Aroom 5

1Ya lee n nyaasi, a kpali ti n niŋina ti duuma Yeesu Kristu yeride la zu, Naawunni yeli, ni ti niŋini o nivusuma, ka ti mari naŋgbanluŋko, a yi o saani. 2Wune Yeesu ti ti nye barika ŋa, ka ti mari pupeelim, a ni tama maa, ti ni nye Naawun naalim. 3Ka ti mi mari pupeelim, a kpali namso ti n nyaara maa zu. A kpali bo, nam maa tira ti kenyiti, 4ka kenyiti maa mi petira Naawunni, ka n ŋa ti ti mari tama, 5ka ti ni di tama maa tono, a kpali bo, Naawunni ti ti ni o siya, ti ti kpabira u, a ni ti taaba nene. 6Ya nyaasi, a yi jemanso ti n daa n niŋi yabeniŋiniba, ka ka daama ti n di n loobi maa niseesi Naawunni n boona nivusuma la, a niŋi n na, Kristu daa n kpi, o ti moligi ti. 7Ti baŋiya maa, nivu ki kpi, a ti moligi zaaligupaara, a koo, seesi ni kpi, a ti moligi durinye puu nivusuma, 8ama Naawunni daa n wusi seema o n kpabira ti, a kpali seema o n daa n ti Kristu kpi, o ti moligi ti, halli ka ti daa n na niŋi yabeniŋiniba la. 9Lala n na, a kpali Yeesu kum zu, ti loobini Naawun nivusuma, a baŋŋi maa, o ni moligi ti, a yi tubiri darigirisim niŋi. 10Ya nyaasi, ti daa n niŋini Naawun dindima, ka o bii Yeesu daa n kpi n ti ti, ti ni Naawunni ti mari naŋgbanluŋko. Ka pimpariŋa Yeesu lee n mari nyevuri. A zu, ti mari tama maa, o ni moligi ti ga, 11ka ti kpeesira Naawunni ga, a kpali wune ti duuma Yeesu Kristu, so n ti ti ni Naawunni mari naŋgbanluŋko la zu. 12Ya nyaasi, kusu zaa yabeeri daa n tani durinye ŋa puwa, a kpali dabso ba n daa n boona Adam la ko zu, ka yabeeri maa zu kum mi daa n ba niŋi, niriba zaa ba kpi, a kpali ba zaa niŋina yabeeri. 13Lala n na yabeeri daa n ba niŋi durinye ŋa puwa, poin ka Naawunni daa n wusi Musa o zaaligusi la. Ama seela zaaligusi n ka niŋi, yabeeri bi mari o tubiri darigirisim. Halli n ŋa, kum daa n ba niŋi, a yi Adam jemani, a ti paa Musa jemani, ka seesi yabeeri n bi paa Adam yabee maa, kum daa n nyaŋina ba gba. Wune Adam daa n niŋi maa Yeesu so n daa n ya n ta, 15ama ba bayi maa zaa bi niŋi luŋko, a kpali bo, barikaso Naawunni n tira maa kurini Adam yabee maa. Yamonsi n na, nivudamta daa n kpi, a kpali Adam yabee maa zu, ama nivudamta nyeni Naawun barika, a kpali barikaso dabso ba n boona Yeesu Kristu la n tira putoom la zu. 16Lala n na, barika maa kuri yabee maa niŋi. A kpali bo, yabeluŋko maa seriya diibu taasira tubiri darigirisim. Ama barika maa ni ti yabeniŋiniba loobi maa niseesi Naawunni n boona nivusuma la. 17Ya nyaasi, nivuluŋko yabee maa zu, kum daa n ta durinye ŋa puwa. A zu n na, ti mari tama maa, nivuluŋko so ba n boona Yeesu Kristu la ni ti niriba ba nye barika, ka loobi Naawun nivusuma putoom, ka nye nyevuri, a ni yuya duubu. 18Seema nivuluŋko yabee maa n ti niriba zaa nye tubiri darigirisim la, lala n na nivuyindaana maa yasuŋŋu n ti ba nye moligirisim, a ni nyevuri. 19Yabee maa ti nivudamta loobi yabeniŋiniba, ama yasuŋŋu maa ti yabeniŋiniba damta loobi nivusuma. 20Seesi n baŋŋi Naawun zaaligusi, ka niŋina yabeeri, a niŋini maa ba niŋina yabeeri ga, a gaari seesi n bi baŋŋi a, ama Naawunni ti ba barika ga, 21barika maa o nyaŋŋi seema yabeeri n taasira kum, ka ti ba loobi nivusuma, a nye nyevuriso n ka baasigu la, a kpali ti duuma Yeesu Kristu zu.

will be added

X\