Jeremi 31

1Seyè a di ankò: -Lè sa a, m’ap Bondye tout branch fanmi pèp Izrayèl la. Yo tout y’ap vin pèp pa mwen. 2Nan dezè a mwen te aji ak bon kè ak moun ki te chape anba lanmò nan lagè. Moun Izrayèl yo pral resi viv ak kè poze. 3Byen lwen, Seyè a te fè m’ wè li. Li t’ap di: Nou menm moun pèp Izrayèl, mwen p’ap janm sispann renmen nou. Se poutèt sa m’ap toujou aji byen ak nou. 4Bèl pèp Izrayèl mwen sa a, m’ap rebati peyi nou an. Peyi nou an va kanpe ankò. Nou pral dekwoke tanbouren nou yo ankò. Nou pral danse ak kè kontan. 5Nou pral plante rezen sou tout mòn Samari yo. Moun ki va plante se yo ki va rekòlte. 6Wi, lè sa a moun k’ap veye yo va rete sou mòn Efrayim yo, y’a rele byen fò: Annou wè! Ann moute mòn Siyon, bò kot Seyè a, Bondye nou an. 7Seyè a di ankò: -Chante ak kè kontan pou pèp Izrayèl la! Pi gwo nasyon pase l’ nanpwen. Fè yo tande jan n’ap chante pou Bondye. Seyè a delivre pèp li a. Li delivre sa ki te rete nan pèp Izrayèl la. 8Wi, se mwen menm, Seyè a, k’ap mennen yo sot nan nò. M’ap ranmase yo nan dènye bout latè. Sa ki avèg, sa k’ap bwete, fanm ki ansent, fanm ki gen tranche, yo tout ap vin ansanm. Se yon foul moun k’ap tounen. 9Sou tout wout la y’ap lapriyè, y’ap kriye de ran dlo, antan m’ap mennen yo tounen. M’ap fè yo pran yon wout plat kote yo p’ap bite, jouk yo rive bò sous dlo yo. Mwen tankou yon papa pou pèp Izrayèl la. Efrayim se premye pitit gason m’. 10Seyè a di ankò: -Nou menm lòt nasyon yo, koute sa m’ap di: Mache fè konnen l’ nan tout zile ki byen lwen yo. Di yo: Seyè a te gaye tout pèp Izrayèl la. Se li menm ki pral sanble yo ankò. Mwen pral okipe yo, tankou gadò k’ap okipe mouton l’. 11Mwen libere moun fanmi Jakòb yo. Mwen delivre yo anba men yon nasyon ki te pi fò pase yo. 12Y’ap vini sou mòn Siyon an, y’ap chante tèlman y’ap kontan. Y’a kontan anpil pou tou sa Seyè a pral ba yo. L’ap ba yo ble, diven, lwil fre, mouton, kabrit, bèf. Y’ap tankou yon jaden byen wouze. Y’ap gen tou sa yo bezwen. 13Jennfi yo va danse tèlman y’a kontan. Jennjan ansanm ak granmoun gason yo va kontan tou. M’ap wete lapenn nan kè yo, m’ap fè yo kontan. M’ap fè yo pran kouraj. Nan mitan chagren yo, m’ap fè yo kontan. 14M’ap fè prèt yo manje vyann gra kont kò yo. Pèp mwen an va jwenn tou sa yo bezwen nan tout bon bagay m’a ba yo. Se mwen menm Seyè a ki di sa. 15Men sa Seyè a di ankò: -Yo tande yon sèl rèl nan Rama. Yo tande kriye ak gwo anmwe. Se Rachèl k’ap kriye pou pitit li yo. Li pa vle kite pesonn konsole l’ paske pitit li yo mouri. 16Men sa Seyè a di ankò: -Sispann rèl ou yo, Rachèl. Siye dlo nan je ou. Sa ou te fè pou pitit ou yo p’ap pèdi. Y’ap tounen soti nan peyi lènmi yo. 17Gen bèl espwa pou ou denmen. Pitit ou yo pral tounen nan peyi yo. Se mwen menm Seyè a ki di sa. 18Mwen tande moun Izrayèl yo ap plenn. Y’ap di konsa: -Seyè, nou te tankou yon ti towo mawon. Men, ou donte nou, ou moutre nou jan pou nou obeyi ou. Fè nou tounen vin jwenn ou, paske ou se Seyè a, Bondye nou an. 19Nou te vire do ba ou, men, koulye a nou vle tounen vin jwenn ou. Sa te fè nou lapenn, nou rekonèt sa nou te fè a mal. Nou te wont, nou te bese tèt nou atè, paske nou te peche nan tan jennès nou. 20Izrayèl, nou se pitit gason mwen pi renmen an, pitit mwen pi pito a. Chak fwa non nou vin nan bouch mwen pou m’ pini nou, mwen chonje jan mwen renmen nou. Se poutèt sa mwen fèb pou nou, m’a gen pitye pou nou. Se mwen menm Seyè a ki di sa. 21Mete mak sou tout wout la, plante jalon sou tout chemen an. Jwenn chemen ou te pran lè ou taprale a. Tounen non, nou menm moun pèp Izrayèl yo, tounen lakay nou nan lavil ki pou nou yo. 22Kilè n’a sispann drive deyò, bann wòklò! Mwen fè yon bagay tou nèf nan peyi a: Koulye a se fanm k’ap liyen gason. 23Seyè ki gen tout pouvwa a, Bondye pèp Izrayèl la, di ankò: -Lè m’a fè pèp mwen an tounen lakay li, men sa yo pral mache di ankò nan tout peyi Jida ak nan tout lavil li yo: Se pou Seyè a beni mòn ki apa pou li a, mòn kote Bondye k’ap delivre a rete a. 24Se sou mòn sa a moun peyi Jida yo ansanm ak moun tout lavil yo pral rete. Se la moun k’ap travay latè yo ansanm ak moun k’ap gade mouton yo pral rete tou. 25Mwen pral bay tout moun ki bouke yo kouraj. Mwen pral plen vant tout moun k’ap mouri grangou yo. 26Lè sa a, pèp la va di: M’ al dòmi. Lè m’ leve, mwen wè dòmi an te bon pou mwen. 27Talè konsa mwen pral simen moun ak bèt nan tout peyi Izrayèl la ak nan tout peyi Jida a. Se mwen menm Seyè a ki di sa. 28Menm jan mwen te pran san m’ pou m’ te derasinen yo, lage yo atè, demoli yo, detwi yo, fè malè sou yo, se konsa tou mwen pral pran san m’ pou m’ rebati yo, pou m’ replante yo. Se Seyè a menm ki di sa. 29Lè sa a, pesonn p’ap di ankò: Papa ak manman te manje rezen vèt, se dan timoun yo ki gasi. 30Moun ki manje rezen vèt la, se li menm ki va gen dan gasi. Chak moun va mouri pou sa li fè ki mal. 31Seyè a di ankò: Lè a pral rive, mwen pral pase yon lòt kontra avèk moun peyi Izrayèl yo ansanm ak moun peyi Jida yo. 32Se p’ap tankou kontra mwen te pase avèk zansèt yo a lè m’ te pran men yo pou m’ te fè yo soti kite peyi Lejip. Atout se mwen ki te mèt yo, yo pa t’ kenbe kontra mwen an. Se mwen menm Seyè a ki di sa! 33Men kontra mwen pral pase ak pèp Izrayèl la. Se Seyè a menm ki di sa. Lè sa a, m’ap mete prensip mwen yo anndan kè yo, m’ap make lòd mwen yo nan lespri yo. M’a tounen Bondye pou yo, y’a tounen yon pèp pou mwen. 34Pesonn p’ap bezwen moutre lòt moun nan peyi a kouman pou yo chache konnen Seyè a, paske yo tout ap konnen m’, depi sa ki pi piti a jouk sa ki pi gran an. Se mwen menm Seyè a ki di sa. M’a padonnen sa yo fè ki mal, mwen p’ap chonje peche yo ankò. Se mwen menm Seyè a ki di sa. 35Seyè a mete solèy la pou l’ klere lajounen. Li bay lalin ak zetwal yo lòd pou yo klere lannwit. Li eksite lanmè a, li fè l’ move. Se li menm ki Seyè ki gen tout pouvwa a: Se konsa yo rele l’. 36Toutotan prensip sa yo va kenbe, se toutotan pèp Izrayèl la va yon nasyon devan mwen. Se mwen menm Seyè a ki di sa. 37Si yon jou yo ka rive mezire wotè syèl la, si yo ka rive konnen fondasyon latè a, konsa tou, yon jou mwen ka rive voye tout pèp Izrayèl la jete poutèt tou sa yo fè ki mal. Se Seyè a menm ki di sa. 38Men sa Seyè a di ankò: -Pa rete lontan ankò, yo pral rebati tout lavil Jerizalèm pou Seyè a, depi gwo fò Ananyèl la jouk Pòtay Kwen an. 39Limit lavil la va konmanse la, l’a pran direksyon ti mòn Garèb la sou bò lwès, l’a vire bò Goa. 40Y’a pran tout fon ki sèvi pou antere kadav ak pou boule fatra a, tout tè ki soti depi bò ravin Sedwon an rive nan kwen Pòtay Chwal yo sou bò lès, y’a mete yo apa pou mwen. Yo p’ap janm kraze, ni yo p’ap janm demoli yo ankò.

will be added

X\