Egzòd 18

1Jetwo te pran nouvèl tou sa Bondye te fè pou Moyiz ak pèp Izrayèl la, jan li te fè yo soti kite peyi Lejip. Jetwo sa a te prèt nan peyi Madyan. Se bòpè Moyiz li te ye. 2Anvan tout bagay sa yo te rive, Moyiz te voye Sefora, madanm li, al jwenn Jetwo, papa li. Koulye a, Jetwo mennen Sefora tounen bay Moyiz 3ansanm ak Gèchon ak Elyezè, de pitit gason Moyiz yo. Lè timoun sa yo t’ap fèt Moyiz te di: Se moun vini mwen ye nan yon peyi etranje. Se konsa li te rele yonn Gèchon. 4Moyiz te di tou: Se Bondye papa m’ ki te pote m’ sekou, ki te sove m’ anba pèsekisyon farawon an. Se konsa li te rele lòt la Elyezè. 5Jetwo, bòpè Moyiz la, pran madanm Moyiz ak de pitit gason l’ yo, li vin wè Moyiz nan dezè kote l’ te moute tant li a, sou mòn Bondye a. 6Jetwo voye di Moyiz: -Se mwen menm, Jetwo, bòpè ou, k’ap vin wè ou ansanm ak madanm ou ak de pitit gason ou yo. 7Moyiz soti al kontre bòpè li, li bese tèt li jouk atè devan l’ pou di li bonjou, epi li bo l’. Yonn mande lòt ki jan yo ye, epi yo antre anba tant Moyiz la. 8Moyiz rakonte bòpè l’ tou sa Seyè a te fè farawon an ak moun peyi Lejip yo pase poutèt pitit Izrayèl yo. Li di l’ tout tray yo te pase nan vwayaj la ak ki jan Seyè a te delivre yo. 9Jetwo te kontan anpil lè l’ tande tout bèl bagay Seyè a te fè pou pèp Izrayèl la, jan l’ te delivre yo anba men moun peyi Lejip yo. 10Jetwo di: -Lwanj pou Seyè a ki delivre ou anba men moun peyi Lejip yo ak anba men farawon an! Lwanj pou Seyè a ki wete pèp li a anba esklavaj moun peyi Lejip yo! 11Koulye a mwen konnen Seyè a gen plis pouvwa pase tout lòt bondye yo, paske gade jan Bondye delivre pèp Izrayèl la anba moun peyi Lejip yo ki pa t’ vle wè yo! 12Apre sa, Jetwo, bòpè Moyiz la, ofri bèt pou yo touye pou di Bondye mèsi. Li ofri bèt pou yo boule nèt pou Seyè a. Arawon ansanm ak tout chèf fanmi pèp Izrayèl la te vin manje ak bòpè Moyiz la nan manje yo t’ap manje devan Bondye a. 13Nan denmen, Moyiz te chita pou rann jijman sou tout bagay ki pase nan mitan pèp la. Depi maten jouk aswè, moun t’ap pase devan Moyiz. 14Lè Jetwo, bòpè Moyiz la, wè kalite travay di sa a Moyiz t’ap fè pou kò l’ pou pèp la, li di l’ konsa: -Kisa w’ap fè konsa ak pèp la? Poukisa pou pèp la kanpe devan ou depi maten jouk aswè, epi se ou menm ki chita la pou kont ou ap rann jijman? 15Moyiz reponn bòpè l’ konsa: -Se sa pou m’ fè paske pèp la vin kote m’ pou yo ka konnen sa Bondye vle yo fè nan tout sikonstans. 16Lè yo gen kont, yo vin jwenn mwen, mwen regle sa pou yo, mwen fè yo konnen volonte Bondye ak sa Bondye mande yo pou yo fè. 17Bòpè Moyiz la di l’ konsa: -Jan w’ap fè l’ la pa bon. 18W’ap fin kraze kouraj ou ansanm ak kouraj pèp la ki la avè ou. Paske chay la twòp pou ou. Ou pa ka pote l’ pou kont ou. 19Bon. Koute sa m’ap di ou: se yon konsèy m’ap ba ou pou Bondye ka ede ou. Se ou menm ki va prezante pou pèp la devan Bondye. W’a mete tout pwoblèm yo devan Bondye. 20W’a moutre yo lòd Bondye, Seyè a, bay ansanm ak sa li mande yo pou yo fè. W’a fè yo konnen jan pou yo viv ak sa yo dwe fè. 21Men, w’a chwazi nan mitan pèp la kèk moun ki kapab, moun ki gen krentif pou Bondye. Fòk se moun ou ka konte sou yo, moun ki p’ap kite lajan pran nanm yo. W’a mete yo chèf pou dirije pèp la, chèf sou mil moun, chèf sou san moun, chèf sou senkant moun ak chèf sou dis moun. 22Moun sa yo va toujou la pou sèvi jij pou pèp la. Lè y’a gen gwo zafè, y’a pote yo devan ou. Men lòt ti zafè, y’a regle sa yo menm. Konsa, chay la va pi lejè pou ou, paske y’a ede ou pote l’. 23Si ou fè sa, Bondye va dirije ou. W’a kapab fè travay ou, epitou, tout pèp la va tounen lakay li ak kè poze. 24Moyiz koute konsèy bòpè l’ la vre. Li fè tou sa Jetwo te di l’ fè yo. 25Moyiz chwazi nan mitan pèp Izrayèl la kèk nèg ki kapab dirije pèp la, li mete yo chèf sou mil moun, chèf sou san moun, chèf sou senkant moun ak chèf sou dis moun. 26Yo te toujou la pou rann jistis pou pèp la. Yo te pote gwo zafè yo devan Moyiz. Men ti ka piti yo, yo te regle sa yo menm. 27Apre sa, Moyiz kite bòpè l’ la pati. Epi Jetwo tounen tounen l’ nan peyi l’.

will be added

X\