade yo, y’a peri! 17Pwoteje peyi ou te fè tounen yon gwo peyi a! Pwoteje pèp ou te chwazi a! 18Nou p’ap janm vire do ba ou ankò! Ban nou lavi ankò! N’a fè lwanj ou! 19Bondye ki gen tout pouvwa a, mete nou sou pye nou ankò! Fè nou santi ou la avèk nou, epi n’a delivre!

will be added

X\