Lik 6

1Yon jou repo, Jezi t’ap pase nan yon jaden ble. Disip li yo keyi kèk grap ble, yo fwote yo nan men yo, epi yo t’ap manje grenn yo. 2Te gen kèk farizyen la ki di yo konsa: Poukisa n’ap fè bagay lalwa nou pa pèmèt moun fè gwo jou repo a? 3Jezi pran lapawòl, li di farizyen yo konsa: Eske nou pa li sa David te fè li menm ak moun pa l’ yo, yon jou yo te grangou? 4Li antre nan kay Bondye a, li pran pen yo te ofri bay Bondye a, li manje, li bay moun pa l’ yo manje tou. Men dapre lalwa nou an, se prèt yo sèlman ki gen dwa manje pen sa yo. 5Apre sa li di yo: Mwen menm, Moun Bondye voye nan lachè a, mwen se mèt repo a. 6Yon lòt jou repo, Jezi antre nan sinagòg la, li t’ap moutre moun yo anpil bagay. Te gen yon nonm nan lasanble a ki te gen men dwat li pòk. 7Dirèktè lalwa yo ak farizyen yo t’ap veye Jezi konsa pou wè si l’ t’ap geri moun jou repo a, paske yo te vle jwenn yon kòz pou akize li. 8Men, Jezi te konnen sak te dèyè tèt yo. Lè sa a, li di nonm ki te gen menm pòk la: Leve, vin kanpe la a nan mitan nou. Nonm lan leve kanpe. 9Apre sa, Jezi di moun yo: M’ap mande nou kichòy: Kisa lalwa a pèmèt moun fè jou repo a? Byen oswa mal? Sove lavi yon moun osinon kite l’ mouri? 10Apre sa, li pwonmennen je l’ sou yo tout, li di nonm lan: Lonje men ou. Nonm lan lonje men li. Latou, men an geri. 11Men, lòt moun yo pa t’ manke ankòlè; yo t’ap diskite yonn ak lòt sou sa yo ta kapab fè Jezi. 12Lè sa a, Jezi moute sou yon ti mòn pou l’ lapriyè. Li pase tout nwit lan ap lapriyè. 13Lè l’ fè jou, li rele disip li yo, li chwazi douz nan yo, li rele yo apòt. 14Se te Simon (Jezi te ba l’ yon ti non Pyè), ak Andre, frè l’, Jak ak Jan, Filip ak Batèlmi, 15Matye ak Toma, Jak, pitit Alfè a, ak Simon (patriyòt la), 16Jid, pitit Jak la, avèk Jida Iskariòt, nonm ki te trayi Jezi a. 17Li desann ti mòn lan ak yo, li rete sou yon ti platon. Te gen anpil nan disip li yo ki te sanble la ak yon gwo mas pèp. Moun yo te soti toupatou; te gen moun Jide, moun lavil Jerizalèm, ak moun nan lavil Tir ak lavil Sidon ki bò lanmè a. Yo te vin tande l’, yo t’ap mande l’ geri malad yo tou. 18Moun ki te gen move lespri ap toumante yo te geri tou. 19Tout moun t’ap chache manyen l’, paske te gen yon fòs ki t’ap soti nan Jezi ki t’ap geri yo tout. 20Lè sa a, Jezi gade disip li yo, li di yo: benediksyon pou nou menm ki pòv, paske Peyi kote Bondye Wa a, se pou nou li ye. 21benediksyon pou nou menm ki grangou koulye a, paske n’a jwenn manje an kantite. benediksyon pou nou menm k’ap kriye koulye a, paske nou pral nan kè kontan. 22benediksyon pou nou si lèzòm rayi nou, si yo pa vle wè nou, si yo joure nou, si yo meprize nou tankou move moun, poutèt mwen menm, Moun Bondye voye nan lachè a. 23Fè kè n’ kontan lè sa va rive; nou mèt kontan nèt paske yon gwo rekonpans ap tann nou nan syèl la. Se konsa zansèt nou yo te maltrete pwofèt yo. 24Men, malè pou nou, nou menm moun rich yo, paske nou deja jwenn sa nou t’ap chache a. 25Malè pou nou, nou menm ki gen tout bagay an kantite koulye a, paske nou pral grangou pou n’ mouri. Malè pou nou, nou menm k’ap ri koulye a, paske nou pral nan lapenn, se pa ti kriye n’a kriye. 26Malè pou nou lè tout moun ap di nou se bon moun, paske se konsa zansèt nou yo te aji ak fo pwofèt yo. 27Nou menm k’ap koute m’ la a, men sa m’ap di nou: renmen tout lènmi nou yo. Fè byen pou moun ki rayi nou. 28Mande benediksyon pou moun k’ap ban nou madichon. Lapriyè pou moun k’ap maltrete nou. 29Si yon moun ban nou yon souflèt sou yon bò figi, vire lòt bò a ba li. Si yon moun pran levit nou, kite l’ pran chemiz nou tou. 30Nenpòt moun ki mande nou kichòy, ba li l’. Si yon moun pran sa ki pou nou, kite l’ pou li. 31Tou sa nou va vle lòt moun fè pou nou, fè l’ pou yo tou. 32Si nou plede renmen sèlman moun ki renmen nou, ki benediksyon pou n’ tann pou sa? Mechan yo tou yo renmen moun ki renmen yo. 33Si nou fè byen sèlman pou moun ki fè nou byen, ki benediksyon pou nou tann pou sa? Mechan yo fè menm jan an tou. 34Si se moun nou konnen k’ap renmèt nou nou prete sèlman, ki benediksyon pou nou tann pou sa? Mechan yo tou, yo prete mechan parèy yo ki kapab renmèt yo sa yo te prete yo a san mank. 35Non, nou menm se pou nou renmen lènmi nou yo, fè byen pou yo. Prete san nou pa mete espwa nou sou renmèt. Se konsa n’a resevwa yon gwo rekonpans. Se lè sa a n’a pitit Bondye ki anwo nan syèl la, paske li menm, li bon ni pou engra ni pou mechan. 36Se pou nou gen kè sansib menm jan Bondye, papa nou, gen kè sansib. 37Pa jije moun, konsa Bondye p’ap jije nou. Pa kondannen moun, konsa Bondye p’ap kondannen nou. Padonnen yo, konsa Bondye va padonnen nou tou. 38Bay, Bondye va ban nou. La lage yon bon mezi, byen souke, byen foule, ak tout tiyon l’, nan pòch rad nou. Mezi nou sèvi pou mezire lòt yo, se li menm Bondye va pran pou mezire nou tou. 39Epi li di yo yon lòt parabòl: Eske yon avèg ka mennen yon lòt avèg? Eske tou de p’ap tonbe nan menm twou a? 40Yon elèv pa pifò pase mèt li; men yon elèv ki fini nèt, l’ap fò tankou mèt li. 41Poukisa w’ap gade ti pay ki nan je frè ou, epi ou pa wè gwo bout bwa a ki nan je pa ou la? 42Ou menm ki pa wè gwo bout bwa ki nan je pa ou la, ki jan ou kapab di frè ou: Frè m’, kite m’ wete ti pay ki nan je ou la? Ipokrit! Wete gwo bout bwa ki nan je pa ou la anvan. Apre sa, wa wè klè pou ou wete pay ki nan je frè ou la. 43Yon bon pyebwa pa bay move donn, ni yon move pyebwa pa bay bon donn. 44Yo rekonèt kalite yon pyebwa sou donn li bay. Yo pa keyi fig frans sou pye rakèt, ni yo pa rekòlte rezen sou tout vye lyann. 45Yon nonm ki bon, se bon bagay li rale soti nan kè li ki bon. Yon nonm ki mechan, se move bagay li rale soti nan kè li ki move. Paske, sak nan kè yon nonm, se sak soti nan bouch li. 46Poukisa n’ap plede rele mwen: Mèt, Mèt, epi nou pa fè sa m’ di nou fè? 47Moun ki vin jwenn mwen, ki tande pawòl mwen epi ki fè sa mwen di fè, men ki jan l’ap ye: 48L’ap tankou yon nonm k’ap bati yon kay; li fouye tè a byen fon, li moute fondasyon kay la sou wòch. Dlo desann, lavalas frape kay la. Men, kay la pa brannen paske li te byen bati. 49Men, moun ki tande pawòl mwen, ki pa fè sa mwen di fè, li tankou yon nonm ki bati yon kay ratè, san fondasyon. Lavalas frape kay la, yon sèl kou kay la tonbe, li kraze nèt.

will be added

X\