Mak 5

1Jezi ak disip li yo rive lòt bò lanmè Galile a, nan peyi Jerazenyen yo. 2Jezi desann soti nan kannòt la. Menm lè a, yon nonm soti nan mitan tonm mò yo, li vin devan Jezi. 3Nonm sa a te gen yon move lespri sou li, li te pran tonm yo fè kay li. Pesonn pa t’ kapab mare l’, pa menm avèk chenn. 4Anpil fwa, yo te mete tou de pye l’ yo nan yon sep an fè, yo te mare tou de menm l’ yo ak yon chenn. Men, chak fwa, li te jwenn mwayen kase ni chenn lan, ni sèp la. Pesonn pa t’ gen fòs ase pou donte li. 5Tout tan, lajounen kou lannwit, li t’ap pwonmennen nan mitan tonm yo osinon sou ti mòn yo. Li t’ap rele san rete, li t’ap matirize kò l’ ak kout wòch. 6Li te yon bèl distans lè li wè Jezi. Li kouri, li vin mete ajenou devan li. 7Li pran rele byen fò, li di l’ konsa: -Kisa m’ gen avèk ou, Jezi, pitit Bondye ki nan syèl la? Tanpri souple, nan non Bondye, pa fè m’ soufri. 8(Li te pale konsa, paske Jezi te pase l’ lòd sa a: Move lespri, soti sou nonm lan). 9Lè sa a, Jezi mande li: -Ki jan ou rele? Li reponn li: -Yo rele m’ Rejiman, paske nou anpil. 10Epi li di Jezi: -Tanpri souple, pa mete nou deyò nan peyi a. 11Sou ti mòn lan te gen yon bann kochon ki t’ap chache manje pou yo manje. 12Tout move lespri yo pran mande Jezi: -Tanpri souple, voye nou sou kochon sa yo non poun antre nan yo. 13Jezi bay yo pèmisyon sa a. Lè sa a, move lespri yo soti sou nonm lan, yo antre nan kochon yo. Lamenm, tout bann kochon yo pran degrengole desann bò falèz la, al neye tèt yo nan lanmè. Te gen demil (2.000) kochon konsa nan bann lan. 14Moun ki t’ap gade kochon yo pran kouri. Yo gaye nouvèl la nan lavil la kou andeyò. Moun soti toupatou vin wè sak te rive. 15Lè yo rive bò kote Jezi te ye a, yo wè nonm ki te gen rejiman move lespri sou li a. Li te chita chita l’, byen abiye ak tout bon sans li sou li. Yo tout te pè. 16Moun ki te asiste bagay la mete rakonte lòt yo sa ki te rive nonm ak move lespri a ansanm ak kochon yo. 17Lè sa a, yo mande Jezi: -Tanpri souple, kite peyi a. 18Antan Jezi t’ap moute nan kannòt la, nonm ki te gen move lespri a mande l’ pèmisyon pou li ale ave l’ tou. 19Men Jezi pa t’ kite l’ ale, li di l’ konsa: -Ale, tounen lakay ou, nan mitan fanmi ou yo. Rakonte yo tou sa Bondye fè pou ou, kijan li te gen pitye pou ou. 20Nonm lan pati, li ale nan tout rejyon yo rele Dis Vil la. Li mache fè konnen tou sa Jezi te fè pou li. Se te yon gwo sezisman pou tout moun ki te tande l’ pale. 21Jezi tounen lòt bò lanmè a. Li annik desann soti nan kannòt la, yon foul moun gen tan sanble bò kote li. Antan li sou rivaj la, 22Jayiris, yonn nan chèf sinagòg yo, vin rive. Lè Jayiris wè Jezi, li lage kò l’ nan pye li. 23Li mande Jezi: -Pitit fi m’ lan prèt pou mouri. Tanpri souple, vin mete men ou sou li pou l’ ka geri. vin ba l’ lavi pou mwen. 24Jezi pati avèk li. Yon gwo foul moun t’ap swiv li. Yo te kwense l’ toupatou. 25Men te gen yon fanm nan foul la ki te malad: li te gen pèdisyon depi douzan. 26Li te soufri anpil nan men plizyè dòktè, li te fin depanse tout byen li; men li pa t’ jwenn okenn soulajman. Okontrè, maladi a te vin pi rèd sou li. 27Li te tande pale sou Jezi. Li fofile kò l’ nan foul la pa dèyè Jezi, epi li manyen ke rad li. 28Fanm lan te di nan kè l’: Si m’ kapab manyen ke rad li sèlman, m’a geri. 29Menm lè a san an rete, epi madanm lan santi kò l’ gaya. 30Latou, Jezi santi te gen yon fòs ki soti nan li; li vire nan mitan foul moun yo, li di konsa: -Ki moun ki manyen rad mwen an, en? 31Disip li yo reponn li: -Ou wè jan foul moun yo ap kwense ou, epi w’ap mande: Ki moun ki manyen ou? 32Men Jezi t’ap pwonmennen je l’ toupatou pou wè moun ki te fè l’ sa a. 33Fanm lan menm ki te konnen sak te rive l’ t’ap tranble kou yon fèy bwa tank li te pè. Li vin lage kò l’ nan pye Jezi. Li di l’ tout verite a. 34Jezi di li: -Mafi, se konfyans ou nan Bondye ki geri ou. Ou mèt ale ak kè poze, tande. Ou geri nèt. 35Jezi t’ap pale toujou lè kèk mesaje soti kay chèf sinagòg la vin di li: -Pitit fi ou la mouri. Ou pa bezwen deranje Mèt la plis pase sa. 36Men Jezi pa t’ okipe sa yo t’ap di a. Li di chèf sinagòg la: -Pa pè. Sèlman met konfyans ou nan mwen. 37Li pran Pyè, Jak ak Jan, frè Jak la, avèk li. Li pa t’ pèmèt lòt moun swiv li. 38Lè yo rive kay chèf sinagòg la, Jezi wè yon bann moun ki t’ap fè gwo eskandal: genyen ki t’ap kriye; lòt menm t’ap plede rele. 39Li antre nan kay la, li di yo konsa: -Men pouki tout bri sa a? Pouki tout rèl sa yo? Ti fi a pa mouri. Se dòmi l’ap dòmi. 40Yo tonbe pase l’ nan betiz. Lè sa a, li fè yo tout soti. Li pran papa ak manman pitit la ansanm ak twa disip li yo sèlman. Epi li antre nan chanm kote pitit la te ye a. 41Li pran men li, li di li: -Talita koum. -ki vle di: Ti fi, mwen di ou leve. 42Menm lè a, ti fi a leve, li pran mache, li te gen douzan. Se pa ti sezi moun yo te sezi lè yo wè sa. 43Men, Jezi pase yo lòd sevè pou yo pa t’ kite pesonn konn sa. Apre sa, li di yo: -Bay ti fi a manje.

will be added

X\