Soosa zu yela 2

1Sebi n ti Afesu chaachidima malaki, a yeli, So n mari ŋmeribiisi ayapoin, a yi o nudii puwa, ka chaŋina sugasi bini ayapoin maa sunsuu niŋi la yetigu n ŋa. 2M baŋŋi ya yaniŋisa, a ni ya tuma, a ni ya kenyiti, a ni seema ya n zagsira yabeniŋiniba, ka niŋi n nyaasira seesi n ŋmaara jiri yetira maa, ba niŋini Naawun tumusi, a baŋŋi ba yomsigu maa. 3Ya mari kenyiti, a yi nam niŋi, a kpali m zu, ka na bi beligi. 4Ama yaluŋko n che ya, ya bi lee n kpabira ma seema ya n daa n piili n kpabira ma la. 5A zu, ya teesi yasumseesi ya n daa n niŋina la, ka dee ya saamiya, ka lee n niŋina seema ya n daa n niŋina la. Ama ka ya zagsiya, ka bi dee n saamiya, m ni ta ya saani, ka naa ya suga buŋ maa, a yi o zaa zii la gaari. 6Halli lala zaa, ya chisira Nikoladima yaniŋisa, seesi m gba n chisira. 7So zaa n niŋi wumina, cheli o wumi seema Naawun sii n yetira chaachisi. So zaa n nyaŋŋi, m ni ti o di walaseesi n tira nyevuri, ka ba Naawun saani. 8Sebi n ti Simaana chaachidima malaki, a yeli, So n niŋi piiligu ni baasigu, ka daa n kpi, ka lee n nyisigi kum puu la yetigu n ŋa. 9M baŋŋi namseesi ya n nyaara, a ni ya nandaalim, ama ya mi niŋi bindaandima. Ka m lee n baŋŋi seema niseesi n ŋma jiri yetira maa, ba niŋini Juusi dima, ka tuura ya. Sitaana n na ba laŋsi n tumina. 10Ya nyaasi, ya ya n nyeni nam, Sitaana o ti ba yo seesi dii, o niŋi ya nyaasi, a ti niŋi dapiiya ya nye nam maa. Ya da zora nam maa dabeem. Halli ka ba ya n ku ya, ya da zagsi ma, ka m ni ti ya laada, so n niŋi nyevuri. 11So zaa n niŋi wumina, cheli o wumi seema Naawun sii n yetira chaachidima. So zaa n nyaŋŋi, kumso n ba nyaaŋa la ki tee n nyaŋŋi u. 12Sebi n ti Paagama chaachidima malaki, a yeli, So n mari sukarigu, ka o lugima ayi zaa pegi la yetigu n ŋa. 13M baŋiya maa, ya bani seela Sitaana n di o naalim, ama ya na bi zagsi m yuuri. Halli ka a yi Sitaana ziya ba daa n ku Anitipa, so n daa n wusira m yela, ka niŋina ma yeride nene la, ya daa n bi zagsi ma. 14Ama ya niŋina yaseesi n bi petira ma. Yinni, ya seesi dee Beelim wusigu, a maa seema o n daa n ti Beelaki saami Juusi dima yela, a taasi ba dira buga bindira, ka niŋina yabeeri, a yi seema dabsi ni pogiba n doora. 15Ayi, ya seesi mi dee Nikoladima wusigu. 16A zu, ya dee ya saamiya. Ama ka ya zagsiya, m ni ta ya saani yoom, ka naa sukarigu maa n ba m naŋgbanni la, a zabi seesi n zagsira la toowa. 17So zaa n niŋi wumina, cheli o wumi seema Naawun sii n yetira chaachidima. So zaa n nyaŋŋi, m ni ti u bindira seesi n sogi la, ka ti u kugipeeli, so zu ba n sebi yupaali digili, so zaa mi ki baŋŋi yuuri maa, ka pa so n deeg u maa. 18Sebi n ti Tayataara chaachidima malaki, a yeli, Naawun biya, so nufu n ŋmaani bugum zulima, ka o nopana nyagsira maa kutiri ba n bilimi la yetigu n ŋa. 19M baŋŋi ya yaniŋisa, seema ya n kpabira taaba, ka niŋina ma yeride, ka tumina, ka mari kenyiti, a ni seema ya pimpariŋa tuma n gaari ya piiligu tuma la. 20Ama ya niŋina yaso n bi petira ma, a maa seema ya n ti pogso ba n boona Jezabe ba ya puu la. O boona o zu Naawun chaame, ka yomsi n wusira m tumtuminiba, ba dira buga bindira, ka niŋina yabeeri, a yi seema dabsi ni pogiba n doora. 21M ti u ni daama o dee n saamiya, o zagsi. 22A zu, m ni ti o do n beera, seesi zaa n doora o saani ba nye nam ga, ama ba deeni ba saamiya. 23Ka m ni ku o biisi, chaachidima zaa ba baŋŋi maa, mani n niŋi so n nyaasira sufusi ni puusi, ka ni ti ya so zaa o laada, koo o tubiri darigirisim, a kpali o yaniŋisa zu. 24Ya seesi n che, a yi Tayataara chaachidima puwa, ka na bi pa wusigu ŋa zu, koo, a bamsi yaseesi ba n boona Sitaana yakara, m ki yeli ya niŋi yelli zaa paasi, 25ama ya na niŋina yaseesi ya n baŋŋi, m pa ti ta. 26So zaa n nyaŋŋi, ka paara m zu, a ti paa a baasigu, m ni ti u daama, a yi baligusi niŋi, 27o di naam, ka nyaasira ba, a ni kpeeŋu ga, a maa seema kutiri n ŋma dugu, seema m ba Naawunni gba n ti m gba daama la. 28Ka m ni naa ŋmeribiso ba n boona Simbojafa la ti so zaa n nyaŋŋi maa. 29So zaa n niŋi wumina cheli o wumi seema Naawun sii n yetira chaachidima.

will be added

X\