Ezayi 6

1Lanne wa Ozyas mouri a, mwen wè Seyè a. Li te chita sou yon gwo fotèy byen wo. Ke rad li te plen tout tanp lan. 2Yon bann bèt vivan te kanpe fè wonn li. Yo te klere kou flanm dife. Yo chak te gen sis zèl, de zèl pou kouvri figi yo, de zèl pou kouvri pye yo, de zèl pou yo vole. 3Yo t’ap pale yonn ak lòt byen fò. Yo t’ap di: -Seyè ki gen tout pouvwa a, li apa! Wi, li apa! Se yon Bondye ki apa vre! Pouvwa li kouvri tout latè. 4Tout poto kay Bondye a tranble lè bèt vivan yo t’ap rele konsa a. Lafimen te plen tout anndan tanp lan. 5Mwen di: -Nanpwen sove pou mwen! Jòdi a m’ap mouri vre! Paske tout pawòl ki soti nan bouch mwen se move pawòl. Epi m’ap viv nan mitan yon pèp ki pa janm gen bon pawòl nan bouch li. Lèfini, mwen wè Wa a, Seyè ki gen tout pouvwa a, avèk pwòp je m’. 6Yonn nan bèt vivan yo pran yon chabon dife tou limen ak yon pensèt sou lotèl la, li vole vin bò kote m’ avèk chabon dife a nan men li. 7Li kole l’ sou bouch mwen, epi li di m’ konsa! -Sa a kole sou po bouch ou. Koulye a, ou pa gen peche ankò. Bondye padonnen tou sa ou fè ki mal. 8Apre sa, mwen tande Seyè a ki t’ap di: -Kilès mwen ta voye la a? Kilès ki ta asepte ale pou nou? Mwen di: -Men mwen. Voye m’! 9Epi lè sa a, li di m’: -Ale non. Men sa pou ou di pèp la: Louvri zòrèy nou jan nou vle, men nou p’ap konprann anyen! Louvri je nou jan nou vle, men nou p’ap wè sa k’ap rive! 10Fè lespri pèp la vin lou! Bouche zòrèy yo! Mare je yo! Konsa, yo p’ap ka tande, yo p’ap ka wè, yo p’ap ka konprann. Yo p’ap ka tounen vin jwenn mwen pou m’ geri yo. 11Lè sa a, mwen di: -Seyè! Kilè sa va sispann? Li reponn mwen: -Lè y’a fin kraze lavil yo. Lè p’ap gen moun ankò ki rete ladan yo. Lè tout kay yo va vid, lè jaden yo va tounen savann. 12Mwen menm, Seyè a, m’a mete tout moun deyò nan peyi a. Tout peyi a pral rete san moun ladan l’. 13Menm si rete yon sèl moun sou chak dis moun nan peyi a, y’ap toujou disparèt yo. Se va tankou lè yo koupe pye kajou ak pye bwadchenn. Chouk la ase ki va rete. Chouk sa a va pouse ankò, pèp Bondye a va kanpe ankò.

will be added

X\