Aroom 8

1Ya nyaasi, seesi n paara Yeesu Kristu zu lee n ka tubiri darigirisim. 2A kpali bo, Naawun sii n tira nyevuri, a yi Yeesu Kristu niŋi la moligi ma, a yi yabeso n taasira kum la niŋi. 3Halli zaaligusi maa moligi ti je, a kpali ti niŋasi kpabira yabeeri la zu, Naawunni daa n tumi o gbagba bii Yeesu, o loobi nisaala, a nyaŋŋi yabeeri durinye puwa. 4O niŋini n ŋa, o ti ti seesi n bi kpabira niŋasi kiperi yela, ama o sii yela la ti loobi nivusuma, seema zaaligusi maa n yetira. 5Niseesi n paara ba niŋasi kiperi zu yi feerini ba niŋasi kiperi feri feera. Ama seesi n paara Naawun sii maa zu yi feerini sii maa yela. 6Seesi n yi n feera ba niŋasi kiperi la ni nye kum. Ama seesi n yi n feera sii maa yela la ni nye nyevuri, a ni niŋgbirimaasim. 7A kpali bo, so n yi n feera niŋasi kiperi, ka niŋina a, o niŋini Naawun dimma, a kpali bo, o bi sagi n paara Naawun zaaligusi maa zu, ka ki tee n paara a, ka ki lee n tee n petira u. 9Ama ya wune, ka Naawun sii ba ya puwa, ya bi lee n paara ya niŋasi kiperi zu, ama sii maa zu. Ama so zaa n bi mari sii maa, so Kristu n tira la, o bi niŋi o toori. 10Ya nyaasi. A kpali ya yabeeri zu, ya niŋasi bani kum puwa, ama ka ya paara Kristu zu, ya siisi marini nyevuri, a kpali seema ya n loobi maa niseesi Naawunni n boona nivusuma la zu. 11Lala n na, ka Naawun sii maa ba ya puwa, wune Naawunni, so n daa n nyisigi Yeesu Kristu, a yi kum puu la, o ni ti ya niŋasi n kpiira la gba nye nyevuri. 12A zu, m taaba, ti ki tee n zagsi sii maa paarisim, ama ti niŋasi kiperi paarisim. A kpali bo, seesi yi n kpabira ba niŋasi kiperi ni kpi, ama seesi n bi lee n niŋina ba niŋasi kiperi, a kpali sii maa daama zu, ba ni nye nyevuri. 14Seesi zaa n paara Naawun sii maa zu niŋini Naawun biisi. 15A kpali bo, Naawunni daa n bi ti ya zora dabeem, a maa girunsi, ama o naa ya loobi o biisi, ya gba ya boona u ya ba. 16Lala n na o sii maa, a ni ti gba siisi sagi n wusira maa, ti niŋini Naawun biisi, 17ka seesi n niŋi o biisi maa ni nye barika ga, a yi o saani. A zu ti gba ni nye barika maa, a maa seema Kristu n daa n nye la, ama ti ni nye nam poin, seema Kristu gba n daa n nye nam la, ti ni nu zaa ti ti nye barika maa. 18M mari tama maa, namseesi ti n nyaara pimpariŋa ki tee n paa meesim so ti n ya n wa ti nye Alizaana puwa. 19Ka bunso zaa Naawunni n daa n maali maa gutira nimbirimoo tiri, a ti baŋŋi seesi n niŋi Naawun biisi. 20Kusu zaa bunso zaa Naawunni n maali maa daa n veela, ka Naawunni daa n si a noori. Ama o ti a mari tama maa, 21dindaso a n di n lee n loobi, a yi a nam ni beerim maa niŋi, a nye meesim, a ni jilima, a yi seema Naawun biisi maa di n nye. 22Ti baŋiya maa, a ti yini zinni, bunso zaa Naawunni n daa n maali maa nyaara nam, a ni beerim, a maa poga n dogira. 23Ka ti seesi n mari barikaseesi Naawun sii n tira la, ti gba nyaara beerim maa, a gutira jemanso ti n di n nye ti guunisim maa meesim, a ni ti niŋa moligirisim, a niŋi Naawun biisi. 24Ya nyaasi. Ti nyeni moligirisim, ama ti na bi nye a zaa, ka niŋina tama maa, ti n di n nye a. Ama ka niso mari bunso, lala bi niŋi tama niŋinisim. A kpali bo, so zaa n nye bunso ki mari tama gutira u. 25A zu, ka ti mari tama gutira bunso ti n bi nyaara maa, ti marini kenyiti, a gutira u. 26Ya lee n nyaasi, ti ka daama, ka bi baŋŋi seema n daga ti togsira Naawun saani, ama Naawun sii gbagba moligira ti, a suusira u tira ti, seema niriba n ki tee n suusi. 27Ka Naawunni, so n baŋŋi niriba zaa feri feera maa baŋŋi seema sii maa n yetira. A kpali bo, sii maa baŋŋi Naawun kiperi, a suusi n tira Naawun niriba. 28So zaa n kpabira Naawunni, ka o nyisi ba ba tumina u, ti baŋiya maa, o ti bunso zaa loobira yasuma, a yi ba saani. 29Ba seesi o n baŋŋi maa, ba n di n paara o zu, o daŋŋi n nyisi ba, ba ti niŋi maa o bii Yeesu la, o bii maa o niŋi nivudamta maa zudaana. 30Ka seesi o n nyisi la, o booli ba, ka ti ba loobi o nivusuma, a ni yuya duubu. 31A zu, ya nyaasi. Ka Naawunni moligira ti, so zaa ki tee n nyaŋŋi ti. 32Wune Naawunni daa n tumi o bii Yeesu, o ti nye nam, a moligi ti zaa. A zu, ti baŋŋi maa, o ni ti ti bunso zaa, a paasi o bii maa niŋi. 33Ka so zaa ki tee n sami niseesi Naawunni n nyisi la. A kpali bo, wune Naawunni ti ti loobi o nivusuma. 34So zaa mi ki tee n yeli maa, ti liya. A kpali bo, Yeesu Kristu daa n kpini, ka Naawunni nyisigi u, a yi kum puwa, ka pimpariŋa o ba Naawun saani, a yi o nudii zu, ka suusi u tira ti. 35Lala n na, yaso zaa, halli nam nyaabu, koo beerim, koo naŋgbansiibu, koo kom, koo nandaalim, koo dabeem yela, koo toowa zabirisim, a zaa ki tee n ti Kristu zagsi ti kpabirisim. 36Ka ti baŋŋi maa, ti ni nye nam ŋa, a kpali seema kusu zaa ba n daa n sebi n digili, ni zinni zaa ba kuura ti, a kpali o yela zu, a maa ba n kuura peeri. 37Halli lala zaa, ti nyaŋina a ga, a kpali seema Yeesu n daa n kpabira ti, a kpi n ti ti la zu. 38Ka m mari tama maa yaso zaa, halli kum, koo nyevuri, koo malakisi, koo nadima, koo yaseesi n niŋina, koo yaseesi n ya n niŋi, koo daama, 39koo saazu, koo tiŋŋa, koo bunso zaa n ba durinye ŋa puwa, a zaa ki tee n ti Naawunni o zagsi ti kpabirisim, a yi ti duuma Yeesu Kristu niŋi.

will be added

X\