Resansman 3

1Lè nou remoute nan tan Seyè a te pale ak Moyiz sou mòn Sinayi a, men moun ki te nan fanmi Arawon ak Moyiz. 2Men non pitit Arawon yo: se te Nadab, pi gran an. Apre li vin Abiyou, Eleaza ak Itama. 3Se yo menm Bondye te chwazi, li te ba yo pouvwa pou yo te sèvi l’ prèt. 4Men, Nabad ak Abiyou te mouri nan dezè Sinayi a, lè yo te ofri bay Seyè a yon dife yo pa t’ gen dwa ofri ba li. Yo pa te gen pitit. Konsa, se Eleaza ak Itama ki te sèvi prèt ansanm ak Arawon, papa yo. 5Seyè a pale ak Moyiz, li di l’ konsa: 6-Fè moun fanmi Levi yo pwoche. Mete yo ansanm ak Arawon, prèt la, pou yo ka ede l’ nan travay l’ap fè a. 7Y’a travay nan kay Bondye a, y’a fè tout kalite sèvis ki gen pou fèt pou Arawon ak pou pèp la devan Tant Randevou a. 8Yo va reskonsab tout bagay ki anndan Tant Randevou a. Y’a fè tout travay moun Izrayèl yo ta gen pou yo fè nan Tant Randevou a. 9W’a mete yo sou kont Arawon ak pitit gason l’ yo. Wi, nan tout moun pèp Izrayèl yo, w’a pran moun fanmi Levi yo, w’a mete yo sou kont prèt yo pou toutan. 10Men, w’a bay Arawon ak pitit gason l’ yo reskonsablite tout travay prèt yo. Si yon lòt moun ki pa prèt ta konprann pou li fè travay prèt yo, se pou yo touye l’. 11Seyè a pale ak Moyiz, li di l’ ankò: 12-Gade non! Nan tout moun pèp Izrayèl yo, mwen chwazi moun fanmi Levi yo. Mwen pran yo nan plas premye pitit gason moun pèp Izrayèl yo. Se pou mwen yo ye. 13Paske, tout premye pitit gason yo se pou mwen yo ye. Depi jou mwen te touye tout premye pitit gason moun peyi Lejip yo, mwen te mete tout premye pitit gason moun pèp Izrayèl yo apa pou mwen, ansanm ak tout premye ti mal bèt yo fè. Se pou mwen menm yo tout ye. Se mwen menm ki Seyè a. 14Seyè a pale ak Moyiz nan dezè Sinayi a, li di l’ konsa: 15-Ou pral fè resansman tout moun Levi yo, dapre fanmi yo, dapre branch fanmi zansèt yo. W’a konte tout gason depi sa ki gen yon mwa depi yo fèt jouk sa ki pi gran yo. 16Moyiz fè resansman an dapre lòd Seyè a te ba l’ a. Li konte yo jan Seyè a te di l’ fè l’ la. 17Men non twa pitit gason Levi yo: Se te Gèchon, Keyat ak Merari. 18Men non pitit Gèchon yo ak tout fanmi yo: Se te Libni ak Chimèyi. 19Men non pitit Keyat yo ak tout fanmi yo: Se te Amram, Jizeya, Ebwon ak Ouzyèl. 20Men non pitit gason Merari yo ak tout fanmi yo: Se te Makli ak Mouchi. Men non fanmi moun Levi yo, dapre non zansèt yo. 21Te gen de fanmi nan branch Gèchon an: Se te pitit Libni yo ak pitit Chimeyi yo. Se tout fanmi Gèchon yo sa. 22Lè yo konte gason yo, depi sa ki te gen yon mwa depi yo fèt jouk sa ki pi gran yo, yo jwenn sètmil senksan (7.500) gason. 23Fanmi sa yo te rete dèyè kay Bondye a, sou bò solèy kouche. 24Se Elyasaf, pitit gason Layèl la, ki te chèf fanmi Gèchon yo. 25Se yo ki te reskonsab kay Bondye a, ak de tant ki kouvri l’ yo, rido ki nan pòt devan Tant Randevou a, 26rido pou galeri ki fè wonn Tant Randevou a ak lotèl la, rido ki nan pòt devan galeri a ak tout kòd yo bezwen pou sèvi nan kay Bondye a. 27Te gen kat fanmi nan branch Keyat la: Se te pitit Amram yo, pitit Jizeya yo, pitit Ebwon yo ak pitit Ouzyèl yo. Se tout fanmi Keyat yo sa. 28Lè yo konte tout gason yo, depi sa ki gen yon mwa depi yo fèt jouk sa ki pi gran yo, yo jwenn witmil sisan (8.600) gason. Se yo ki te reskonsab kote ki apa nèt pou Seyè a nan kay Bondye a. 29Fanmi sa yo te moute kan yo sou bò sid kay Bondye a. 30Se Elizafan, pitit gason Ouzyèl la, ki te chèf fanmi Keyat yo. 31Se yo ki te reskonsab Bwat Kontra a, tab la, gwo lanp sèt branch lan, lotèl yo ak tout bagay ki sèvi nan kote ki apa nèt pou Bondye a, rido yo ansanm ak tout bagay ki mache avèk rido yo. 32Se Eleaza, pitit gason Arawon, prèt la, ki te chèf tout chèf fanmi Levi yo. Se li ki te kontwole travay moun ki te reskonsab kote ki apa nèt pou Seyè a. 33Te gen de fanmi nan branch fanmi Merari a: se te pitit Makli yo ak pitit Mouchi yo. Se tout fanmi Merari yo sa. 34Lè yo konte tout gason yo, depi sa ki gen yon mwa depi yo fèt jouk sa ki pi gran yo, yo jwenn simil desan (6.200) gason. 35Se Zouryèl, pitit gason Abikayil la, ki te chèf fanmi Merari yo. Yo te moute kan yo sou bò nò kay Bondye a. 36Se yo ki te reskonsab ankadreman pou soutni kay Bondye a, travès yo, poto yo, sipò yo ak tout rido yo ansanm ak tout bagay ki sèvi ak yo. 37Yo te reskonsab poto, sipò, pikèt ak kòd pou soutni galeri yo tou. 38Moyiz, Arawon ak pitit gason l’ yo te moute kay pa yo devan Tant Randevou a, sou bò lès. Se yo ki te reskonsab pou fè sèvis nan kote ki apa nèt pou Bondye a pou pèp Izrayèl la. Tout lòt moun ki ta konprann pou yo fè travay prèt yo, se pou yo touye yo. 39Lè Moyiz ak Arawon te fè resansman moun fanmi Levi yo, chak fanmi apa, dapre lòd Seyè a te bay yo a, yo jwenn antou venndemil (22.000) gason, depi sa ki te gen yon mwa depi yo te fèt jouk sa ki pi gran yo. 40Seyè a di Moyiz konsa: -Pran non tout premye pitit gason moun pèp Izrayèl yo, depi sa ki gen yon mwa depi yo fèt jouk sa ki pi gran yo. W’a konte konbe ki genyen. 41Se mwen menm ki Seyè a. W’a pran moun fanmi Levi yo, w’a mete yo apa pou mwen nan plas tout premye pitit gason moun pèp Izrayèl yo. Konsa tou, w’a pran tout bèt ki pou moun fanmi Levi yo, w’a mete yo apa pou mwen nan plas premye ti mal bèt moun Izrayèl yo va fè. 42Moyiz pran non tout premye pitit gason moun pèp Izrayèl yo, dapre lòd Seyè a te ba l’ a. 43Li konte tout premye pitit gason yo, depi sa ki te gen yon mwa jouk sa ki pi gran yo. Li jwenn venndemil desanswasanntrèz (22.273). 44Apre sa, Seyè a pale ak Moyiz, li di l’ konsa: 45-Pran moun fanmi Levi yo, mete yo apa pou mwen nan plas premye pitit gason moun pèp Izrayèl yo. Epi w’a mete bèt moun Levi yo apa pou mwen tou nan plas premye ti mal bèt moun pèp Izrayèl yo va fè. Konsa, tout moun Levi yo va pou mwen. Se mwen menm ki Seyè a. 46Ou te jwenn te gen plis premye pitit gason nan pèp Izrayèl la pase te gen moun Levi. Te gen desanswasanntrèz (273) an plis. Men sa pou yo peye pou sove lavi desansousanntrèz premye pitit gason sa yo. 47Pou yo chak, y’a bay senk pyès ajan, dapre sistèm lajan yo sèvi nan kay Bondye a: vin gara pou yon pyès ajan. 48W’a pran lajan yo peye pou sove lavi sa ki an plis yo, w’a bay Arawon ak pitit gason l’ yo. 49Se konsa, Moyiz pran lajan yo te peye pou sove lavi premye pitit gason ki te an plis sou kantite moun Levi yo. 50Li pran mil twasanswasannsenk (1.365) pyès lajan nan men premye pitit moun Izrayèl yo, dapre sistèm lajan yo sèvi nan kote ki apa pou Bondye a. 51Apre sa, Moyiz pran tout lajan yo te peye pou sove lavi rès premye pitit gason yo, dapre lòd Seyè a te bay la, li bay Arawon ak pitit gason l’ yo, jan Seyè a te ba li lòd la.

will be added

X\