Resansman 15

1Seyè a pale ak Moyiz ankò, li di l’ konsa: 2-Pale ak moun pèp Izrayèl yo, w’a di yo pou mwen: Lè n’a antre nan peyi mwen pral ban nou pou nou rete a, 3lè n’ap ofri yon towo bèf, osinon yon mouton, oswa yon kabrit pou yo boule nèt nan dife pou Seyè a, tankou yon ofrann ki pou fè Seyè a plezi ak bon sant li, kit se paske nou te fè yon ve, kit se paske nou menm nou te fè lide fè yon ofrann, osinon paske lè fèt n’ap fete pou mwen yo rive, 4wi, lè n’ap fè ofrann konsa pou Seyè a, n’a fè ofrann grenn ki donnen nan jaden pou mache ak yo tou: sèt ti mamit farin frans melanje avèk de boutèy ka plen lwil oliv. 5Lè n’ap fè ofrann pou yo boule nèt pou Seyè a, n’a ofri de boutèy ka plen diven pou chak ti mouton n’ap ofri. 6Lè se yon belye mouton n’ap ofri, se va katòz ti mamit farin frans melanje avèk twa boutèy ka plen lwil oliv n’a ofri pou ofrann grenn ki donnen nan jaden, 7ansanm ak twa boutèy ka diven. Ofrann sa yo, lè yo boule nan dife, y’a fè Seyè a plezi ak bon sant yo. 8Lè se yon jenn towo n’ap ofri pou yo boule nèt nan dife osinon pou yo touye pou Seyè a, kit se paske nou te fè yon ve, kit se pou di Bondye mèsi, 9se pou nou pote yon ofrann grenn ki donnen nan jaden tou: venteyen ti mamit farin frans melanje ak senk ti boutèy ka lwil oliv. 10Lèfini, n’a ofri kat boutèy ka diven avèk li. Ofrann sa a, lè li boule nan dife, l’a fè Seyè a plezi ak bon sant li. 11Se sa pou nou bay ansanm ak chak jenn towo, chak belye mouton osinon chak bouk kabrit n’ap ofri. 12Pou chak bèt n’ap ofri an plis, n’a ofri kantite grenn jaden ki pou mache ak l’ a. 13Se konsa chak moun natif natal peyi Izrayèl la gen pou fè l’ lè y’ap ofri yon bèt pou boule nèt pou Seyè a, yon ofrann ki pou fè Seyè a plezi ak bon sant li. 14Lè yon moun lòt nasyon k’ap viv nan mitan nou pou yon ti tan, osinon pou tout tan, ap fè yon ofrann bay Bondye, yon ofrann pou yo boule nan dife epi ki pou fè Seyè a plezi ak bon sant li, se pou l’ swiv menm regleman ak nou. 15Nan peyi a, se va yon sèl regleman pou tout moun, ni pou nou menm ni pou moun lòt nasyon k’ap viv nan mitan nou yo, yon sèl regleman pou tout tan, de pitit an pitit: Se va menm bagay la ni pou nou ni pou moun lòt nasyon yo devan Seyè a. 16Se va yon sèl lwa, yon sèl regleman ni pou nou ni pou moun lòt nasyon k’ap viv nan mitan nou yo. 17Apre sa Seyè a pale ak Moyiz, li di l’ konsa: 18-Pale ak moun pèp Izrayèl yo. W’a di yo pou mwen: Lè n’a antre nan peyi kote mwen pral mennen nou an, 19lè n’ap manje manje peyi a va bay, n’a wete yon pòsyon, n’a mete l’ apa pou nou fè Seyè a kado. 20Chak lanne, apre rekòt la, n’a pran yon pen nan premye pen fèt ak ble nou fèk rekòlte a, n’a mete l’ apa pou nou fè Seyè a kado, jan nou fè l’ pou grenn ki pase sou glasi. 21Se pou nou toujou wete yon pen nan premye pen nou fè apre rekòt nou yo pou nou fè Seyè a kado. Se va yon lwa pou pitit ak pitit pitit nou yo, depi koulye a ak pou tout tan. 22Men, si san nou pa fè espre, nou pa swiv yonn nan lòd Seyè a te bay Moyiz yo, 23lòd pou nou te toujou swiv de pitit an pitit depi jou li te voye Moyiz pale ak nou an, men sa pou yo fè: 24Si se tout pèp la ki fè sa l’ pa t’ dwe fè san li pa t’ konnen sa l’ap fè a, yo tout ansanm y’a ofri yon jenn ti towo bèf pou yo boule nèt nan dife pou Seyè a. Se va yon ofrann pou yo boule nan dife pou fè Seyè a plezi ak bon sant li. Y’a ofri l’ ansanm ak ofrann grenn jaden ak bwason ki pou mache avè l’ la. Apre sa, y’a ofri yon bouk kabrit pou repare sa yo te fè ki mal la. 25Prèt la va pote ofrann lan devan Bondye, l’a touye bèt yo ofri pou peche tout moun pèp Izrayèl yo te fè a, epi Bondye va padonnen sa yo te fè a, paske yo pa t’ fè espre, epi yo te pote ofrann pou yo te boule nan dife pou Seyè a ansanm ak ofrann pou repare sa yo te fè ki mal devan Seyè a san yo pa t’ fè espre a. 26Se konsa Bondye va padonnen tout moun pèp Izrayèl yo ansanm ak tout moun lòt nasyon k’ap viv nan mitan yo, paske se yo tout ki te koupab nan sa yo te fè san yo pa konnen an. 27Si se yon moun ki fè sa l’ pa t’ dwe fè san li pa fè espre, l’a gen pou l’ ofri yon ti fenmèl kabrit ki poko gen ennan pou repare pou sa l’ te fè a. 28Prèt la va pote ofrann lan devan Seyè a, l’a touye bèt yo ofri pou peche moun lan te fè san li pa t’ fè espre a, epi Bondye va padonnen l’ sa l’ te fè a. 29Se va menm regleman an pou tout moun ki fè bagay yo pa t’ dwe fè san yo pa fè espre, kit se yon moun pèp Izrayèl la menm li ye, kit se yon moun lòt nasyon k’ap viv nan mitan yo a. 30Men, lè yon moun fè yon bagay li konnen byen pwòp li pa t’ dwe fè, kit se yon moun pèp Izrayèl la menm li ye, kit se yon moun lòt nasyon k’ap viv nan mitan yo a, se pase l’ap pase Seyè a nan betiz. Se pou yo wete moun sa a nan mitan pèp la. 31Paske li refize tande sa Seyè a te di a, li fè sa li konnen li pa t’ dwe fè. Dapre lòd Seyè a, se pou yo touye l’. Epi se li menm sèl ki va reskonsab lanmò li. 32Yon jou, antan moun pèp Izrayèl yo te nan dezè a, yo bare yon nonm ki t’ap ranmase bwa jou repo a. 33Moun ki te bare l’ yo mennen l’ bay Moyiz, Arawon ak tout moun pèp Izrayèl yo. 34Yo pran msye, yo mete moun veye l’, paske yo pa t’ fin konnen sa pou yo te fè avè l’. 35Lè sa a, Seyè a di Moyiz konsa: -Se pou nou touye nonm lan pou sa li fè a. Y’a mennen msye andeyò limit kan kote yo rete a, pou tout moun kalonnen l’ kout wòch jouk li mouri. 36Se konsa tout moun yo fè msye soti andeyò limit kan an, epi yo kalonnen msye kout wòch jouk li mouri, jan Seyè a te ba yo lòd la. 37Seyè a pale ak Moyiz, li di l’ konsa: 38-Pale ak moun pèp Izrayèl yo. W’a di yo pou mwen: Se pou yo toujou mete ponpon sou woulèt rad yo, se pou yo pase kòdon ble nan chak ponpon. Se pou nou toujou fè sa de pitit an pitit. 39Chak fwa n’a wè ponpon sa yo, sa va fè nou chonje tou sa Seyè a te ban nou lòd fè pou nou ka fè yo. Konsa, nou p’ap pèdi tèt nou, nou p’ap vire do ban mwen pou nou swiv pwòp lide pa nou ak pwòp dezi pa nou. 40Ponpon yo va fè nou chonje tout lòd mwen te ban nou pou nou ka swiv yo, pou nou ka viv apa nèt pou mwen menm ki Bondye nou an. 41Se mwen menm ki Seyè a, Bondye nou an. Se mwen menm ki te fè nou soti kite peyi Lejip la pou m’ te ka Bondye nou. Se mwen menm ki Seyè a, Bondye nou an.

will be added

X\