Sòm 69

1Pou chèf sanba yo. Se pou yo chante l’ sou menm lè ak chante ki di: Bèl flè savann blan yo. Se yon sòm David. Delivre m’ non, Bondye. Dlo prèt pou neye mwen. 2M’ap desann nan fon yon ma labou. Mwen pa ka pran pye. Mwen nan yon gwo basen byen fon. Dlo prèt pou kouvri tèt mwen. 3Mwen bouke rele, mwen pa kapab ankò. Gòj mwen ap fè mwen mal. Je m’ yo ap boule m’ sitèlman m’ap veye tann sekou Bondye mwen an. 4Gen yon bann moun ki rayi m’ san m’ pa fè yo anyen. Yo pi plis pase cheve nan tèt mwen. Gen yon seri moun ki rete konsa yo fè m’ lènmi, yo pi fò pase m’, y’ap chache touye mwen. Yo fè m’ renmèt sa m’ pa pran. 5Bondye, mwen pa kapab kache peche m’ yo devan ou. Ou konnen jan m’ te aji tankou moun fou. 6Seyè, Bondye ki gen tout pouvwa a, pa kite m’ tounen yon wont pou moun ki mete konfyans yo nan ou. Ou menm ki Bondye pèp Izrayèl la, pa kite m’ fè moun k’ap sèvi ou yo wont. 7Se poutèt ou y’ap joure m’ konsa. Wi, se poutèt ou lawont fè m’ kache figi m’. 8Mwen tounen yon etranje pou pwòp frè m’ yo, yon moun deyò pou pwòp pitit manman m’ yo. 9Mwen sitèlman renmen kay ou a, sa fè m’ santi se tankou yon dife k’ap boule tout anndan mwen. Tout joure y’ap joure ou yo, se tankou si se mwen menm menm yo t’ap joure. 10Mwen nan gwo lapenn, mwen rete san manje. Se poutèt sa wi y’ap joure m’ konsa. 11Si m’ mete yon rad sak sou mwen pou m’ mande ou padon, y’ap pase m’ nan rizib. 12Yo chita bò pòtay lavil la, y’ap pale sou mwen, bwèsonyè yo ap fè chante sou mwen. 13Men mwen menm, se ou menm m’ap toujou lapriyè. Reponn mwen, Bondye, lè w’a wè l’ nesesè, paske ou gen bon kè, paske w’ap toujou pote m’ sekou. 14Wete m’ nan ma labou sa a. Pa kite m’ desann pi fon ladan li. Delivre m’ anba lènmi m’ yo. Wete m’ nan gwo basen byen fon an. 15Pa kite dlo yo kouvri tèt mwen ankò. Pa kite m’ neye nan gwo lantonwa a. Pa kite bouch twou a fèmen sou mwen. 16Reponn mwen, Seyè, paske ou p’ap janm sispann renmen m’. Voye je ou gade mwen, paske ou gen kè sansib. 17Pa vire do ou bay sèvitè ou. Prese vin reponn mwen, paske mwen nan gwo traka. 18vin jwenn mwen, vin delivre mwen. Wete m’ nan men lènmi mwen yo. 19Ou konnen jan y’ap joure mwen, jan y’ap fè m’ wont, jan y’ap trennen m’ nan labou. Ou wè tout moun k’ap pèsekite m’ yo. 20Yo di m’ gwomo jouk yo kraze kouraj mwen. Mwen santi se mouri m’ap mouri. Mwen te kwè ta gen moun ki ta gen pitye pou mwen, men pesonn pa vini. Mwen te kwè ta gen moun ki ta vin konsole m’, pesonn pa parèt. 21Yo mete pwazon nan manje mwen. Lè m’ mande dlo pou m’ bwè, se vinèg yo ban mwen. 22Se pou resepsyon y’ap fè yo tounen yon pèlen pou yo. Lè yo konprann zafè yo pi bon, se lè sa a pou malè tonbe sou yo. 23Se pou je yo bouche pou yo pa wè menm! Kase ren yo pou yo pa ka kanpe dwat ankò! 24Mete ou an kòlè sou yo! Fè yo santi jan ou fache sou yo! 25Se pou kay yo rete san moun. Se pou pa gen yon moun lakay yo ki rete vivan ankò. 26Paske yo te pèsekite moun ou t’ap pini an. Y’ap pwonmennen rakonte soufrans moun ou blese a. 27Kite yo mete sou sa yo fè deja. Se pou ou san pitye pou yo. 28Efase non yo nan liv ki gen non moun ki gen lavi a. Pa mete non yo ak non moun k’ap sèvi ou yo. 29Mwen nan gwo lapenn, m’ap soufri. Bondye, pote m’ sekou. Mete m’ sou de pye m’ ankò. 30M’a chante pou Bondye, m’a fè lwanj li. M’a di l’ mèsi, m’a fè konnen jan li gen pouvwa. 31Sa va fè Seyè a plezi pi plis pase si m’ ta ofri l’ yon bèf, pase si m’ ta ba li yon jenn towo bèf ki fin fè kòn. 32Lè malere yo va wè sa, y’a kontan. Se va yon gwo ankourajman pou moun k’ap sèvi Bondye yo. 33Seyè a koute lè pòv yo ap lapriyè nan pye l’. Li pa bliye moun pa l’ yo lè yo nan prizon. 34Se pou syèl la ansanm ak latè a, lanmè a ansanm ak tout sa ki ladan li fè lwanj Bondye. 35L’a delivre peyi Siyon. L’a rebati lavil peyi Jida yo. Pèp li va bati kay yo la ankò. Y’a pran tè a pou yo. 36Pitit pitit sèvitè l’ yo va eritye peyi a. Se la moun ki renmen l’ yo va viv.

will be added

X\