Sòm 34

1Yon jou David te pran pòz moun fou li devan Abimelèk, pou Abimelèk te kite l’ ale. Se aprè sa David ekri sòm sa a. Se tout tan m’ap di Seyè a mesi, mwen p’ap janm sispann fè lwanj li. 2M’ap fè lwanj li pou sa li te fè. Se pou tout moun ki anba tray tande sa pou yo ka fè kè yo kontan. 3Mete tèt nou ansanm avè m’ pou fè konnen jan Seyè a gen pouvwa. Ann fè lwanj li ansanm! 4Mwen te kriye nan pye Seyè a, li te reponn mwen. Li delivre m’ anba tout sa ki t’ap fè m’ pè yo. 5Lè nou vire je nou gade l’, sa fè kè nou kontan. Nou p’ap janm wont. 6Lè moun ki san sekou yo rele l’, li reponn yo, li delivre yo anba tout tray. 7Zanj Seyè a kanpe bò kote tout moun ki gen krentif pou li, pou pwoteje yo. Li delivre yo lè yo nan danje. 8Goute, n’a wè jan Seyè a bon! Ala bon sa bon pou moun ki jwenn pwoteksyon anba zèl li! 9Nou tout pèp Seyè a, se pou nou gen krentif pou li, paske moun ki gen krentif pou li p’ap janm manke anyen. 10Moun rich konn manke manje, yo konn rete grangou. Men, moun k’ap chache fè volonte Seyè a p’ap manke anyen. 11Vini non, timoun mwen yo, koute sa m’ap di nou. M’a fè nou konnen ki jan pou nou gen krentif pou Seyè a. 12Ki moun ki ta renmen jwi lavi? Ki moun ki ta renmen viv lontan ak kè kontan? 13Se moun ki pa lage kò yo nan pale moun mal ni nan bay manti. 14Sispann fè sa ki mal. Fè sa ki byen! Chache jan pou nou viv byen ak moun. Fè tou sa nou kapab pou nou viv byen ak tout moun. 15Seyè a ap veye moun ki mache dwat devan l’ yo. L’ap koute yo lè y’ap rele nan pye l’. 16Men, Seyè a vire do bay moun k’ap fè sa ki mal, pou pesonn sou latè pa janm chonje yo. 17Lè moun ki mache dwat yo rele l’, li tande yo. Li wete yo anba tray. 18Seyè a kanpe toupre moun ki dekouraje yo, li delivre tout moun ki te pèdi espwa. 19Lè yon moun ap mache dwat, li gen pou l’ soufri anpil. Men, Seyè a ap delivre l’ anba tout soufrans li yo. 20L’ap pwoteje l’ nèt ale. Pa yon ti zo nan kò l’ p’ap kraze. 21Malè gen pou fini ak mechan yo. Moun ki pa vle wè moun k’ap mache dwat yo gen pou yo tonbe anba chatiman. 22Seyè a ap delivre moun k’ap sèvi l’ yo, li p’ap kondannen okenn moun ki chache pwoteksyon bò kote l’.

will be added

X\