Soosa zu yela 7

1N ŋa n ti baasi, ma nye malakisi anaasi n za durinye ŋa puu ziisi anaasi, a katira sauwa zaa, a da vaara tana, koo, a damtira koom, koo, a daagira tiisi, 2ka lee n nye malaki yindaana n yi wuluŋpusigu, a chena, ka mari Naawunni gbagba bunduligira, ka tasi n booli malakisi anaasi la ba n ti daama ba saamina tiŋŋa ni teeku la, 3ka yeli ba, Ya da saamina tiŋŋa ni teeku ni tiisi, ama ti pa ti duligi Naawun tumtuminiba gbeesi poin. 4Ba n duligi ba maa, ma wumi, ni niseesi ba n duligi la niŋini tusa koowa, a ni tusa pisinaasi, a ni tusa anaasi, ka ba yi Yakubu yaŋsi baligusi zaa. 5A yi Juuda baligu ba duligi niriba tusa pii ni ayi, a yi Aruube baligu tusa pii ni ayi, a yi Gadi baligu tusa pii ni ayi, 6a yi Asa baligu tusa pii ni ayi, a yi Nafatali baligu tusa pii ni ayi, a yi Manasa baligu tusa pii ni ayi, 7a yi Simiyo baligu tusa pii ni ayi, a yi Liivai baligu tusa pii ni ayi, a yi Isaaka baligu tusa pii ni ayi, 8a yi Zebula baligu tusa pii ni ayi, a yi Yisifu baligu tusa pii ni ayi, a yi Benjami baligu tusa pii ni ayi. 9N ŋa n ti baasi, ma nyaasi, ka nye zamutintaa, nisaala zaa n ki tee n kaali, ka ba yi baligusi zaa yatogsi zaa, ka pili bimpeela, ka za naalim kogu maa yiya, a ni pebila maa yiya, ka beusi vaari ba ba nuusi puusi, 10ka ba tasi n yetira, Ti ba Naawunni, so n zi naalim kogu maa niŋi, a ni pebila maa, barima n moligira ti. 11Ka malakisi zaa za n poli n jili naalim kogu maa yiya, a kpeesira Naawunni, 12a yetira, Yamonsi n na, ya cheli Naawun yuuri o du, o nye barika, a ni yam, a ni kpeesigu, a ni jilima, a ni daama, a ni kpeeŋu, a wara saŋa ni saŋa zaa. 13Niŋi n na, kpemba maa yindaana boosi ma, Bambo n pili bimpeela ŋa, ka ya n na ba yi? 14Ma yeli u, M ba, nyini n baŋŋi. O yeli ma, Niriba ŋa daa n nyaara nam ga, ka yi n ta kpe, ka pegi ba bimpinna, a yi pebila maa zeem niŋi, a peligi. 15A zu ba za Naawun naalim kogu maa yiya, ka tumina u taaru ni yiiŋu, a yi o dii, ka wune so n zi naalim kogu maa niŋi la ni nyaasira ba, 16kom ni konyuuri a da lee n gbaa ba, wuluŋu ni zibiiŋu a da lee n kuura ba. 17Ka pebila maa n za naalim kogu maa yii la gba ni nyaasira ba, a mari ba gaari buliseesi koom n tira nyevuri, ka Naawunni o ti ba da kumina zaa.

will be added

X\