Sòm 108

1Se yon chante David. Mwen pare, Bondye. Mwen pral chante, mwen pral fè lwanj ou ak tout kè mwen. 2M’ap pran gita mwen, m’ap pran bandjo mwen, mwen pral fè solèy leve!3 Seyè, m’a fè lwanj ou nan mitan pèp yo! M’a chante pou ou nan mitan tout nasyon yo! 3[] 4Ou renmen nou anpil anpil, ou toujou kenbe pawòl ou. 5Bondye, fè wè nan syèl la jan ou gen pouvwa! Fè yo wè pouvwa ou sou tout latè! 6Delivre nou ak pouvwa ou! Reponn nou lè nou lapriyè nan pye ou, pou moun ou renmen anpil yo ka jwenn delivrans. 7Bondye rete kote ki apa pou li a, li di: -Mwen kontan anpil. Mwen pral separe lavil Sichèm. Mwen pral fè apantaj Fon Soukòt. 8Peyi Galarad, se pou mwen li ye. Peyi Manase tou. M’ap fè peyi Efrayim tounen yon kas pou pwoteje tèt mwen. Peyi Jida, se baton kòmandman m’ li ye. 9Men, m’ap fè peyi Moab sèvi m’ kivèt pou m’ fè twalèt mwen. M’ap poze men m’ sou peyi Edon. Peyi Filisti a menm, m’ap mache pran l’ ak kè kontan. 10Ki moun ki pou mennen m’ nan lavil ki byen gade a? Ki moun ki pou mennen m’ lavil Edon? 11Eske se pa ou menm, Bondye, ki pou fè sa pou mwen, ou menm ki te vire do ban nou, ou menm ki pa soti ansanm ak lame nou yo ankò? 12Tanpri, ede nou goumen kont lènmi nou yo, paske sekou lèzòm se pawòl nan bouch. 13Avèk Bondye bò kote nou, n’a fè bèl bagay nan lagè. Se li menm k’ap kraze lènmi nou yo anba pye l’.

will be added

X\