Sòm 55

1Pou chèf sanba yo. Se sou enstriman mizik akòd pou yo jwe mizik la. Se yon chante David. Bondye, panche zòrèy ou bò kote m’! Koute m’ non lè m’ap lapriyè! Piga ou vire do ban mwen lè m’ap rele nan pye ou! 2Pran ka mwen, koute m’, reponn mwen non! Kè m’ sere, m’ap plenn!3 Mwen boulvèse lè m’ tande lènmi m’ yo ap pale, lè m’ tande mechan yo ap pale byen fò. Yo fè malè tonbe sou mwen. Yo move sou mwen, y’ap pèsekite m’. 3[] 4Mwen santi kè m’ kase. Sezisman pran m’ lè m’ wè mwen fin mouri. 5Tout kò m’ ap tranble tèlman mwen sezi. 6Mwen di konsa: -Pa pito m’ te gen zèl tankou yon toutrèl! Mwen ta vole ale. Mwen ta jwenn kote pou m’ pran repo. 7Mwen ta kouri pati ale byen lwen. Mwen t’aval rete pou kont mwen nan dezè a. 8Mwen ta prese jwenn yon kote pou m’ kache pou gwo van an, pou gwo lapli a pa fè m’ anyen. 9Seyè, mele yo. Fè yonn pa konprann sa lòt ap di. Paske, sa m’ wè nan lavil la se chen manje chen, yonn ap goumen ak lòt. 10Lajounen kou lannwit se sa ase ou tande nan lavil la. Anndan lavil la menm, se mechanste, se malfezans. 11Kote ou pase se moun k’ap kraze brize. Nan tout lari se fè moun lenjistis, se twonpe moun. 12Si se te yon moun ki rayi m’ ki t’ap pale m’ mal, mwen ta reziyen m’. Si se te yon moun ki pa vle wè m’ ki te leve dèyè mwen, mwen ta kache kò m’ pou l’ pa jwenn mwen. 13Men, se ou menm, kanmarad mwen, yon bon zanmi m’ ki te konn tout ti zafè m’. 14Nou te konn fè ti koze nou ansanm. Nou te konn al lakay Bondye a ansanm ak foul moun yo. 15Se pou yo rete konsa, yo tonbe yo mouri. Se pou yo desann tou vivan kote mò yo ye a, paske mechanste a kaye lakay yo, li nan fon kè yo. 16Men, mwen rele Seyè a, Bondye mwen; l’a delivre mwen. 17Maten, midi, aswè, m’ap plenyen, m’ap plenn. L’a tande vwa mwen. 18L’a fè m’ viv ak kè poze, l’a delivre m’ nan batay m’ap mennen ak moun ki leve dèyè m’ yo. Yo te mèt anpil. 19Bondye k’ap gouvènen depi tout tan an va koute m’, l’a kraze lògèy yo. Paske, yo p’ap janm chanje, yo pa gen krentif pou Bondye. 20Moun ki leve men sou zanmi yo se moun ki trèt. 21Pawòl nan bouch yo pi dous pase siwo. Men, nan fon kè yo se yon sèl bagay yo konnen: se goumen. Pawòl yo koule dous tankou lwil, men lang yo se razwa. 22Renmèt sò ou nan men Seyè a, l’a kenbe ou fèm. Li p’ap janm kite moun ki mache dwat devan li yo rete atè lè yo tonbe. 23Men ou menm, Bondye, w’ap fè bann ansasen sa yo ak bann vòlè sa yo desann anba tè. Yo p’ap wè mwatye nan lavi yo. Men, mwen menm, se nan ou m’ap mete tout konfyans mwen.

will be added

X\