Filip 2

1Konsa, si se nan Kris la nou jwenn fòs kouraj nou tout bon vre, si se renmen li renmen nou an ki ban nou ankourajman tout bon vre, si Sentespri l’ rete nan kè nou tout bon vre, si tout bon vre nou yonn renmen lòt, si nou sansib yonn pou lòt, 2enben, men sa m’ap mande nou: Fè kè m’ kontan nèt. Se pou nou viv byen yonn ak lòt, se pou nou yonn renmen lòt menm jan an, pou nou tout gen yon sèl lide nan tèt nou ak yon sèl santiman nan kè nou. 3Pa fè anyen nan lide pou fè tèt nou pase pou pi bon, ni pou fè lwanj tèt nou. Men, soumèt nou devan Bondye. Mete nan tèt nou lòt yo pi bon pase nou. 4Piga pesonn chache enterè pa l’ ase. Se pou l’ chache sa ki bon pou lòt yo tou. 5Se pou nou yonn gen pou lòt menm santiman ki te nan Jezi, Kris la. 6Sa Bondye ye a, se sa l’ te toujou ye. Men, li pa t’ janm konsidere sa tankou yon avantaj pou l’ te chache kenbe ak tout fòs. 7Okontrè, se li menm pou tèt pa l’ ki chwazi mete sa sou kote. Li te pito tounen yon domestik. Li pran fòm yon moun, li vin tankou tout moun. 8Li rabese tèt li. Tankou yon moun, li soumèt devan Bondye. Li obeyi Bondye jouk li rive asepte mouri, wi jouk li asepte mouri sou kwa a. 9Se poutèt sa, Bondye leve l’ mete chita kote ki pi wo a. Li ba li yon non ki pi gran pase tout lòt non. 10Konsa, tou sa ki nan syèl la, tou sa ki sou tè a ak anba tè a, yo tout va mete jenou yo atè devan Jezi pa respè pou non Bondye te ba li a. 11Tout moun va rekonèt Jezikri se Seyè a. Sa va sèvi yon lwanj pou Bondye Papa a. 12Se konsa, zanmi m’ yo, nou tout nou te toujou obeysan lè m’ te la avèk nou. Koulye a m’ pa la ankò, se lè sa a pou n’ pi obeyisan: toujou fè jefò pou nou ka fin sove nèt, avèk krentif pou Bondye, avèk soumisyon devan li. 13Paske, se Bondye menm k’ap travay tout tan nan kè nou. Se li ki ban nou anvi fè sa ki pou fè l’ plezi ansanm ak fòs pou nou ka fè l’ vre. 14Nan tou sa n’ap fè, pa plenyen, pa diskite, 15pou yo pa jwenn anyen pou yo repwoche nou, pou nou ka fè sa ki byen tankou bon pitit Bondye, antan n’ap viv nan mitan bann moun malonèt ak bann mechan sa yo ki sou latè. Se pou nou klere nan mitan yo tankou zetwal nan syèl la, 16lè n’ap ba yo mesaj ki bay lavi a. Konsa, n’a fè kè m’ kontan lè jou Kris la va rive. Paske, m’a konnen mwen pa t’ fatige kò m’ pou gremesi, mwen pa t’ travay mal. 17Menm si mwen dwe ofri lavi m’, menm si san m’ ta gen pou l’ koule pou wouze ofrann n’ap fè pou Bondye paske nou gen konfyans nan li a, m’ap kontan anpil, epi m’ap fè kè nou tout kontan ansanm avè mwen. 18Konsa, nou menm tou, se pou nou kontan, se pou nou fè kè m’ kontan ansanm avè nou tou. 19Si se volonte Seyè Jezi, mwen fè lide voye Timote kote nou anvan lontan, pou lè m’ pran nouvèl nou sa ka ban m’ ankourajman. 20Timote se sèl moun ki gen menm lide avè m’, ki vle wè byen nou. Mwen pa gen lòt. 21Tout lòt yo, se zafè pa yo ase y’ap regle, yo p’ap defann kòz Kris la. 22Nou menm tou nou konnen jan Timote se yon nèg serye. Tankou papa ak pitit nou travay ansanm pou bon nouvèl la. 23Mwen fè lide voye l’ kote nou lè m’a fin wè ki jan sa ap pase pou mwen. 24Men, mwen gen konfyans sa a nan Bondye: m’a ka vin wè nou anvan lontan. 25Konsa tou, nou chonje Epafwodit, frè nou an, ki te travay ansanm avè m’, ki te la avè m’ nan tout batay. Se nou menm ki te voye l’ vin ban m’ konkou. Enben, mwen wè se nesesè pou m’ voye l’ tounen ban nou. 26Se pa ti anvi li anvi wè nou. Sa te travay tèt li anpil dèske nou te vin konnen jan l’ te malad. 27Li te malad anpil, se vre. Li manke mouri. Men, Bondye te gen pitye pou li. Pa pou li sèlman, men pou mwen menm tou, pou sa pa t’ ban mwen plis lapenn ankò. 28Se poutèt sa mwen pi anvi voye li bò kote nou pou nou ka kontan lè n’a wè l’ ankò, epi pou m’ ka gen mwens lapenn. 29Konsa, resevwa l’ ak kè kontan tankou yon frè nan Seyè a. Se pou nou gen anpil respè pou moun ki tankou Epafwodit, 30paske li te prèt pou mouri pou travay Kris la, li riske lavi l’ pou l’ te ka ban mwen konkou nou menm nou pa t’ kapab ban mwen.

will be added

X\