Sòm 68

1Pou chèf sanba yo. Se yon sòm David. Se yon chante. Lè Bondye kanpe, lènmi l’ yo gaye, moun ki rayi l’ yo kouri lè l’ parèt. 1Grannèg ap soti nan peyi Lejip, moun peyi Letiopi ap louvri bra yo pou lapriyè Bondye. 2Menm jan lafimen disparèt nan lè a, se konsa w’ap disparèt yo. Menm jan lasi fonn nan dife, se konsa mechan yo gen pou yo mouri devan Bondye. 3Men moun ki mache dwat yo ap kontan, y’ap fè fèt devan Bondye. Y’ap kontan anpil anpil. 4Chante pou Bondye, fè fèt pou li. Louvri chemen nan laplenn lan bay moun k’ap vini an. Se Seyè ki non li. Fè kè nou kontan lè li parèt devan nou. 5Bondye rete nan kay ki apa pou li a, li sèvi papa pou timoun ki san papa yo, li pwoteje vèv yo. 6Moun ki san fanmi yo, li ba yo fanmi. Li fè prizonye yo soti nan prizon, li fè kè yo kontan. Men, pou moun k’ap kenbe tèt avè l’ yo, y’ap rete nan prizon. 7O Bondye, lè ou t’ap mache alatèt pèp ou a, lè ou t’ap travèse dezè a, 8tè a te pran tranble, lapli te pran tonbe soti nan syèl la devan Bondye. devan Bondye mòn Sinayi a, wi, devan Bondye pèp Izrayèl la. 9Bondye, ou fè lapli tonbe an kantite sou latè. Ou ba li fòs ankò, paske li te fin pèdi tout grès li. 10Pèp ou a moute kay li nan peyi ou pare pou pòv malere yo, paske ou gen bon kè. 11Seyè a bay lòd, epi yon bann fanm pran gaye nouvèl la: 12Wa yo kouri, yo kouri ansanm ak tout lame yo. Moun yo te kite pou veye kay separe tout sa lènmi yo kite dèyè. 13Lè nou rete kouche nan pak mouton yo zèl pijon an klere tankou ajan. Plimaj li jòn tankou lò. 14Lè Bondye ki gen tout pouvwa a te gaye wa yo nan peyi a, li te fè lanèj kouvri mòn Salmon. 15Ala yon gwo mòn ki wo se mòn Bazan! Se yon mòn ki gen anpil tèt, mòn Bazan an! 16Poukisa, ou menm mòn ki gen anpil tèt la, w’ap fè jalouzi pou mòn Bondye chwazi pou fè kay pou l’ rete a? Se la Seyè a ap rete pou tout tan. 17Seyè a gen anpil cha! Li moute sou yo. Li soti mòn Sinayi pou li al kote ki apa pou li a. 18Ou moute anwo, ou mennen anpil prizonye ale avè ou. Yo fè ou kado anpil moun, menm moun ki te leve dèyè ou yo. 19Ann fè lwanj Seyè a chak jou! Li pote chay nou pou nou: Se li ki Bondye nou, se li ki delivre nou. 20Bondye sa a se Bondye delivrans nou! Seyè a, Bondye nou an, ap wete nou nan bouch twou a. 21Bondye gen pou l’ kraze tèt lènmi li yo. Wi, li gen pou l’ kraze zo bwa tèt moun k’ap viv nan peche. 22Seyè di: -M’ap fè lènmi yo tounen soti nan peyi Bazan. M’ap fè yo tounen soti nan fon lanmè a. 23pou ou ka mache nan san yo, pou chen ou yo ka jwenn pa yo nan lènmi ou yo. 24Bondye, tout moun wè jan y’ap fè fèt pou ou. Yo wè ki jan Bondye mwen an, wa mwen an, ap mache antre kote ki apa pou li a. 25Moun k’ap chante ap mache devan, mizisyen yo dèyè. Jenn fi yo nan mitan, y’ap bat tanbouren. 26Fè lwanj Bondye nan mitan pèp la lè l’ reyini. Fè lwanj li, nou tout pitit pitit Izrayèl yo! 27Benjamen, ki pi piti a, vin alatèt yo. Apre li, vini chèf peyi Jida yo ak lame yo. Apre yo, vini chèf peyi Zabilon ak chèf peyi Neftali yo. 28Bondye, fè wè pouvwa ou non! Wi, fè wè pouvwa ou te sèvi pou nou an! 29Rete nan tanp ou a lavil Jerizalèm, kote wa yo ap pote kado ba ou. 30Fè bèt ki rete anba wozo yo pè, fè bann towo bèf ak jenn ti towo yo pè tou, jouk y’a vin soumèt devan ou, jouk y’a vin ofri ajan ba ou. Wi, moun sa yo ki renmen batay, gaye yo! Fè yo kouri!3 31[] 32Nou menm chèf peyi latè yo, chante pou Bondye! Chante pou fè lwanj Seyè a,33 pou Bondye k’ap kouri chwal li nan syèl la, nan syèl ki la depi lontan lontan an. Tande jan l’ap rele, jan l’ap rele byen fò. 33[] 34L’ap di: -Rekonèt jan Bondye gen pouvwa! L’ap dominen sou pèp Izrayèl la. Syèl la fè nou konnen jan li gen pouvwa. 35Bondye chita kote ki apa pou li a, li fè tout moun respekte l’. Bondye pèp Izrayèl la bay pèp li a fòs ak kouraj. Di Bondye mèsi!

will be added

X\