Jenèz 38

1Lè sa a, Jida kite frè l’ yo, li al jwenn Ira, yon nonm lavil Adoulam. 2Antan li la, li wè yon fi. Papa fi a te yon moun peyi Kanaran yo te rele Chwa. Jida marye ak fi a, li kouche avè l’. 3Madanm lan vin ansent, li fè yon pitit gason. Jida rele pitit la Er. 4Madanm lan vin ansent ankò, li fè yon lòt pitit gason, yo rele l’ Onan. 5Li fè yon lòt pitit gason ankò, yo rele l’ Chela. Jida te lavil Kezib lè madanm li fè Chela. 6Jida chwazi yon fi yo rele Tama pou Er, premye pitit gason l’ lan. 7Men Er, premye pitit Jida a, pa t’ fè Seyè a plezi paske li te twò mechan. Se konsa Seyè a te fè l’ mouri. 8Lè sa a, Jida di Onan: -Ale jwenn madanm frè ou la, kouche avè l’. Se devwa ou, paske ou se frè mari l’ ki mouri. Konsa, w’a fè yon pitit pou frè ou pou non li pa pèdi. 9Men Onan te konnen pitit la pa t’ap pou li. Se konsa, chak fwa li kouche ak madanm frè li a, li voye atè pou li pa t’ fè pitit pou frè li a. 10Sa l’ t’ap fè a pa t’ fè Seyè a plezi. Se konsa Seyè a fè l’ mouri tou. 11Lè sa a, Jida di Tama, bèlfi li a: -Ou mèt tounen kay papa ou, rete vèv san marye jouk tan Chela, lòt gason m’ lan, vin gran. Li te di l’ sa paske li te pè pou Chela pa t’ mouri tankou frè l’ yo. Tama menm tounen rete kay papa l’. 12Kèk tan apre sa, madanm Jida, pitit fi Chwa a, mouri. Apre Jida te fin fè sa pou l’ te fè pou lanmò a, li moute al Timna ansanm ak zanmi l’ lan, Ira, moun Adoulam lan. Li tapral wè moun ki t’ap taye lenn mouton l’ yo pou li. 13Yo fè Tama konn sa, yo di l’: -Gade. Men bòpè ou ap moute al Timna, pou l’ fè taye lenn mouton li yo. 14Se konsa, Tama wete rad vèv ki te sou li a, li kouvri tèt li ak yon vwal, li al chita bò pòtay lavil Enayim, sou chemen ki mennen Timna a. Li te wè Chela te fin gran, men Jida pa t’ pran l’ bay Chela pou madanm. 15Lè Jida wè l’, li konprann se te yon jennès, paske figi l’ te kouvri. 16li al jwenn li bò chemen an, li di l’: -vin non. Kite m’ kouche avè ou. Li pa t’ konnen se bèlfi li li te ye. Tama di li: -Kisa w’ap ban mwen pou m’ kite ou kouche avè m’. 17Jida reponn li: -m’a voye yon jenn kabrit ba ou nan bèt mwen yo. Tama di li: -Kisa w’a ban m’ kenbe jouk ou voye l’ ban mwen. 18Jida reponn li: -Kisa ou vle m’ ba ou kenbe? Tama di li: -Letanp ou a ak tout kòd li, ansanm ak baton ki nan men ou lan. Jida ba li yo. Li kouche ak li. Tama vin ansent pou li. 19Apre sa Tama leve, li al fè wout li. Li wete vwal la, epi li mete rad vèv li sou li ankò. 20Jida voye zanmi l’, moun lavil Adoulam lan, ak jenn kabrit la pou l’ te ka reprann sa l’ te bay fanm lan kenbe a. Men zanmi l’ lan pa t’ kapab jwenn fanm lan. 21Li mande mesye ki te la yo. Kote jennès ki te chita bò chemen an, sou pòtay lavil Enayim lan? Yo reponn li: -Pa janm gen ankenn jennès bò isit la. 22Li tounen al jwenn Jida, li di l’: -Mwen pa jwenn li non. Mesye nan zòn lan di m’ pa janm gen ankenn jennès bò la. 23Jida di l’: -Pa fatige kò ou chache reprann sak nan men l’ lan. Moun va pase m’ nan betiz twòp. Mwen voye kabrit la ba li, ou pa jwenn li. Kite sa! 24Sou twa mwa konsa, yo vin di Jida: -Tama, bèlfi ou la, lage kò l’ nan jennès. Li gen tan ansent. Jida di yo: -Pran l’, mennen l’ deyò lavil la. Mete dife anwo l’ jouk li mouri. 25Yo t’ap mennen Tama deyò lavil la lè li voye komisyon sa a bay bòpè li: -Se pou mèt bagay sa yo mwen ansent. Gade wè si ou rekonèt ki moun ki mèt letanp sa a ak tout kòd li ansanm ak baton sa a? 26Jida rekonèt yo, li di: -Li gen rezon. Se mwen menm ki antò. Mwen te dwe fè l’ marye ak Chela, pitit gason m’ lan. Jida pa t’ kouche avè l’ ankò. 27Lè lè a rive pou Tama akouche, yo wè li te gen marasa nan vant li. 28Pandan li te gen tranche, yonn nan timoun yo lonje men l’ deyò. Fanmchay la kenbe men an, li mare yon moso fil wouj ladan l’. Li di: -Sa a fèt anvan. 29Men pitit la rale men an antre, epi se lòt frè a ki soti anvan. Fanmchay la di: -Se konsa ou fè chemen pou ou pase! Se poutèt sa yo rele l’ Perèz. 30Apre sa, frè li a soti ak fil wouj la mare nan men l’. Yo rele l’ Zerak.

will be added

X\