Soosa zu yela 3

1Sebi n ti Saadi chaachidima malaki, a yeli, So n mari Naawun siisi ayapoin, a ni ŋmeribiisi ayapoin la yetigu n ŋa. M baŋŋi ya yaniŋisa, ni ba yetira maa, ya mari nyevuri, ama ya kpini. 2A zu, ya niŋi aniya, a ti seesi n che, ka ya n kpi la, ba nye kpeeŋu. A kpali bo, ya yaniŋisa bi petira m ba Naawunni. 3A zu, ya teesi yaseesi ya n daa n wumi, ka dee la, ka niŋina a, ka dee ya saamiya. Ama ka ya zagsiya, ka bi nyaasira, m ni ti pirigi ya maa tayugu, ka ya ki baŋŋi jemanso m di n ta. 4A yi ya Saadi chaachidima puwa, niseesi na n bi dagi ba bimpinna bi zoo, m ni ba ni pili bimpeela chaŋina, a kpali bo, ba niŋini nivusuma. 5So zaa n nyaŋŋi n ŋa ni pili bimpeela, ka m ki nyisi o yuuri, a yi seesi yuya ba n sebi n digili, ni ba ya n nye nyevuri la puwa. Ka m ni yeli m ba Naawunni ni o malakisi, ni m toori niŋi u. 6So zaa n niŋi wumina, cheli o wumi seema Naawun sii n yetira chaachidima. 7Sebi n ti Filadelifiya chaachidima malaki, a yeli, So n niŋi Naawun toori, ka mari yamonsi, ka mari naaba Dawuda daama, a yoo, so zaa ki tee n yo, koo, a yo, so zaa ki tee n yoo la yetigu n ŋa. 8M baŋŋi ya yaniŋisa. A zu, a yi ya yiya, m zaalini dinoori, o yoo, so zaa mi ki teeg o yo. Halli m baŋŋi maa, ya daama ka kpeeŋu, ya bi zagsi m yuuri, ka na paara m zu. 9Niseesi n laŋsi n paara Sitaana zu, ka ŋma jiri yetira maa, ba niŋini Juusi dima, m ni taasi ba ti gba ya yiya, ba baŋŋi maa, yarima n na ma kpabira. 10Ka a kpali ya n pa m zu, a ni kenyiti la, m ni moligi ya, a yi namso n ya n ti namsi durinye ŋa zaa, a niŋi ba nyaasi. 11A che beela ka m ta, a zu, ya na niŋina yaseesi ya n baŋŋi, so zaa o da dee ya laada di. 12So zaa n nyaŋŋi, m ni ti u ziya, a yi m ba Naawunni yiri, ka o ki lee n yi zaa, ka m ni sebi m ba Naawunni yuuri, a ni o yiri yuuri, a ni m gbagba yupaali pa o niŋi. O yiri maa yuuri n niŋi Jiruusilimpaali, ka ni yi Alizaana sigi n ta. 13So zaa n niŋi wumina, cheli o wumi seema Naawun sii n yetira chaachidima. 14Sebi n ti Loodisiya chaachidima malaki, a yeli, So n mari yamonsi, ka niŋi dansiya yamonsi, ka kusu zaa Naawunni daa n ti o maali bunso zaa la yetigu n ŋa. 15M baŋŋi ya yaniŋisa, seema ya n bi maa, koo, a bii. M di kpabira ya maa, koo, a bii, 16ama ya ba tolatola. A zu, m ni tusi ya, a yi m naŋgbanni basi. 17Yarima n yeli ya niŋini bindaandima, a mari bini ga, ka bi lee n kpabira seŋ. Ama ya niŋini nandaandima, ka ya yela mari nimbaa, ka ya zoomi, ka mari alibalim. 18A zu, m yetira ya ni, ya ta m saani, a ti da sugaseesi ba n naa n niŋi bugum, a loobi bunsuma la, a ti ya loobi bindaandima, ka lee n da wajepeela, a pili ya alibalim maa, ba da lee n nyaara a, ka ya lee n da tiim, a doosi ya nufusi, ya lee n nyaara. 19Seesi ni kpabira, m darigira ba tuba, ka wusira ba yam. A zu, ya moo nufu dee ya saamiya. 20Ya nyaasi, m za dinoori kpaasira. So zaa n wumi m goo, ka yoo, m ni kpe o saani, m ni nu ti di. 21So zaa n nyaŋŋi, m ni ti o loobi naaba, m ni nu ti zi, seema m gba n daa n nyaŋŋi, ka m ba Naawunni ti ma loobi naaba, m ni nu pa zi la. 22So zaa n niŋi wumina, cheli o wumi seema Naawun sii n yetira chaachidima.

will be added

X\