Sòm 49

1Pou chèf sanba yo. Se yon sòm pitit Kore yo. Nou tout, koute sa byen. Louvri zòrèy nou, nou menm k’ap viv toupatou sou latè, 2gran kou piti, rich kou pòv. 3Mwen pral ban nou bon konsèy. Sa ki nan kè m’ se bagay ki gen sans. 4M’ap louvri zòrèy mwen pou m’ tande parabòl la. Mwen pral esplike l’ ban nou antan m’ap jwe mizik. 5Poukisa pou m’ ta pè, lè jou malè a rive, lè moun ki pa vle wè m’ yo sènen m’ toupatou ak move lide nan tèt yo? 6Moun ki mete konfyans yo nan byen latè, moun k’ap fè grandizè pou richès yo genyen, 7pa gen yonn ladan yo ki ka bay senk kòb pou delivre frè yo, ni ki ka peye Bondye pou l’ delivre yo. 8Yo ta mèt pare pou yo bay anpil lajan pou sove lavi pa yo, sa p’ap janm rive fèt. 9Atò, se pou yo ta viv tout tan san yo pa janm al anba tè? 10Men, nou wè moun ki gen bon konprann yo mouri, yo disparèt menm jan ak moun sòt ansanm ak moun egare yo. Yo kite tout richès yo pou lòt moun. 11Se nan simityè yo pral bout, se nan tonm yo pral rete, menm si yo gen gwo bitasyon ki pote non yo. 12Yon moun te mèt grannèg kou l’ grannèg li gen pou l’ mouri. Li tankou zannimo y’ap mennen labatwa. 13Se konsa y’ap fini, moun ki mete konfyans yo nan pwòp tèt yo. Se sa ki gen pou rive moun k’ap koute pawòl yo tou. 14Tankou yo mete mouton nan pak, se konsa y’ap mete yo kote mò yo ye a. Yo pral tou dwat nan simityè, se lanmò ki pral pran swen yo. Bèl kou yo bèl, y’ap tounen pousyè. Se kote mò yo ye a y’ap rete. 15Men, Bondye ap delivre mwen, l’ap wete m’ anba pouvwa lanmò. 16Ou pa bezwen pè lè ou wè yon moun ap vin pi rich, lè ou wè l’ap mete richès pil sou pil lakay li. 17Lè l’ mouri, li p’ap pote anyen ale avèk li, l’ap kite tout richès li yo dèyè. 18Li te mèt kontan jan l’ t’ap viv la, yo te mèt ap fè lwanj li pou jan afè l’ ap mache byen, 19yon lè, li gen pou l’ mouri tankou zansèt li yo ki p’ap janm wè limyè ankò. 20Yon moun te mèt grannèg kou l’ grannèg, si li pa gen konprann, li tankou zannimo y’ap mennen labatwa.

will be added

X\