Soosa zu yela 18

1N ŋa n ti baasi, ma nye malaki yindaana n yi saazu sigira tiŋŋa, ka mari daama ga, ka a kpali o n tira paaligu zu, durinye loobi paaligu, 2ka o tasi n yeli, Babilotintaa ŋmaya, ka kikpaarigusi ba nisaaniŋi, a ni a yabeeri zaa, a ni niinbeeri zaa. 3A kpali bo, o yabeeri miili baligusi zaa, ka durinye nadima paasi u niŋi yabeeri, ka durinye yawudiriba loobi bindaandima, a kpali yabeeri maa zu. 4Niŋi n na, ma wumi goyindaana yi saazu yetira, M niriba, ya yi o puwa, a da niŋina o yabeeri, a nyaara tubiri darigirisim. 5O yabeeri maa zooya, a du n paa saazu, ka Naawunni baŋŋi a, 6ka ni darigi o tubiri, a maa seema o n niŋi o yabeeri, ka lee n darigi o tubiri paasi. Lala n na, o tubiri darigirisim maa, a ni gaari yabeseesi o n daa n niŋi maa. 7O daa n ti o yuuri duura, ka kpabira bindaalim, a zu, o ni nye nam ni kumsi n ŋa. O sufu niŋi o yeli, ni poginaaba n niŋi u, ka bi niŋi pogkoori, ka ki kumi zaa. 8A zu, dindaluŋko, toorasi ni gbaag u, o nye kum, a ni sufusaaŋu, a ni kom, ka bugum o di u. O ni nye nam ŋa, a kpali bo, ti duuma Naawunni n dira o seriya la mari daama ga. 9Ka nadimseesi n paasi u niŋi yabeeri la pa ti nye bugumseesi n dira u la wusi, ba ni kumi n tira u, 10ka za wogila, a ni dabeem, a kpali o nam maa, ka yeli, Babilo tiŋtintaa, e daa n mari tono ga, ka karifiluŋko e nyeni tubiri darigirisim. 11Ka durinye yawudiriba gba ni kumi n tira u, a kpali bo, niriba bi lee n daara binseesi ba n koosira. 12Bini maa ba n koosira maa niŋi sugasi, a ni kugsuma, a ni kugipeela, a nili bo, ti duuma Naawunni n dira o seriya la mari daama ga. 13a ni binseesi n tira bindira meesim, a ni tulalesi, a ni daam, a ni kpaam, a ni zum, a ni chi, a ni naagi, a ni peeri, a ni bunduurigusi, a ni tirookusi, a ni nisaaldima gba, ba loobi girunsi. 14O koŋŋi binseesi o n kpabira, halli bindirisuma ni bunsuma, ka ki lee n nye a. 15Niseesi n koosi bini maa nyaara ligidamta la ni za wogila, a ni dabeem, a kpali o nam maa zu, ka ba ni kumi n tira u, a yetira, 16Tiŋtintaa maa nyaarini nam. Saŋa la wajesuma, a ni wajezeesi, a ni sugasi, a ni kugsuma, a ni kugipeela, a zaa daa n ba niŋi, 17ka karifiluŋko, a zaa saami. Seesi zaa n ba teeku zu, ŋariŋu duusiriba, a ni yawudiriba, ba zaa mi za wogila, a ni dabeem, 18a nyaasira tiŋŋa maa bugum wusi, ka chaari n yeli, Tiŋso zuma ni bunsuma, ka ki lee n nye a. 19Ka ba ŋoo tana, a wuri ba zuuri, ka kumi n yetira, Tiŋtintaa maa nyaarini nam. Saŋa la o daa n ti so zaa n mari ŋarintintaa duusira teeku puu loobi bindaana, ka karifiluŋko, a zaa saami. 20Ama ya seesi n ba Alizaana, Naawun nivusuma ni tumusi ni chaamesi la, ya puusi a peligi. A kpali bo, Naawunni dini tiŋtintaa maa seriya, ni o daa n niŋi ya yabeeri. 21Niŋi n na, malakitintaa naa kogutintaa lobi n niŋi teeku puwa, ka yeli, N ŋa n na, Babilo tiŋtintaa ya n ŋma yoom, ka ki lee n ba niŋi. 22Ka seesi n ŋmeera jinjilansi ni jirigoosi, koo, a pemsira kabila, ba ki lee n wumi ba vu maa, a yi o puwa. Ka seesi n maana bini ki lee n ba niŋi. Ka a yi o puwa, ba ki lee n wumi ba n neemina zum. 23Ka ba ki lee n kusi katula, a yi o puwa, ka ki lee n wumi so n naagira, koo, a kulisira, a yi o puwa. A kpali bo, yawudiriba seesi n daa n yi o puu la n daa n niŋi durinye ŋa kpemba, ka niŋina akiibisi yomsira baligusi zaa, 24ka a yi o puwa ba nye Naawun chaamesi ni nivusuma zeema, a ni so zaa ba n daa n ku, a yi durinye ŋa puu la zeema.

will be added

X\