Sòm 60

1Pou chèf sanba yo. Se pou yo chante sou menm lè ak chante ki di: Bèl flè savann blan yo. Se yon chante David te fè pou moutre moun anpil bagay. Li te ekri l’ lè li t’ap fè lagè ak moun Aram yo ki te soti nan peyi Naarayen ak peyi Soba. Sa te rive aprè Joab te tounen nan batay la pou l’ te touye douz mil (12.000) moun peyi Edon nan Fon Sèl la. Bondye, ou vire do ban nou. Ou gaye nou toupatou. Ou te fache ak nou. Tanpri, fè nou kanpe ankò! 2Ou fè peyi a tranble, ou mete l’ tèt anba. Mete l’ sou de pye l’ ankò, paske li prèt pou tonbe nèt. 3Ou kite pèp ou a pase anba kont tray li. Ou ba li bwè yon bweson ki fè tèt li vire. 4Ou bay moun ki gen krentif pou ou yo yon drapo, pou lè batay la yo jwenn kote pou yo kache. 5Delivre nou ak pouvwa ou. Reponn nou lè nou lapriyè nan pye ou, pou moun ou renmen anpil yo ka jwenn delivrans. 6Bondye rete kote ki apa pou li a, li di: -Mwen kontan anpil. Mwen pral separe lavil Sichèm. Mwen pral fè apantaj Fon Soukòt. 7Peyi Galarad, se pou mwen li ye. Peyi Manase tou. M’ap fè peyi Efrayim tounen yon kas pou pwoteje tèt mwen. Peyi Jida, se baton kòmandman mwen li ye. 8Men m’ap fè peyi Moab sèvi m’ kivèt pou m’ fè twalèt mwen. M’ap poze men m’ sou peyi Edon. Peyi Filisti a menm, m’ap mache pran li. 9Ki moun ki pou mennen m’ nan lavil ki byen gade a? Ki moun ki pou mennen m’ lavil Edon? 10Eske se pa ou menm, Bondye, ki pou fè sa pou mwen, ou menm ki te vire do ban nou, ou menm ki pa soti ansanm ak lame nou yo ankò? 11Tanpri, ede nou goumen kont lènmi nou yo, paske sekou lèzòm se pawòl nan bouch. 12Avèk Bondye bò kote nou, n’a fè bèl bagay nan lagè. Se li menm k’ap kraze lènmi nou yo anba pye l’.

will be added

X\