Travay 11

1Apòt yo ansanm ak frè yo ki te nan Jide te tande ki jan moun ki pa jwif yo te resevwa pawòl Bondye a tou. 2Lè Pyè tounen moute Jerizalèm, jwif ki te kwè yo tanmen kritike li. 3Yo di l’ konsa: Apa ou antre lakay moun ki pa sikonsi, ou manje ak yo? 4Lè sa a, Pyè rakonte yo sak te pase nan tout ti detay. Li di yo: 5Mwen te lavil Jope, mwen t’ap lapriyè, lè m’ fè yon vizyon. Mwen wè yon bagay ki t’ap desann vin jwenn mwen, tankou yon gwo dra mare nan kat bout, ki t’ap desann sot nan syèl la. Li rive toupre mwen. 6Lè m’ gade byen gade, mwen wè tout kalite bèt andedan li: bèt kat pat, bèt nan bwa, bèt ki trennen sou vant ak zwezo. 7Epi m’ tande yon vwa ki di m’ konsa: Leve non, Pyè, touye, manje. 8Men mwen di: Non, Mèt. Mwen pa janm mete move manje osinon manje ki pa bon pou moun k’ap sèvi Bondye nan bouch mwen. 9Menm vwa a pale ankò nan syèl la, li di mwen konsa: Bagay Bondye di ki bon pou moun k’ap sèvi l’, pa di l’ pa bon pou yo. 10An twa fwa sa repete. Epi bagay la moute tounen nan syèl la. 11Menm lè a, twa moun ki te soti Sezare vin rive nan kay kote m’ te ye a. Yo te voye yo chache mwen. 12Lespri a di m’ pati ak yo san rete ap kalkile. Sis frè sa yo te al ansanm avè m’ tou Sezare. Nou tout nou antre lakay Kònèy. 13Kònèy rakonte nou ki jan l’ te wè yon zanj Bondye kanpe nan mitan lakay li. Zanj lan di li: Voye yon moun lavil Jope al rele Simon (ki gen yon ti non Pyè). 14Simon sa a va di ou pawòl ki pou sove ou ansanm ak tout fanmi ou. 15Mwen te kòmanse pale lè Sentespri a desann sou yo menm jan li te desann sou nou premye jou a. 16Lè sa a, mwen vin chonje sa Seyè a te di: Jan te batize nan dlo, men nou menm nou gen pou n’ resevwa batèm nan Sentespri a. 17Konsa, Bondye te bay moun sa yo menm kado li te ban nou an lè n’ te mete konfyans nou nan Seyè Jezikri. Kisa m’ te ye menm pou m’ te fè tèt ak Bondye? 18Lè yo fin tande pawòl sa yo, yo sispann kritike l’, yo pran fè lwanj Bondye. Yo t’ap di: Se vre wi. Bondye bay moun ki pa jwif yo chans pou yo chanje, pou yo ka resevwa lavi tou. 19Avèk pèsekisyon ki te tonbe sou yo apre lanmò Etyèn lan, disip yo te gaye. Genyen ki te al jouk nan peyi Finisi, nan lil Chip, ak lavil Antiòch. Men, yo t’ap anonse pawòl la bay jwif yo sèlman. 20Lè sa a, kèk disip ki te moun Chip ak moun Sirèn al lavil Antiòch. Antan yo la a, yo pale ak moun Lagrès yo; yo fè yo konnen bon nouvèl ki pale sou Jezi Seyè a. 21Pouvwa Bondye te avèk yo; anpil nan moun Lagrès yo rive kwè, yo te tounen vin jwenn Bondye. 22Legliz Jerizalèm lan vin aprann nouvèl la. Li voye Banabas lavil Antiòch. 23Lè Banabas rive, li wè ki jan Bondye t’ap beni disip yo. Li pa t’ manke kontan, li t’ap ankouraje yo pou yo tout te kenbe fèm ak tout kè yo nan sèvis Seyè a san dekouraje. 24Banabas sa a te yon bon gason. Li te gen anpil konfyans nan Bondye, epi Sentespri te kenbe l’ anba pouvwa l’ tout tan. Anpil moun te vin kwè nan Seyè a. 25Apre sa, Banabas ale lavil Tas, li al chache Sòl. 26Lè l’ jwenn li, li mennen l’ lavil Antiòch. Yo pase yon lanne ansanm ap fè reyinyon ak legliz la. Yo t’ap moutre anpil moun sa pou yo fè. Se nan lavil Antiòch sa a premyè fwa yo te rele disip yo kretyen. 27Lè sa a, kèk pwofèt soti Jerizalèm rive Antiòch. 28Yonn ladan yo, ki te rele Agabis, leve epi avèk pouvwa Sentespri, li fè konnen tapral gen yon gwo grangou sou tout latè. (Grangou sa a te rive vre sou reny wa Klòd.) 29Disip yo deside pou chak moun bay sa yo kapab pou yo voye ede frè yo ki te nan peyi Jide. 30Se sa menm yo te fè. Apre sa, yo voye Banabas ak Sòl pote sa yo te ranmase a bay chèf fanmi yo ki te nan Jide.

will be added

X\