Sòm 44

1Pou chèf sanba yo. Se yonn nan chante pitit Kore yo. Bondye, nou te tande ak zòrèy nou tout gwo bagay ou te fè nan tan lontan. Wi, granmoun nou yo te rakonte nou tou sa ou te fè pou yo nan tan lontan. 2Yo di nou se avèk fòs kouraj ou ou te chase moun lòt nasyon yo, pou ou te kapab tabli yo nan peyi a. Yo di nou jan ou te maltrete anpil lòt nasyon pou ou te ka fè plas pou zansèt nou yo. 3Se pa t’ avèk nepe pèp ou a te pran peyi a, se pa t’ fòs ponyèt yo ki te fè yo genyen batay la. Men, se te pouvwa ou ak fòs ponyèt pa ou ki te penmèt yo fè tou sa. Ou te la avèk yo pou ba yo kouraj. Ou te fè tou sa paske ou renmen yo. 4Se ou ki wa mwen, se ou ki Bondye mwen. Fè pitit Jakòb yo jwenn delivrans. 5Avèk pouvwa ou, nou kilbite lènmi nou yo. Avèk ou menm ki la avèk nou an, n’ap kraze moun ki leve dèyè nou yo. 6Mwen p’ap mete konfyans mwen nan banza. Se pa nepe m’ ki pou delivre m’. 7Se ou menm ki te delivre nou anba lènmi nou yo. Ou fè moun ki pa t’ vle wè nou yo wont. 8Se chak jou n’ap fè lwanj ou. Se tout tan n’ap nonmen non ou, n’ap di ou mèsi. 9Men koulye a, Bondye, ou vire do ban nou, ou fè nou pran wont, ou pa soti ansanm avèk lame nou yo ankò. 10Ou fè nou kouri devan lènmi nou yo. Moun ki pa vle wè nou yo ap piye nou alèz. 11Ou lage nou tankou mouton y’ap mennen labatwa. Ou gaye nou nan mitan tout lòt peyi yo. 12Ou vann pèp ou a pou gremesi, ou pa fè okenn benefis sou li. 13Ou fè nasyon ki bò kote nou yo ap pase nou nan betiz Wi, yo tout ap lonje dwèt sou nou, y’ap pase nou nan rizib. 14Ou fè tout lòt nasyon yo ap bay istwa sou nou. Kou yo wè nou, y’ap fè siy sou nou. 15-(we vèsè pwochen) 16Lè m’ tande moun k’ap joure m’ yo, moun k’ap vekse m’ yo, mwen pa ka gade yo nan je. Lè m’ devan lènmi ak moun ki pa vle wè m’ yo, lawont fè m’ bouche figi m’. 17Wi, tout malè sa yo rive nou, men, nou pa janm bliye ou. Nou pa t’ manke anyen nan kontra ou fè avèk nou an. 18Nou pa janm vire do ba ou, nou pa janm kite chemen ou mete devan nou an. 19Men ou menm, ki jan ou fè lage nou konsa san sekou nan mitan bèt nan bwa yo? Ou kite nou konsa kote ki fè nwa anpil la. 20Si nou te bliye rele Bondye nou an, si nou te lapriyè yon lòt bondye, 21èske Bondye pa ta konn sa, li menm ki konn sekrè ki nan kè tout moun? 22Men, se poutèt ou tout tan yo soti pou touye nou. Yo gade nou tankou mouton y’ap pare pou labatwa. 23Louvri je ou, Seyè. Poukisa w’ap dòmi konsa? Leve non. Pa voye nou jete nèt! 24Poukisa ou vire do ban nou konsa? Poukisa ou bliye anba ki tray nou ye, jan y’ap peze nou? 25Nou tonbe san fòs nan pousyè a. Nou kouche sou vant atè plat. 26Leve non. vin pote nou sekou! Jan ou renmen nou sa, vin delivre nou non!

will be added

X\