Sòm 59

1Pou chèf sanba yo. Se pou yo chante l’ sou menm lè ak chante ki di: Pa detwi. Se yon chante David te ekri lè Sayil te voye moun veye kay li pou touye l’. Delivre m’ anba lènmi m’ yo, Bondye mwen! Pwoteje m’ pou moun k’ap leve dèyè m’ yo pa jwenn mwen! 2Delivre m’ anba malveyan yo! Sove m’ anba ansasen sa yo!3 Yo mete anbiskad pou yo touye m’. Yon bann ansasen ap fè konplo sou do mwen, san m’ pa fè anyen ki mal, san m’ pa fè okenn fòt, Seyè. 3[] 4Malgre mwen inonsan, y’ap kouri, y’ap pare tann mwen! Leve non! vin bò kote mwen! Gade yo! 5Ou menm, Seyè, Bondye, ou menm ki chèf lame zanj yo, ou menm ki Bondye pèp Izrayèl la, leve non! vin pini moun lòt nasyon yo! Se pou ou san pitye pou bann mechan sa yo k’ap trayi ou! 6Chak swa, yo tounen. Yo mache nan tout lavil la, y’ap jape tankou chen. 7Tande sa y’ap di! Tande jan y’ap pale! Lang nan bouch yo, ou ta di se yon ponya! Y’ap di: Pa gen moun k’ap tande nou! 8Men ou menm, Seyè, ou pase yo nan rizib! Ou pase tout nasyon yo nan jwèt. 9Se ou ki tout defans mwen, se sou ou mwen konte. Bondye, se bò kote ou mwen jwenn pwoteksyon. 10Bondye mwen, w’ap vin kanpe bò kote m’, paske ou renmen m’. W’ap fè m’ wè jan moun k’ap pèsekite m’ yo ap fini mal. 11Pa touye yo pou moun pa m’ yo ka chonje! Avèk pouvwa ou, fè yo pa konn sa y’ap fè, fè yo tonbe. Seyè, se ou menm ki tout pwoteksyon mwen. 12Chak pawòl ki soti nan bouch yo se yon peche. Se pwòp lògèy yo k’ap fini ak yo. Se madichon ak manti ase k’ap soti nan bouch yo. 13Lè ou an kòlè, fini ak yo. Fini ak yo nèt, fè yo disparèt. Fè tout moun konnen se Bondye k’ap gouvènen nan peyi Jakòb la. Se li k’ap gouvènen toupatou sou latè. 14Chak swa, yo tounen. Y’ap jape tankou chen, y’ap mache nan tout lavil la. 15Y’ap moute desann, y’ap chache manje. Y’ap plenn paske yo pa jwenn ase pou plen vant yo. 16Men mwen menm, m’ap chante pou m’ di jan ou gen pouvwa. Chak maten m’a fè lwanj ou pou m’ di jan ou pa janm sispann renmen nou. Paske, se ou ki tout defans mwen, se bò kote ou mwen te jwenn pwoteksyon lè m’ te anba tray. 17Wi, m’ap fè lwanj ou, ou menm ki tout defans mwen. Se bò kot Bondye mwen jwenn pwoteksyon, bò kot Bondye ki renmen m’ lan.

will be added

X\