Soosa zu yela 16

1A jemani maa ma wumi goo n tasi Naawunni dii, a yeli malakisi ayapoin la, Ya wa ti kpaa katisasi ayapoin tubiri darigirisim la yaari durinye puwa. 2Niŋi n na, malakisi maa yipaara wa ti kpaag bunso n ba o katisa maa puu la yaari tiŋŋa, ka niseesi zaa n kpeesira buŋkobee maa, a ni bunso n ŋmaani u la, ba nye takula ga. 3Niŋi n na, malakisi maa bayidaana wa ti kpaag bunso n ba o katisa maa puu la niŋi teeku niŋi, a loobi kpiiŋu zeem, ka bunso zaa n ba teeku maa puu kpi. 4Niŋi n na, malakisi maa batadaana wa ti kpaag bunso n ba o katisa maa puu la niŋi moga ni kosoosi puwa, a loobi zeem, 5ka ma wumi koom maa malaki n yeli, Naawunni, so kusu zaa n daa n ba niŋi, ka na ba niŋi, e dira seriya nene. 6A kpali bo, seesi zaa n daa n ku e nivusuma ni chaamesi, e ti ba ni zeem, ba ŋu, ka lala veela. 7Ka ma wumi goo, a yi teebul la ziya, n yeli, Ti duuma Naawunni kpeeŋudaana, yamonsi n na, e dira seriya nene ga. 8Niŋi n na, malakisi maa banaasidaana kpaag bunso n ba o katisa maa puu la niŋi wuluŋu niŋi, o vuuna niriba, ka ba tuura Naawunni, a kpali bo, wune n taasi ba nyaara nam maa. Ama ba mi bi dee ba saamiya, koo, a ti Naawunni yuuri o du. 10Niŋi n na, malakisi maa banudaana kpaa bunso n ba o katisa maa puu la niŋi buŋkobee maa naalim kogu, o naalim loobi ligu, ka a kpali beerim maa zu, niriba ŋobira ba zulima, 11ka tuura Naawunni, a kpali ba beerim ni nantaya zu. Ama ba bi dee ba saamiya ba yabeeri niŋi. 12Niŋi n na, malakisi maa bayoobudaana kpaa bunso n ba o katisa maa puu la niŋi mogitintaa la ba n boona Yufireeti la, o koom ŋu, a yi o puwa, soori o do, wuluŋpusigu nadima ba ta. 13Ka ma nye kikpaarigubeeri ata yi nyeutintaa maa ni buŋkobeeri ayi maa noya, a maa pontiya, 14ka niŋi Sitaana toori, ka niŋina yatintaasi, ka we durinye zaa nadima saani, a wa ti laŋsi ba, ba zabi toowa, a yi Naawunni kpeeŋudaana daborigu daari. 15Ya nyaasi, m ni ti pirigi ya maa tayugu, ka naa barika ti so n bi gbisira, ka na pili o bimpinna, niriba ba da nye o alibalim. 16Ka kikpaarigubeeri ata maa ti nadima maa laŋsi, a yi seela ba n boona Juusi dima tiri Aamagedo. 17Niŋi n na, malakisi maa ayapoindaana kpaa bunso n ba o katisa maa puu la niŋi sauwa niŋi, ka goo yi naalim kogu la ziya, a yi Naawun dii maa puwa, a tasi n yetira, O maaliya. 18Ka saa nyagsira, ka tasira, ka vu duura, ka tiŋŋa yigsira ga, seema o na n bi yigsi zaa, 19ka tiŋtintaa maa barigi buta, ka baligusi tiŋsi ŋma, ka Naawunni ti tiŋso ba n boona Babilotintaa la nye nam ni beerim ga, 20ka kuŋkunseesi sigi koom puwa, ka zotintaasi lee n ka niŋi. 21Ka sakuga, a maa tintaga yi saazu liira niriba niŋi, ba tuura Naawunni, a kpali sakuga maa n namsi ba ga la zu.

will be added

X\