Aroom 3

1Wula tono n na Juusi dima mari, a gaari niriba zaa? Koo, wula tono n na ba yoya ŋmaabu mari? 2Ba mari tono ga. A kpali bo, Juusi dima n na Naawunni daa n piili n wusira o yela kusu zaa la. 3Ama halli ka ba seesi daa n zagsi ba noya, Naawunni ki zagsi o noori. Koo, halli ka so zaa paara jiri, wune Naawunni mari yamonsi, seema kusu zaa ba n daa n sebi n digili, ni niriba ni baŋŋi maa, e yatoga niŋi yamonsi, ka sagi n pa maa, e niŋina nene. 5Ama a kpali ti Juusi dima yabeeri n wusira seema Naawunni n mari yasuma la zu, Juusi dimseesi yetira maa, o bi veela o darigira ba tuba. Durinye yam n na, 6o bi niŋi yamonsi. A kpali bo, ka a di niŋi yamonsi, Naawunni di ki tee n di durinye dima seriya. 7Koo, niso ni yeli, ni ka o jiri ŋmaabu ti ba nye seema Naawunni n mari yamonsi la, o bi veela Naawunni o darigi o tubiri, a kpali jiri ŋmaabu maa zu. Ama ba yetigu maa ka yamonsi. 8Ka niseesi ŋma jiri yetira maa, ti gba yetira, ni niriba ba niŋina yabeeri, Naawunni o nye daama niŋina yasuma. O daga ba nye tubiri darigirisim. 9Ya nyaasi, Juusi dima bi so baligusi. A kpali bo, yabeeri miina niriba zaa, halli Juusi dima, koo baligusi, seema ni sali n yeli ya la, 10a maa seema kusu zaa ba n daa n sebi n digili, ni so zaa bi niŋi nivusuŋŋu, 11koo, a baŋŋi yam, koo, a kpabira Naawunni. 12Ba zaa zagsi Naawunni, a loobi nivubeeri, ka ba so zaa bi niŋina yasuma. 13Ba yatoga dagiya ga, ka bi niŋi yamonsi, ka niŋini maa waafu zalim, 14ka ba yi siira niriba noori ga, 15ka nyisigira suuri yoomyoom, a kuura niriba, 16ka taasira nam ni sufusaaŋu, 17ka bi baŋŋi bunso n tira niŋgbirimaasim, 18ka bi zora Naawunni dabeem. 19Ya nyaasi, ti baŋiya maa, Naawunni daa n wusi niriba o zaaligusi, ba niŋina a, ba yabeeri a da lee n mari gaafara, ka o ti di durinye dima zaa seriya. 20Ama zaaligusi maa paarisim ki tee n ti nivu loobi maa niseesi Naawunni n boona nivusuma la. A kpali bo, zaaligusi maa ti niriba baŋŋi maa, ba niŋini yabeniŋiniba. 21Ama pimpariŋa ti baŋiya maa, seema niriba n loobira nivusuma, a yi Naawun saani la bi niŋi zaaligusi maa paarisim, ama zaaligusi maa ni Naawun chaamesi daa n wusira, 22ni so zaa n niŋina Yeesu Kristu yeride loobini maa niseesi Naawunni n boona nivusuma la. Ya nyaasi, niriba zaa niŋini luŋko, 23a kpali ba zaa niŋina yabeeri, ka na bi paa seema Naawunni n kpabira, 24ama ba zaa ni tee n nye barika putoom, Yeesu Kristu o moligi ba, ba loobi maa niseesi Naawunni n boona nivusuma la. 25Naawunni daa n tumi Yeesu, seesi zaa n niŋina u yeride ba nye ba yabeeri che n paŋinisim, a kpali o kum maa zu, ka lee n baŋŋi seema wune Naawunni n niŋina yasuma. Ya nyaasi, kusu zaa Naawunni daa n mari kenyiti nyaasira niriba yabeeri, 26ama pimpariŋadima baŋŋi maa, Naawunni niŋina yasuma, ka ti seesi zaa n niŋina Yeesu yeride ba loobi maa niseesi o n boona nivusuma la. 27Ya lee n nyaasi, so zaa ki tee n kpalimi, a yi Naawun saani. A kpali bo, o yaniŋisa bi ti o loobi nivusuŋŋu la, ama yeride niŋinisim maa. 28Lala n na yaniŋisa bi moligira, ama yeride niŋinisim maa ko. 29Ya lee n nyaasi, Naawunni bi niŋi Juusi dima ko toori. O niŋini luŋko, ka mi niŋi baligusi zaa toori, ka ni ti niriba loobi maa niseesi o n boona nivusuma la, a kpali ba yeride niŋinisim maa zu, halli saŋkariŋmaasi dima, koo kusoolisi dima. 31N ŋa bi saami zaaliguseesi Naawunni n daa n zaali niriba la, ama a sagi n pa.

will be added

X\