Matye 5

1Lè Jezi wè foul moun yo, li moute sou yon mòn. Li chita. Disip li yo pwoche bò kote l’. 2Li tanmen moutre moun yo anpil bagay. Li di yo: 3Benediksyon pou moun ki konnen se pòv yo ye devan Bondye, paske peyi Wa ki nan syèl la, se pou yo li ye. 4Benediksyon pou moun ki nan lapenn, paske Bondye va ba yo kouraj. 5Benediksyon pou moun ki dou, paske y’a resevwa byen Bondye te sere pou yo a sou latè. 6Benediksyon pou moun ki anvi viv jan Bondye vle l’ la, paske Bondye va ba yo sa yo vle a. 7Benediksyon pou moun ki gen kè sansib, paske Bondye va fè yo wè jan li gen kè sansib tou. 8Benediksyon pou moun ki pa gen move lide nan tèt yo, paske y’a wè Bondye. 9Benediksyon pou moun k’ap travay pou lèzòm viv byen yonn ak lòt, paske Bondye va rele yo pitit li. 10Benediksyon pou moun ki anba pèsekisyon lè y’ap fè sa Bondye mande, paske peyi Wa ki nan syèl la, se pou yo li ye. 11Benediksyon pou nou lè moun va joure nou, lè y’a pèsekite nou, lè y’a fè tout kalite manti sou nou paske se moun pa m’ nou ye. 12Fè kè nou kontan. Wi, nou mèt kontan nèt, paske yon gwo rekonpans ap tann nou nan syèl la. Se konsa yo te pèsekite pwofèt ki te vini anvan nou yo. 13Se sèl nou ye pou moun sou latè. Si sèl la pèdi gou l’, ak kisa pou yo ba li gou ankò? Li pa vo anyen ankò. Se jete pou yo voye sa jete deyò, pou moun pile sa anba pye yo. 14Se limyè nou ye pou moun sou latè. Moun pa kapab kache yon lavil ki bati sou yon mòn. 15Ni yo pa limen yon lanp pou mete l’ anba yon mamit. Men, yo mete l’ sou yon etajè, pou l’ klere pou tout moun ki nan kay la. 16Konsa tou, se pou limyè nou klere devan tout moun, pou lè yo wè tout byen n’ap fè yo, y’a fè lwanj Papa nou ki nan syèl la. 17Pa mete nan tèt nou mwen vin aboli lalwa Moyiz la ak sa pwofèt yo te moutre nou. Mwen pa vin pou aboli yo, mwen vin moutre sa yo vle di tout bon. 18Sa m’ap di nou la a, se vre wi: tout tan syèl la ak tè a va la, pa yon ti detay, ni yon sèl ti bout lèt nan lalwa a p’ap disparèt, jouk tout bagay ki pou rive yo rive. 19Se sa ki fè, moun ki va dezobeyi yonn nan pi piti nan kòmandman sa yo, epi ki va moutre lòt moun pou yo fè menm jan an tou, moun sa a va pase pou pi piti nan Peyi Wa ki nan syèl la. Konsa tou, moun ki obeyi kòmandman sa yo, k’ap moutre lòt moun jan pou yo fè l’ tou, moun sa a va pase pou pi gran nan Peyi Wa ki nan syèl la. 20Paske m’ap di nou sa: Si nou pa obeyi Lalwa Bondye a pi byen pase farizyen yo ak direktè lalwa yo, si nou pa viv pi byen pase yo, nou p’ap kapab antre nan Peyi Wa ki nan syèl la. 21Nou tande ki jan nan tan lontan yo te di zansèt nou yo: Piga ou janm touye moun. Moun ki touye moun, se pou yo jije yo. 22Men, mwen menm, men sa m’ap di nou: Nenpòt moun ki ankòlè sou frè l’, se pou yo jije li. Moun ki joure frè l’ enbesil, se pou yo jije l’ devan Gran Konsèy la. Si yon moun di frè l’ moun fou, li bon pou yo jete l’ nan dife lanfè a. 23Konsa, si lè w’ap mete ofrann ou sou lotèl la bay Bondye, epi antan ou la devan lotèl la, ou chonje frè ou gen kichòy kont ou, men sa pou ou fè: 24Kite ofrann lan la devan lotèl la, ale byen ak frè ou la anvan. Apre sa, wa tounen vin bay Bondye ofrann ou an. 25Si yon moun pote plent pou ou nan tribinal, prese mete ou dakò avè l’ antan nou prale ansanm nan tribinal la, pou li pa lage ou nan men jij la, pou jij la pa lage ou nan men lapolis, pou yo pa mete ou nan prizon. 26Sa m’ap di ou la, se vre wi: ou p’ap soti nan prizon an toutotan ou pa peye dènye lajan yo mande ou la. 27Nou tande ki jan nan tan lontan yo te di: Piga ou janm fè adiltè. 28Mwen menm, men sa m’ap di nou: Si yon nonm gade yon fi avèk lanvi, li deja fè adiltè avè l’ nan kè l’. 29Si se grenn je dwat ou ki pou ta fè ou tonbe nan peche, rache l’ voye jete byen lwen ou. Pito ou pèdi yon sèl manm nan kò ou, pase pou yo voye tout kò ou nèt jete nan lanfè. 30Si se men dwat ou ki pou ta fè ou tonbe nan peche, koupe l’ voye jete byen lwen ou. Pito ou pèdi yon sèl nan manm ou yo, pase pou tout kò a nèt al nan lanfè. 31Yo te konn di nou tou: Si yon nonm vle kite ak madanm li, fòk li ekri l’ yon papye divòs. 32Men mwen menm, men sa m’ap di nou: Yon nonm ki kite ak madanm li, si se pa pou lenkondit, nonm sa a lakòz madanm lan fè adiltè. Konsa tou, yon nonm ki marye ak yon madanm mari l’ kite l’, li fè adiltè tou. 33Nou tande ki jan nan tan lontan yo te di zansèt nou yo: Ou pa dwe refize fè sa ou te sèmante pou ou te fè a. Se pou ou fè sa ou te sèmante fè devan Bondye. 34Men mwen menm, men sa m’ap di nou: Pa fè sèman menm. Pa fè sèman sou syèl la, paske syèl la se fotèy kote Bondye chita. 35Pa fè sèman sou tè a, paske tè a se ti ban kote Bondye poze pye li. Pa fè sèman sou lavil Jerizalèm, paske se lavil gwo Wa a. 36Pa fè sèman non plis sou tèt pa ou, paske ou pa ka fè yon sèl grenn cheve nan tèt ou tounen blan osinon nwa. 37Men, lè w’ap pale se wi ak non pou ou genyen ase. Tou sa ou mete an plis, se nan Satan sa soti. 38Nou tande ki jan nan tan lontan yo te di: yon je pou yon je, yon dan pou yon dan. 39Men mwen menm, men sa m’ap di nou: Pa tire revanj sou moun ki fè nou mal. Si yon moun ba ou yon souflèt sou bò dwat, ba li bò gòch la tou. 40Si yon moun vle rele ou nan tribinal pou l’ pran chemiz ou, kite palto a ba li tou. 41Si yon chèf vle fòse ou pote yon chaj pou li sou distans yon kilomèt, fè de kolomèt avè l’. 42Bay lè moun mande ou. Pa refize prete moun ki mande ou prete. 43Nou tande ki jan nan tan lontan yo te di: Se pou nou renmen frè parèy nou, men se pou nou rayi lènmi nou yo. 44Men mwen menm, men sa m’ap di nou: renmen tout lènmi nou yo, lapriyè pou moun k’ap pèsekite nou. 45Se konsa n’a tounen pitit Papa nou ki nan syèl la. Paske, li fè solèy la leve ni pou moun ki mechan ni pou moun ki bon. Li fè lapli tonbe ni pou moun k’ap fè sa ki byen ni pou moun k’ap fè sa ki mal. 46Si nou plede renmen moun ki renmen nou ase, ki rekonpans nou merite pou sa? Eske pèseptè kontribisyon yo pa fè sa tou? 47Lèfini, si se frè nou ase nou di bonjou, se yon pakèt afè sa ye atò? Eske moun lòt nasyon yo pa fè sa tou? 48Non, nou fèt pou nou bon nèt, menm jan Bondye Papa nou ki nan syèl la bon nèt.

will be added

X\