Sòm 31

1Pou chèf sanba yo. Se yon sòm David. Seyè, m’ap chache pwoteksyon anba zèl ou! Pa janm kite m’ pran wont ankò. Ou se yon Bondye ki pa nan patipri. Tanpri, delivre mwen. 2Panche zòrèy ou bò kote m’, prese vin delivre mwen. Se ou menm ki twou wòch kote m’ ka jwenn pwoteksyon. Se ou menm ki pou sèvi m’ ranpa. Se ou menm ki pou delivre m’. 3Se ou ki tout pwoteksyon mwen, tout defans mwen. Tanpri, dirije m’, kondi m’ poutèt non ou pote a. 4Pa kite m’ tonbe nan pèlen yo tann pou mwen an. Se ou menm k’ap pwoteje m’. 5Mwen renmèt lespri mwen nan men ou. W’a delivre m’, Seyè, paske ou se yon Bondye ki kenbe pawòl li. 6Ou rayi moun k’ap adore zidòl. Pou mwen menm, tout konfyans mwen se nan ou li ye. 7M’ap kontan, m’ap fè fèt, paske ou renmen m’. Ou wè jan m’ap soufri, ou konnen nan ki pwoblèm mwen ye. 8Ou pa kite lènmi m’ yo mete men sou mwen, ou mete m’ yon kote pou anyen pa rive m’. 9Gen pitye pou mwen, Seyè, paske mwen anba tray. Figi m’ fin rale, mwen kagou. Kò m’ ap fin deperi afòs mwen gen lapenn. 10Mwen pase tout lavi m’ ap soufri, se tout tan m’ap plenn. Mwen santi m’ap febli paske mwen fè twòp move bagay. Tout zo nan kò m’ ap fè m’ mal. 11Tout lènmi m’ yo ap pase m’ nan rizib. Vwazen m’ yo ap pase m’ nan betiz. Tout moun ki konnen m’ yo pè m’. Lè yo wè m’ nan lari, yo kouri pou mwen. 12Tout moun gen tan bliye m’, tankou si m’ te mouri deja. Mwen tankou yon vye bagay yo voye jete. 13Mwen tande jan anpil moun ap pale m’ mal. Kote m’ pase mwen pè. Yo mete tèt yo ansanm sou do m’, y’ap fè konplo pou yo touye m’. 14Men, Seyè, se nan ou mwen mete tou konfyans mwen. Se ou ki Bondye mwen. 15Lavi m’ nan men ou. Delivre m’ anba lènmi m’ yo, anba moun k’ap pèsekite m’ yo. 16Se sèvi m’ap sèvi ou, tanpri, fè m’ santi ou la avèk mwen. Delivre m’, paske ou renmen m’. 17M’ap rele ou, Seyè. Pa kite m’ pran wont. Se mechan yo ki pou wont. Se pou yo mouri san di krik. 18Se pou yo rete san pale, moun sa yo k’ap bay manti, tout moun sa yo k’ap fè grandizè yo, k’ap fè awogans, k’ap pale mal sou moun k’ap mache dwat devan Bondye yo. 19Ala bon yo bon, bagay ou kenbe an rezèv pou moun ki gen krentif pou ou! Ala bèl yo bèl, bagay ou fè devan tout moun, lè w’ap pwoteje moun k’ap chache pwoteksyon anba zèl ou! 20Ou kenbe yo la devan je ou, pou ou ka pwoteje yo anba moun k’ap pèsekite yo. Ou kache yo lakay ou pou yo pa fini ak yo anba kout lang. 21Lwanj pou Seyè a! Ala bèl bagay li fè pou l’ moutre jan l’ renmen mwen, lè m’ te anba tray, lè yo te sènen m’ toupatou a! 22Mwen te pè, mwen t’ap di nan kè m’: -Gen lè ou voye m’ jete byen lwen ou. Men, ou te tande rèl mwen, lè m’ t’ap mande ou sekou. 23Nou tout k’ap sèvi Seyè a, se pou nou renmen l’. Wi, Seyè a pwoteje tout moun ki kenbe fèm nan li. Men, se pa ti pini l’ap pini moun k’ap vante tèt yo. 24Nou tout ki met espwa nou nan Seyè a, pran kouraj, kenbe fèm.

will be added

X\