Aroom 4

1Ya nyaasi ti yaa Ibrahim yela, a ni seema o n daa n loobi Naawun nivusuŋŋu. Ka o yaniŋisa daa n ti o loobi n ŋa, o daa n di mari bunso o n di n naa n kpalimina, ama so zaa ki tee n kpalimi, a yi Naawun saani. 3Ya nye seema Naawun buku n yeli, ni Ibrahim daa n niŋina Naawunni yeride, ka lala daa n ti Naawunni yeli, ni o niŋini nivusuŋŋu. 4Ya nyaasi. So n tumina, ka ba yoora u, o sanyoobu maa bi niŋi maa ba n piira u piini, ama o niŋini o jeerisi. 5Ama so n niŋina Naawunni yeride, o ti loobi u nivusuŋŋu la, o bi niŋini maa so n tumina, a nyaara sanyoobu, a kpali bo, o yeride niŋinisim maa n ti Naawunni yeli, ni o niŋini nivusuŋŋu. 6Lala daana barika yela n na naaba Dawuda daa n yeli, ni 7seesi yabeeri n che n paŋŋi, barima n mari pupeelim. 8Koo so yabeeri Naawunni n ki naa n di o seriya, wune n mari pupeelim. 9N ŋa barika bi niŋi saŋkariŋmaasi dima ko toori, ama o niŋini kusoolisi gba toori. Ya nyaasi. Ti baŋiya maa, Naawunni daa n yeli, ni Ibrahim niŋini nivusuŋŋu, a kpali seema Ibrahim n daa n niŋina u yeride. 10Ama a jemani maa o yoori daa n bi ŋma, 11ka Naawunni ti ba ŋma o yoori, a wusi maa, o loobini maa niseesi Naawunni n boona nivusuma la, a kpali seema o n daa n niŋina u yeride, poin ka ba ŋma u la. Lala n na kusoolisi dimseesi n niŋi Naawunni yeride, a loobi o nivusuma la, Naawunni ti Ibrahim loobi ba zaa yaaba, 12a ni saŋkariŋmaasi dimseesi n niŋina Naawunni yeride la gba yaaba. A kpali bo, ba paara seema ti yaaba Ibrahim n daa n niŋina yeride la, poin ka ba daa n ŋma u la. 13Ya nyaasi, kusu zaa Naawunni daa n ti Ibrahim ni o yaŋsi noori, ni durinye ŋa ni loobi ba toori. O daa n yelini n ŋa, pa a kpali Ibrahim n daa n paara zaaligusi la zu, ama o yeride niŋinisim n ti o loobi nivusuŋŋu la zu. 14Ama ka niseesi n paara zaaligusi maa zu ya n nye laada maa, yeride niŋinisim maa ka tono, ka Naawun naŋgbantiibu maa di niŋi putoom. 15Ama zaaligusi maa taasira tubiri darigirisim, ka seela zaaligusi n ka niŋi, zaaligusi saaminisim gba ka niŋi. 16A zu, naŋgbantiibu maa niŋini barikaso Naawunni n tira yeride niŋiniba, Ibrahim yaŋsi zaa ba mari tama ba ni nye a, halli zaaligusi zu paariba, a ni yeride niŋiniba, seesi n niŋina seema ti zaa yaaba Ibrahim n daa n niŋina la, 17seema kusu zaa ba n daa n sebi n digili, ni Mani Naawunni ni ti e loobi baliguwusa yaaba. Lala n na Naawunni, so Ibrahim n daa n niŋina yeride la, ka o tira kpiinsi nyevuri, ka maana binseesi n daa n ka niŋi, wune n daa n ti Ibrahim noori. 18Ka Ibrahim, halli o daa n bi mari biya, o daa n mari yeride, a ni tama, a maa o n di n loobi baliguwusa yaaba, seema Naawunni n daa n yeli u o yaŋsi yela la. 19Halli o daa n ya n niŋini yuma koowa, ka lee n ka kpeeŋu, ka o poga mi niŋi pogkurigu, ka bi lee n pegira, o bi cheli yeride niŋinisim, ama o yi kpeesira Naawunni, ka o yeride niŋinisim paasira, 21a baŋŋi maa, seema Naawunni n daa n ti u noori maa ni niŋi yamonsi. 22A zu n na o yeride niŋinisim ti Naawunni daa n yeli, ni o niŋini nivusuŋŋu, 23ka ba sebi seema Naawunni n yeli la digili. Ama pa o koluŋko zu n na ba daa n sebi a, 24ba sebi a ni, ba ti moligi ti gba. Lala zu, ka ti niŋina wune Naawunni yeride, ti yeride niŋinisim maa ni ti o yeli, ni ti niŋini nivusuma. Ya nyaasi, ba daa n ku ti duuma Yeesu, a kpali ti yabeeri zu, ama Naawunni daa n nyisigi u, a yi kum puwa, ti ti loobi o nivusuma.

will be added

X\