Sòm 19

1Pou chèf sanba yo. Se yon sòm David. Syèl la fè parèt aklè pouvwa Bondye a. Li fè wè tou sa Bondye te fè ak men l’. 2Jounen jòdi a rakonte koze sa a bay jounen denmen k’ap vini an. Lannwit sa a repete l’ bay lannwit ki vin apre a. 3Yo pa pale, yo pa di yon mo. Ou pa tande yon ti bwi. 4Men, sa yo di a mache ale toupatou sou latè. Mesaj y’ap bay la rive jouk nan dènye bout latè. Bondye moute yon kay nan syèl la pou solèy la. 5Solèy la menm soti tankou yon nonm ki fèk marye k’ap soti anndan chanm li. Li kontan, l’ap kouri tankou yon gwonèg ki konnen li deja genyen kous la. 6Solèy la leve nan yon bout syèl la, li kouche nan lòt bout la. Chalè li bat sou tout bagay. 7Lalwa Seyè a bon sou tout pwen. Li moutre nou jan pou nou viv. Nou mèt gen konfyans nan kòmandman Seyè a. Tout moun ki pa gen konprann, l’ap ba yo konprann. 8Regleman Seyè a se bagay ki dwat. Moun ki swiv yo ap gen kè kontan. Kòmandman li yo klè. Yo louvri je moun. 9Se pou nou gen krentif pou Seyè a yon jan ki san repwòch. Epi se tout tan pou nou gen krentif sa a. Jijman Seyè a se verite, yo pa janm nan patipri. 10Moun ap kouri dèyè yo pi rèd pase dèyè lò, menm pase lò ki pi bon an. Yo pi dous pase siwo myèl, menm pase siwo k’ap degoute nan gato myèl. 11Mwen menm k’ap sèvi ou la, yo ban m’ anpil konesans. Gen gwo rekonpans pou moun k’ap obeyi yo. 12Ki moun ki konnen tou sa li fè ki mal? Tanpri, Seyè, delivre m’ anba sa mwen fè ki mal san m’ pa konnen! 13Mwen menm k’ap sèvi ou la, pwoteje m’ tou anba peche mwen fè ak tout konesans mwen. Pa kite yo pran pye sou mwen. Se lè sa a m’a san repwòch. Se lè sa a m’a delivre anba gwo peche a. 14Seyè, se ou ki twou wòch kote m’ kache a, se ou ki delivrans mwen, mwen mande ou pou pawòl ki soti nan bouch mwen, ak lide k’ap travay nan tèt mwen fè ou plezi.

will be added

X\