Sòm 51

1Pou chèf sanba yo. Se David ki te ekri sòm sa a lè pwofèt Natan te vin pale avè l’ aprè adiltè li te fè avèk Batcheba. Gen pitye pou mwen, Bondye. Jan ou gen bon kè sa a! Tanpri, efase tou sa mwen fè ki mal, paske ou gen kè sansib. 2Lave m’, foubi m’ pou wete fòt mwen fè a. Netwaye m’ pou efase peche m’ lan. 3Mwen rekonèt sa m’ fè a pa bon. Se tout tan peche m’ lan devan je m’. 4Se kont ou menm menm mwen peche-pa kont lòt moun. Mwen fè bagay ou pa dakò pou moun fè. Se sak fè ou gen rezon lè ou kondannen yon moun. Moun pa ka fè ou okenn repwòch lè ou fin jije. 5Wi, depi m’ fèt, mwen fèt ak peche nan kè m’. Depi nan vant manman m’, mwen gen peche nan kè m’. 6Men, ou vle pou yon moun sensè nan tou sa l’ap fè. Tanpri, fè m’ konprann tout bagay non! 7Wete peche m’ lan avèk yon branch izòp, konsa m’a nan kondisyon pou m’ fè sèvis pou ou. Lave m’, m’a pi blan pase koton. 8Fè m’ tande pawòl ki pou fè kè m’ kontan an, pawòl ki pou fè m’ chante a. Wi, ou te kraze tout zo nan kò m’, men w’a fè kè m’ kontan ankò. 9Wete peche mwen yo devan je ou. Efase tout fòt mwen fè yo. 10O Bondye, pa kite okenn move lide nan kè m’. Mete bon lide nan tèt mwen, pou m’ sa kenbe fèm. 11Pa voye m’ jete. Pa wete lespri ou te ban mwen an. 12Sove m’. Fè kè m’ kontan ankò. Ban m’ bon lide ki pou fè m’ toujou obeyisan. 13Lè sa a, m’a moutre moun k’ap fè peche yo tout kòmandman ou yo, pou yo sa tounen vin jwenn ou. 14Pa kite yo tire revanj sou mwen, Bondye, se ou k’ap sove lavi m’. N’a fè konnen jan ou gen bon kè. 15Seyè mwen, mete pawòl nan bouch mwen pou m’ ka fè lwanj ou. 16Si se bèt ou ta vle yo touye pou ofri ou, mwen ta ofri bèt ba ou. Men, ou pa pran plezi nan vyann bèt y’ap boule ofri ba ou yo. 17Ofrann ki fè Bondye plezi, se lè yon moun soumèt tèt li devan li. Bondye, ou p’ap janm meprize moun ki soumèt tèt li devan ou, moun ki rekonèt tò li. 18O Bondye, fe anpil byen pou mòn Siyon, paske ou gen bon kè. Rebati miray lavil Jerizalèm yo. 19Se lè sa a w’a pran plezi nan ofrann bèt ou mande pou yo touye pou ou yo, nan vyann bèt ak lòt ofrann y’ap boule nèt pou ou yo. Se lè sa a y’a ofri jenn towo bèf sou lotèl ou a.

will be added

X\