Soosa zu yela 22

1Ka malaki maa mi wusi ma mogso n mari nyevuya koom la. Ka koom maa veela maa digi, ka yi Naawunni ni pebila maa naalim kogu ziya, 2a zora tiŋŋa maa soori sunsuu niŋi, ka o duuri ayi maa zaa tiso n tira nyevuri ba niŋi. Tii maa wanna wala pii ni ayi zu, ŋmeriga zaa ni o wala, ka a vaari tibira baligusi maa. 3A yi tiŋŋa maa puwa, bimbee zaa ki lee n ba niŋi, ama Naawunni ni pebila maa naalim kogu ni ba niŋi, ka o tumtuminiba ba kpeesira u, 4ka nyaasira o nufusee, ka o yuuri o ba ba gbeesi niŋi, 5ka ba duuma Naawunni tira ba paaligu, wuluŋu paaligu ni katula paaligusi bi lee n tiri, ka yiiŋu bi lee n vibira, ka ba ni niŋi nadima, a wara saŋa ni saŋa zaa. 6Niŋi n na, malaki maa yeli ma, Yela ŋa zaa niŋini yamonsi, a kpali bo, ti duuma Naawunni so o chaamesi n daa n tumina la tumi o malaki o ti wusi o tumtuminiba yaseesi n ya n niŋi. 7Nyaasi, a che beela, ka m ta. Seesi zaa n dee yaseesi n sebi n digili, a yi buku ŋa puu la mari pupeelim. 8Mani Jon n wumi, ka nye yela ŋa. Ni wumi a, ka nye a, ma li malakiso n togsira m saani maa yiya, m ti kpeesi u. 9Ka o yeli ma, Da niŋina n ŋa. A kpali bo, m gba niŋini tumtumina, a maa e ni e taaba Naawun chaamesi, a ni seesi zaa n dee buku ŋa yela di la. Ama kpeesira Naawunni. 10Ka o lee n yeli ma, Yaseesi e n wumi, ka nye, ka sebi n digili buku ŋa puu la, da sogi a, a kpali bo, a jemani maa paagira. 11Ama cheli yabeniŋiniba ba na niŋina ba yabeeri, a ni sinsinadima ba na niŋina ba sinsina, ka nivusuma ba na niŋina ba yasuma, ka Naawun niriba ba na niŋi o toori. 12Nyaasi. Mani n niŋi bunso zaa piiligu, a ni a baasigu, a che beela, ka m ta, a ti naa so zaa yaniŋisa di o seriya, ka ti u o laada, koo o tubiri darigirisim. 14Seesi n pegi ba bimpinna, ba ti nye daama ŋobi tiso n tira nyevuri la wala, ka dee tiŋŋa maa begunoya kpe, ba puusi a peligi. 15Ama seesi zaa n niŋina akiibisi, koo, a niŋina yabeeri, a maa seema dabsi ni pogiba n doora, koo, a kuura, koo, a maana buga, koo, a ŋmaara jiri, koo, a yomsira, koo, a niŋina yabee zaa, barima n ba tiŋŋa maa nyaaŋa. 16Mani Yeesu n tumi m malaki e saani, o yeli i yela ŋa, e gba e yeli chaachidima maa. M niŋini naaba Dawuda yaŋŋu, ka niŋi simbojafa. 17Naawun siya, a ni pogipaali maa yeli, Ta. Ka so n wumi, cheli o yeli, Ta. Ka so zaa konyuuri n gbaa, ka o k, ba puusi a peligi. 18M ya n kpaasini ya tuba. So zaa n wumi yaseesi ni sebi n digili buku ŋa puwa, ka mi naa yelli paasi a niŋi, Naawunni ni ti tooraseesi n ba buku ŋa puu la gbaag u paasi. 19Ka so n wumi a, ka bi sagi n deeg a seesi, Naawunni ki ti o nye o torim, a yi tiso n tira nyevuri la wala niŋi, a ni o tiŋŋa maa n ba buku ŋa puu la. 20So n niŋi yela ŋa dansiya yeli, Yamonsi, a che beela, ka m ta. Lala veela. Ti duuma Yeesu, tama. 21Ti duuma Yeesu ti Naawun nivusuma zaa barika. O baasigu n na la.

will be added

X\